I.A.R. Systems Group AB Bokslutskommuniké 2020

Ökad efterfrågan inom säkerhet och Linuxbaserade produkter
Nettoomsättning 90,7 (106,8) MSEK, EBITDA 32,5 (37,0) MSEK

HELÅR 2020
› EBITDA uppgick till 132,7 (145,8) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 35,7 (35,9) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 83,8 (108,4) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 22,5 (26,7) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 76,8 (107,0) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,35
(5,96) SEK, efter utspädning till 4,35 (5,95) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 118,4 (105,7) MSEK
› Nettokassan uppgick vid årets slut till 1,5 (-18,4) MSEK
› Styrelsen har för avsikt att inte föreslå någon utdelning
inför årsstämman den 27 april 2021

OKTOBER-DECEMBER 2020
› EBITDA uppgick till 32,5 (37,0) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 35,8 (34,6) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 19,0 (27,1) MSEK, vilket ger
en rörelsemarginal om 20,9 (25,4) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 14,5 (27,2) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,88 (1,47)
SEK, efter utspädning till 0,88 (1,46) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 27,8 (30,5) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Efter balansdagen har Valberedningen meddelat att den
till årstämman 27 aprl 2021 föreslår Nicolas Hassbjer
till ny styrelseordförande samt Cecilia Wachtmeister
till ny styrelseledamot. Tidigare har nuvarande
ordförande Maria Wasing avböjt omval.

Denna information är insiderinformation som I.A.R. Systems
Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
9 februari 2021 kl. 13.00 CET.


Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

 

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

 

Ladda ner

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.