Kallelse till extra bolagsstämma i Intoi AB (publ)

Aktieägarna i Intoi AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2011 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Den extra bolagsstämman kommer att hållas direkt efter årsstämman, dock tidigast klockan 19.00

Anmälan med mera
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2011,
– dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 27 april 2011, under adress Intoi AB (publ), Kista Science Tower, 164 51 Kista eller per telefon 08-410 920 00 eller telefax 08-410 920 01 eller via bolagets webbplats www.intoi.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 april 2011.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för bolagsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.intoi.se. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget på adressen ovan före stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare som har anmält sitt deltagande i årsstämman anses automatiskt ha anmält sig även till den extra bolagsstämman och behöver inte anmäla sitt deltagande genom separat anmälan.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om överlåtelse av dotterbolaget Northern Parklife AB.
8. Avslutande av bolagsstämman.

Beslut om godkännande av överlåtelsen av dotterbolaget Northern Parklife AB (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna överlåtelsen av dotterbolaget Northern Parklife AB, org.nr 556522-8540, till NewCo 3307Sweden AB (u.ä.t. NorNor Holding AB)  mot en köpeskilling om 7 000 000 kronor att avbetalas under en period om 6 år. Tillträdesdagen för överlåtelsen är den 15 april 2011. Överlåtelsen är villkorad av att bolagsstämman godkänner densamma senast den 3 maj 2011.

Bakgrunden till överlåtelsen är Intois fokusering på I.A.R. Systems som erbjuder programmering av chip för inbyggda system. Genom avyttringen är renodlingen och fokuseringen av Intoi slutförd.

Övrigt
Bolagsstämmans beslut enligt punkten 7 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med den 12 april 2011 att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen ovan samt på bolagets webbplats www.intoi.se. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Per den 12 april 2011 fanns i bolaget totalt 11.688.561 aktier, varav 100.000 aktier av serie A och 11.588.561 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 12.588.561 röster. Bolaget innehar för närvarande 634.600 aktier av serie B, vilka inte får företrädas på stämman.

Stockholm i april 2011
Intoi AB (publ)
Styrelsen

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.