Press

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2016

Nettomsättning 80 MSEK, EBITDA 23 MSEK

Kassaflöde 22 MSEK, Rörelsemarginal 24 procent

januari-mars 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 80,5 (76,9) MSEK
  • EBITDA uppgick till 23,1 (23,7) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 28,7 (30,8) procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,2 (20,3) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 23,9 (26,4) procent
    Kostnader av engångskaraktär främst i form av rättegångskostnader i USA har belastat periodens rörelseresultat med ca 4 MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till 19,2 (20,3) MSEK
  • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,51 (1,55) SEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,20 (1,23) SEK, efter utspädning till 1,20 (1,23) SEK
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 22,0 (18,3) MSEK
  • Nettokassan uppgick vid periodens slut till 103,9 (83,9) MSEK

Händelser efter rapportperiodens utgång

IAR Systems har i april 2016 tecknat ett exklusivt royaltyavtal med Renesas Electronics Corporation för Renesas Synergy, en helhetslösning för innovativ produktutveckling inom nya marknader som Internet of Things. Det nya avtalet kommer att ge en royaltyintäkt för varje mikroprocessor i de produkter som kunden i slutändan tillverkar. Avtalet omfattar samtliga processortyper som erbjuds i Renesas Synergy.

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies