Press

IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2017

NYA ALLIANSER OCH
STÄRKT FINANSIELL STÄLLNING

ÅRETS NETTOOMSÄTTNING 345 MSEK OCH EBITDA 127 MSEK
RÖRELSEMARGINAL 31 procent, KASSAFLÖDE 124 MSEK

HELÅR 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 345,0 (328,4) MSEK
 • EBITDA uppgick till 127,2 (113,2) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 36,9 (34,5) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 107,4 (96,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 31,1 (29,4) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 105,7 (96,1) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,33 (5,86) SEK, efter utspädning till 6,33 (5,86) SEK 
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 7,32 (7,38) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 123,9 (114,2) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid periodens slut till 117,0 (96,5) MSEK
 • Styrelsen har för avsikt att föreslå en ordinarie utdelning om 5,00 SEK per aktie inför årsstämman den 25 april 2018.

OKTOBER-DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 87,6 (85,0) MSEK
 • EBITDA uppgick till 31,9 (31,2) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 36,4 (36,7) procent 
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,8 (26,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 30,6 (31,4) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 26,4 (26,4) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,56 (1,59) SEK, efter utspädning till 1,56 (1,59) SEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,43 (2,00) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 33,3 (39,5) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

 • IAR Systems kompletterar produktportföljen med datasäkerhet genom ett delägande i SecureThingz.
 • Bolaget har utökat kreditutrymmet med ytterligare 200 MSEK.
 • IAR Systems stödjer Amazon Web Services nya IoT-operativsystem Amazon FreeRTOS'

  Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
  Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
  Email: josefin.skarin@iar.com

  Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
  Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 08.00 CET.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies