I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2021

Q1 2021 – tillväxt i alla regioner
Nettoomsättning 88,9 (92,3) MSEK, EBITDA 29,8 (26,6) MSEK

JANUARI - MARS 2021
› EBITDA uppgick till 29,8 (26,6) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 33,5 (28,8) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 17,0 (14,4) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 19,1 (15,6) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 16,4 (14,3) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,94
(0,81) SEK, efter utspädning till 0,94 (0,81) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 22,0 (15,0) MSEK
› Nettokassan uppgick vid kvartalets slut till 3,0 (1,5)
MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Valberedningen har meddelat att den till årstämman 27 april
2021 föreslår Nicolas Hassbjer till ny styrelseordförande
samt Cecilia Wachtmeister till ny styrelseledamot. Tidigare
har nuvarande ordförande Maria Wasing avböjt omval.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com
 
Denna information är sådan information som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl 13:00

 

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.