Press

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2018

IAR Systems förvärvar Secure Thingz och genomför riktad nyemission

Periodens nettoomsättning 89 MSEK och EBITDA 35 MSEK
Rörelsemarginal 33 procent, kassaflöde 19 MSEK

Januari - Mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 88,9 (86,4) MSEK
 • EBITDA uppgick till 34,7 (30,6) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 39,0 (35,4) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,5 (26,2) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 33,2 (30,3) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 29,1 (25,4) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,81 (1,49) SEK, efter utspädning till 1,81 (1,49) SEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,79 (1,94) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 19,1 (26,5) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid periodens slut till 112,2 (118,0) MSEK

Väsentliga händelser under perioden: 

 • IAR Systems tecknar avtal om att förvärva Secure Thingz.
 • Styrelsen beslutar om riktad nyemission om 812 000 B-aktier vilket tillför Bolaget 178,6 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Förvärvet av Secure Thingz fullföljs och styrelsen beslutar om apportemission om 164 584 B-aktier till aktieägare i Secure Thingz som betalar genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Secure Thingz Inc. Se även sidan 6 för mer information.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB

Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB

Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 13.00 CET

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies