Riskanalys

IAR Systems verksamhet är liksom all affärsverksamhet förenad med risker.Vissa risker ligger inom företagets kontroll medan andra ligger utanför. IAR Systems identifierar och hanterar löpande bolagets risker. De väsentligaste riskerna och hur vi hanterar dem framgår av nedanstående beskrivning.

Tre typer av risker
I vårt arbete med risker och riskhantering har vi delat upp riskerna i tre kategorier. 

Marknadsrisker avser externa faktorer och händelser på de marknader som IAR Systems verkar inom och som kan skada förutsättningarna för att nå våra uppsatta mål. Marknadsrisker är händelser som vi har begränsade möjligheter att påverka men som vi måste förhålla oss till. 

Verksamhetsrisker avser huvudsakligen interna faktorer och händelser som kan skada förutsättningarna för att nå våra uppsatta mål och som ingår i vårt löpande operativa arbete att hantera. 

Finansiella risker avser fluktuationer i IAR Systems resultat och kassaflöde som en följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, finansierings- och kreditrisker. För en djupare beskrivning avseende finansiella risker hänvisas till not 2. Till viss del kan IAR Systems skydda sig mot risker genom försäkring. IAR Systems har koncerngemensamma försäkring som kompletteras med lokala där det bedöms nödvändigt. Försäkringarna revideras årligen i samråd med extern part. Försäkringarna omfattar bland annat egendom, avbrott, förmögenhetsbrott, rättsskydd, ansvar och styrelsens/vds ansvar.

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies