Press

IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2013

Försäljningsrekord och förbättrad lönsamhet

Nettokassa 81 MSEK, styrelsen föreslår extrautdelning

Oktober - December 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,5 (59,5) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,1 (9,8) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 10,3 (10,1) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,4 (16,5) procent.
  • En starkare svensk valuta 2013 jämfört med 2012

har påverkat omsättningen negativt med 2,3 MSEK och rörelseresultatet negativt med 0,8 MSEK

Januari - December 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 230,2 (230,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,3 (35,2) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 41,4 (35,1) MSEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
  till 40,7 (38,3) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid årsskiftet till 80,1 (49,3) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 17,9 (15,3) procent.
  Exklusive effekt av försäkringsärende uppgick
  rörelsemarginalen till 16,2 procent
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till
  3,20 (2,69) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,59 (1,16) SEK och efter utspädning till 2,40 (1,06) SEK
 • En starkare svensk valuta 2013 jämfört med 2012 har påverkat omsättningen negativt med 13,9 MSEK och rörelseresultatet negativt med 7,3 MSEK
 • Styrelsen har för avsikt att föreslå en utdelning om totalt  5,00 SEK per aktie inför årsstämman den 24 april 2014.

Ordinarie utdelning föreslås uppgå till 3,00 (2,00) samt 2,00 (-)  SEK utöver ordinarie utdelning.

"En del av den tillväxt vi redovisat de senaste åren kan knytas till ett koncept som benämns ”Internet of Things”. Under senare delen av 2013 har såväl aktiviteter som publicitet kring Internet of Things ökat. Idag har vi 46 000 kunder som redan använder IAR Embedded Workbench för att programmera sina produkter. Nu ska dessa produkter även programmeras för att kommunicera med internet, vilket ökar efterfrågan på våra verktyg. 2014 kommer att handla om att förädla vårt erbjudande, och att fokusera på att nå våra finansiella mål."

- Stefan Skarin,  VD,  IAR Systems Group AB 

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system.  Programvaran används av över 19 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.  IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2020 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies