Total Security

Embedded Trust is here!

Define
Create
Program
Ensure
Deliver

Explore

Press

IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2017

NYA ALLIANSER OCH
STÄRKT FINANSIELL STÄLLNING

ÅRETS NETTOOMSÄTTNING 345 MSEK OCH EBITDA 127 MSEK
RÖRELSEMARGINAL 31 procent, KASSAFLÖDE 124 MSEK

HELÅR 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 345,0 (328,4) MSEK
 • EBITDA uppgick till 127,2 (113,2) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 36,9 (34,5) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 107,4 (96,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 31,1 (29,4) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 105,7 (96,1) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,33 (5,86) SEK, efter utspädning till 6,33 (5,86) SEK 
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 7,32 (7,38) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 123,9 (114,2) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid periodens slut till 117,0 (96,5) MSEK
 • Styrelsen har för avsikt att föreslå en ordinarie utdelning om 5,00 SEK per aktie inför årsstämman den 25 april 2018.

OKTOBER-DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 87,6 (85,0) MSEK
 • EBITDA uppgick till 31,9 (31,2) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 36,4 (36,7) procent 
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,8 (26,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 30,6 (31,4) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 26,4 (26,4) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,56 (1,59) SEK, efter utspädning till 1,56 (1,59) SEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,43 (2,00) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 33,3 (39,5) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

 • IAR Systems kompletterar produktportföljen med datasäkerhet genom ett delägande i SecureThingz.
 • Bolaget har utökat kreditutrymmet med ytterligare 200 MSEK.
 • IAR Systems stödjer Amazon Web Services nya IoT-operativsystem Amazon FreeRTOS'

  Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
  Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
  Email: josefin.skarin@iar.com

  Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
  Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 08.00 CET.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

© IAR Systems 1995-2019 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies