Bolagsstyrning

IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Uppsala. IARs aktie är noterad på NASDAQ Stockholm MidCap.

Bolagsstyrningen i moderbolaget och koncernen regleras bland annat av bolagsordningen, aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regler, vilket för IAR Systems Group AB omfattar tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (”koden"). I enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ansvarar styrelsen för att bolaget har en tillfredsställande intern kontroll, för att hålla sig informerad om bolagets interna kontrollsystem och för att utvärdera effektiviteten i detta system.

team_leaders

 

Kontroll och revision

Bolaget har en rad metoder för att kontinuerligt övervaka och kontrollera de risker som är förknippade med att uppnå bolagets mål. Styrelsen bistår ledningen med att identifiera och utvärdera de största riskerna som koncernens verksamhet innefattar. Externa revisorer utses av årsstämman för en period av ett år. Deloitte AB genom Andreas Frountzos, har revisionsuppdraget fram till årsstämman 2024.

Redovisningsprinciper

IAR Systems Group AB:s koncernredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisnings­lagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards, IFRS, och IFRS IC-tolkningar sådana de antagits av EU för detaljerade upplysningar kring de redovisningsprinciper som tillämpas hänvisas till senaste årsredovisningen.