I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2021

Q2 2021 – Fortsatt stark utveckling i Asien
Nettoomsättning 87,4 (100,1) MSEK, EBITDA 25,9 (36,8) MSEK
 
JANUARI - JUNI 2021
› EBITDA uppgick till 55,7 (63,4) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 31,6 (33,0) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 29,6 (39,4) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 16,8 (20,5) procent
› Resultat före skatt uppgick till 27,9 (37,4) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,62
(2,11) SEK, efter utspädning till 1,62 (2,10) SEK
› Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning
negativt med -19,2 MSEK och rörelseresultat negativt
med -10,9 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande
period föregående år.
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 49,7 (57,9) MSEK
› Nettokassan uppgick vid periodens slut till 13,8 (1,5)
MSEK

APRIL - JUNI 2021
› EBITDA uppgick till 25,9 (36,8) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 29,6 (36,8) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (25,0) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 14,4 (25,0) procent
› Resultat före skatt uppgick till 11,4 (23,1) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,68
(1,29) SEK, efter utspädning till 0,68 (1,29) SEK
› Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning
negativt med -10,3 MSEK och rörelseresultat negativt
med -5,5 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande
kvartal föregående år.
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 27,6 (42,9) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
› Ann Zetterberg tillträdde tjänsten som CFO den 16 augusti
2021.
› Koncernen har, genom dotterbolaget i England, erhållit
skattelättnad kopplad till forskning- och utvecklingskostnader.
Härigenom har koncernen tillförts 11,8 MSEK
i tredje kvartalet 2021 vilket påverkar kassaflödet men ej
resultaträkningarna.

Denna information är insiderinformation som I.A.R. Systems
Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
17 augusti 2021 kl. 13.00 CET.

Kontaktperson: Josefin Skarin, IR-kontakt, I.A.R. Systems Group
AB, Email: josefin.skarin@iar.com
 

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.