Press

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2017

Fortsatt lönsam tillväxt 

Periodens omsättning 86,4 MSEK och EBITDA 30,6 MSEK
Rörelsemarginal 30 procent, Kassaflöde 26,5 MSEK

Januari – mars 2017
• Nettoomsättningen uppgick till 86,4 (80,5) MSEK
• EBITDA uppgick till 30,6 (23,1) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 35,4 (28,7) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 26,2 (19,2) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 30,3 (23,9) procent
• Resultat före skatt uppgick till 25,4 (19,2) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,49 (1,20) SEK, efter utspädning till 1,49 (1,20) SEK
• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,94 (1,51) SEK
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 26,5 (22,0) MSEK
• Nettokassan uppgick vid periodens slut till 118,0 (103,9) MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • IAR Systems kompletterar produktportföljen med datasäkerhet genom ett delägande i SecureThingz 

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies