I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport apr-jun 2022

Q2 2022
Nettoomsättning SEK 107.6m (87.4), EBITDA SEK 31.9m (25.9)

APRIL - JUNI 2022

› Tillväxt i nettoomsättningen var 23,2% och 14,0% med
korrigering för valutaeffekt.
› EBITDA uppgick till 31,9 (25,9) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 29,6 (29,6) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 19,6 (12,6) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 18,2 (14,4) procent
› Resultat före skatt uppgick till 19,1 (11,4) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,05
(0,68) SEK, efter utspädning till 1,05 (0,68) SEK
› Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning
positivt med 8,1 MSEK och rörelseresultat positivt med
4,4 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande kvartal
föregående år.
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 26,0 (27,6) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Ny styrelse valdes vid årsstämman 26 april. Sabina
Lindén nyvaldes och Kent Sander avgick.

LTI (Long Term Incentive) 2022 fastställdes av extrastämma
13 juni.

Denna information är insiderinformation som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl. 13.00 CET.

Om IAR Systems

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. Från och med 2018 är Secure Thingz, en leverantör av avancerade säkerhetslösningar för inbyggda system inom IoT, en del av IAR Systems. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Ann Zetterberg, CFO, IAR Systems Group AB
Email: ann.zetterberg@iar.com

Richard Lind, VD, IAR Systems
Email: richard.lind@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.