Press

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2018

Försäljningen ökar med 17% under andra kvartalet

Periodens nettoomsättning 184 MSEK och EBITDA 65 MSEK
Rörelsemarginal 29 procent, kassaflöde 36 MSEK

JANUARI-JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 184,5 (173,2) MSEK
 • Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 12 %
 • EBITDA uppgick till 64,7 (61,5) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 35,1 (35,5) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,2 (52,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 28,8 (30,0) procent.
 • Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader om 3,2 MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 51,1 (51,1) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,97 (3,17) SEK, efter utspädning till 2,97 (3,17) SEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 2,98 (3,92) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 44,3 (58,8) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid periodens slut till 81,7 (61,7) MSEK

APRIL-JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 95,6 (86,8) MSEK
 • Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 17 %
 • EBITDA uppgick till 30,0 (30,9) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 31,4 (35,6) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,7 (25,8) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 24,8 (29,7) procent .
 • Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader om 3,2 MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 22,0 (25,7) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,20 (1,68) SEK, efter utspädning till 1,20 (1,68) SEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,22 (1,98) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 25,2 (32,3) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • En riktad nyemission om 812 000 B-aktier genomförs vilket tillför Bolaget 178,6 MSEK före emissionskostnader.
 • IAR Systems förvärvar Secure Thingz och genomför en apportemission. Se vidare not 7 ”Förvärv av Secure Thingz”.
 • På extra bolagsstämma den 16 juni beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda. Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om utbyte av optioner för anställda i samband med förvärvet av Secure Thingz, Inc.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB

Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB

Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 14.00 CET.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies