Total Security

Embedded Trust is here!

Define
Create
Program
Ensure
Deliver

Explore

Riktlinjer för ersättning

Stämman den 24 april 2014 beslutade att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2013 skall fortsätta att tillämpas oförändrade, med tillägg för incitamentsprogram.

Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut samt, för det fall ändringar görs i existerande villkor, efter denna tidpunkt. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och finansdirektören. Vidare skall riktlinjerna tillämpas avseende verkställande direktörerna i dotterbolagen. Styrelsen har utsett en ersättningskommitté för beredning av frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

IAR Systems eftersträvar ett belöningssystem för den verkställande direktören, ledande befattningshavare och övriga medarbetare som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner.

Fast lön

Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och fastställas individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Som huvudregel skall fast lön omprövas en gång per år. Den del av den fasta lönen som utgörs av sjuk- och friskvård, bil, lunch mm skall åsättas ett värde i kronor och utgöra del av den fasta lönen.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Den rörliga ersättningen skall baseras på måluppfyllelse inom områdena resultat, omsättning och mjuka individuella mål. Storleken på den rörliga ersättningen skall baseras på de antal uppställda mål som individen uppfyllt. Den rörliga ersättningen skall maximalt uppgå till 50 procent av fast lön för den verkställande direktören och till 30 procent av fast lön för övriga ledande befattningshavare och dotterbolagschefer. Styrelsen skall därutöver ha möjlighet att diskretionärt tilldela ledande befattningshavare eller verkställande direktörer i dotterbolag rörlig ersättning utöver den ovan beskrivna när styrelsen finner det lämpligt. Sådan ersättning får inte överstiga 50 procent av fast lön.

Optionsprogram

Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ytterligare aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.

Pension

Verkställande direktören skall omfattas av en pensionsplan som motsvarar kostnaden för ITP-planen, dock med en pensionsålder om 60 år som gör premien högre än vid en pensionsålder om 65 år. Övriga anställda omfattas av en pensionsplan motsvarande kostnaden för ITP-planen.

Övriga anställningsvillkor

Anställningsavtal skall kunna sägas upp med mellan tre och sex månaders uppsägningstid. Månadslön skall utgå under hela uppsägningstiden. Vid den verkställande direktörens uppsägning skall vid uppsägning från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid och maximalt sex månaders avgångsvederlag gälla. Vid uppsägning från den verkställande direktören skall 6 månaders uppsägningstid gälla. Härutöver skall det inte finnas några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna.

Konsultarvode till styrelseledamöter

I de fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så skall styrelsen under särskilda omständigheter kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen skall ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

© IAR Systems 1995-2019 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies