I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2020

Affärsmodellen lindrar effekt av Covid-19
Nettoomsättning 92,3 (99,8) MSEK, EBITDA 26,6 (38,4) MSEK

JANUARI-MARS 2020
› EBITDA uppgick till 26,6 (38,4) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 28,8 (38,5) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 14,4 (29,4) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 15,6 (29,5) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 14,3 (29,2) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,81
(1,68) SEK, efter utspädning till 0,81 (1,68) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 15,0 (19,1) MSEK
› Nettoskuld uppgick vid periodens slut till -24,4 (-18,4)
MSEK

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
› Styrelsen har till årsstämman föreslagit att beslutet om
utdelning inte fattas på årsstämman i april. Styrelsen
avser att kalla till extra bolagsstämma som ska hållas

senast i november 2020 för att ta ställning i frågan.

Denna information är insiderinformation som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 13.00 CET. Kontaktperson: Josefin Skarin, IR-kontakt, I.A.R. Systems Group AB, Email: josefin.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.