Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för koncernens organisation och förvaltning samt för att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsens arbete styrs av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, koden och den av styrelsen årligen fastlagda arbetsordningen. Arbetsordningen beskriver fördelningen av styrelsens arbete mellan styrelse, dess ordförande och verkställande direktören. Arbetsordningen innehåller också bestämmelser som skall säkerställa styrelsens behov av fortlö- pande information och ekonomisk rapportering samt instruktioner för verkställande direktören.

Av styrelsens arbetsordning framgår bland annat att styrelsens ordförande i ett nära samarbete med verkställande direktören ska följa verksamhetens utveckling samt planera och leda styrelsemötena. Ordförande ska ansvara för att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och granskar sina egna arbetsrutiner samt tillse att styrelsen fortlöpande får information som erfordras för ett effektivt styrelsearbete.

Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor. Styrelsen har till uppgift att fastställa IAR Systems Groups övergripande mål och strategier, besluta om budget och affärsplan, behandla och godkänna årsbokslut och delårsrapporter samt fastställa viktigare policies och regelsystem. Styrelsen skall följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen samt regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten utifrån de av styrelsen satta målen och riktlinjerna. Styrelsen skall även besluta om större investeringar och förändringar i IAR Systems Groups organisation och verksamhet.

© IAR Systems 1995-2018 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies