Press

IAR Systems Group Bokslutskommuniké 2012

Omsättningen växer med 15 % och rörelseresultatet ökar med 47 %

Styrelsen föreslår fördubblad utdelning

 • Nettoomsättningen uppgick till 230,1 (200,4) MSEK, varav 59,5 (57,5) MSEK under fjärde kvartalet
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,2 (24,0) MSEK, varav 9,8 (7,7) MSEK under fjärde kvartalet
 • Resultat före skatt uppgick till 35,1 (24,1) MSEK, varav 10,1 (7,7) MSEK under fjärde kvartalet
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 38,3 (34,2) MSEK, varav 15,2 (13,3) under fjärde kvartalet.
 • Nettokassan uppgick vid årsskiftet till 49,3 (34,5) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,3 (12,0) procent för året och till 16,5 (13,4) procent för fjärde kvartalet
 • Resultat per aktie före utspädning och räknat på resultat från kvarvarande verksamheter efter aktuell skatt uppgick till 2,68 (1,96) SEK, varav 0,72 (0,57) SEK för fjärde kvartalet
 • I lokal valuta ökade omsättningen för året med 11 % i USA, 12% i Europa och med 19 % i Asien jämfört med föregående år
 • Den svenska bolagsskatten sänks från 26,3 % till 22,0 %. Omvärdering av uppskjutna skattefordringar har belastat årets resultat med 11,5 MSEK. Bokfört värde på kvarvarande underskottsavdrag uppgår till 58,4 MSEK.
 • Styrelsen har för avsikt att föreslå en utdelning om 2,00 (1,00) SEK per aktie inför årsstämman den 22 april 2013

Väsentliga händelser under året

 • IAR Systems etablerar försäljningskontor i Seoul, Korea
 • IAR Systems debugprobe I-jet levereras på alla marknader
 • Avyttring av 300.000 egna aktier i maj till ett värde av 11,6 MSEK

2012 summeras som tredje året i rad med tillväxt och resultatförbättring. 2013 kommer fortsatt att handla om att förädla vårt erbjudande, fokusera på existerande marknader samt på att nå våra finansiella mål.

 - Stefan Skarin, VD på IAR Systems Group AB


IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system.  Programvaran används av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.  IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB på e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies