IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2015

Nettoomsättning 312 MSEK, EBITDA 98 MSEK

Rörelsemarginal 27 %, Kassaflöde 99 MSEK

Helår 2015

• Nettoomsättningen uppgick till 311,7 (255,7) MSEK
• EBITDA uppgick till 98,3 (63,6) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 31,5 (24,9) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 83,4 (53,2) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 26,8 (20,8) procent
• Resultat före skatt uppgick till 83,3 (53,6) MSEK
• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 6,33 (4,15) SEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick 5,02 (3,37) SEK, efter utspädning till 5,02 (3,35) SEK
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 98,7 (70,3) MSEK
• Nettokassan uppgick vid periodens slut till 87,6 (68,4) MSEK
• Styrelsen har för avsikt att föreslå en ordinarie utdelning om 5,00 SEK per aktie samt 2,00 SEK utöver ordinarie utdelning inför årsstämman den 27 april 2016

Oktober-December 2015
• Nettoomsättningen uppgick till 75,9 (66,1) MSEK
• EBITDA uppgick till 22,2 (16,3) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 29,2 (24,7) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 18,4 (13,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 24,2 (20,4) procent
• Resultat före skatt uppgick till 18,4 (13,5) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,09 (0,84) SEK, efter utspädning till 1,09 (0,84) SEK

Väsentliga händelser under året
• Lansering av C-STAT som tilläggsprodukt

Händelser efter rapportperiodens utgång
• Styrelsen har fastställt nya finansiella mål

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.