Bolagsordning

Bolagsordning

I.A.R. Systems Group AB (publ)

Org.nr. 556400-7200


BOLAGSORDNING

antagen på årsstämma den 3 maj 2011

§ 1

Bolagets firma är I.A.R. Systems Group AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämma skall även kunna hållas i Uppsala eller Stockholm.

§ 3

Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intressebolag, bedriva försäljning, utveckling och underhåll av datasystem och programvara, bedriva konsultationsverksamhet inom dessa områden, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. I övrigt skall aktieslagen, i den mån inte annat följer av denna bolagsordning, medföra samma rätt.

A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar etthundra procent av hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier både av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädes­rätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är aktier av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant­emission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

På begäran av ägare av aktie av serie A skall aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.

§ 6

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 7

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämman:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Frågor rörande:
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  • disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 10. Val av styrelse och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

© IAR Systems 1995-2018 - All rights reserved.