Press

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2013

Bästa resultatet någonsin

Rörelsemarginalen exklusive försäkringsärende uppgick till 20,8 %

Juli - September 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,9 (56,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,4 (10,1) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 15,2 (9,7) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 28,1 (18,0) procent. Exklusive effekt av försäkringsärende (se vidare nedan) uppgick rörelsemarginalen till 20,8 procent
  • En starkare svensk valuta 2013 jämfört med 2012 har påverkat omsättningen negativt med 4,2 MSEK och rörelseresultatet negativt med 2,1 MSEK

Januari - September 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 168,7 (170,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,2 (25,4) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 31,1 (25,0) MSEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
  till 30,7 (23,1) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till
  54,7 (45,0) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 18,5 (14,9) procent.
  Exklusive effekt av försäkringsärende (se vidare nedan) uppgick rörelsemarginalen till 16,1 procent
 • Resultat per aktie före utspädning och efter
  aktuell skatt uppgick till 2,45 (1,96) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,02 (1,65) SEK och efter utspädning till 1,86 (1,52) SEK
 • En starkare svensk valuta 2013 jämfört med 2012 har påverkat omsättningen negativt med 11,6 MSEK och rörelseresultatet negativt med 6,5 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Lansering av certifierad version av IAR Embedded
  Workbench för ARM processorer
  • Lansering av debugproben I-scope
  • Åtal har väckts mot förre VDn i det amerikanska dotterbolaget på grund av ekonomiska oegentligheter. Försäkringsärendet har inneburit en positiv nettoeffekt på resultatet för 2013 om cirka 4 miljoner kronor för tidigare uppkomna skador. Se vidare under finansiell information
  • Avyttring av 334.600 egna aktier i september till ett värde av 12,3 MSEK

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system.  Programvaran används av över 19 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.  IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2020 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies