Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ”ledande befattningshavare” avses verkställande direktören samt övrig koncernledning som presenteras på I.A.R. Systems Group’s hemsida. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Riktlinjerna gäller för ersättning som beslutas, och ändringar av redan beslutad ersättning, efter att riktlinjerna har fastställts av årsstämman 2023. Riktlinjerna gäller inte för ersättning som är beslutad eller fastställd av bolagsstämman.

Främjande av I.A.R. Systems Group’s affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

I.A.R. Systems Group’s affärsidé är att tillföra ett värde till organisationer som utvecklar produkter med inbyggda system. För att uppfylla dessa mål innefattar I.A.R. Systems Group’s strategi att erbjuda kunderna värde genom användarvänlighet, pålitlighet och kvalitet, genom att utveckla tekniskt ledande mjukvara för inbyggda system, genom att fördjupa relationer med existerande kunder genom en gradvis expandering av utbudet av produkter och tjänster, genom att expandera kundbasen genom en ökad lokal närvaro världen över och genom att aktivt etablera nära samarbeten med de viktigaste aktörerna på marknaden för att skapa långsiktigt värde för kunder och en unik position på marknaden.

En framgångsrik implementering av I.A.R. Systems Group’s affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att I.A.R. Systems Group kan fortsätta att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att ersättningssystemet för den verkställande direktören, ledande befattningshavare och övriga medarbetare är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I.A.R. Systems Group har utestående långsiktiga incitamentsprogram som har beslutats av bolagsstämman och därför inte omfattas av dessa riktlinjer. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av I.A.R. Systems Groups långsiktiga incitamentsprogram har en tydlig koppling till det långsiktiga värdeskapandet, inklusive dess hållbarhet. Dessa prestationskrav är för närvarande kopplade huvudsakligen till organisk tillväxt av nettoförsäljning över en treårsperiod. För mer information om dessa program, se I.A.R. Systems Groups AB:s årsredovisning.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis långsiktiga aktierelaterade incitament.

Fast lön

Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och fastställas individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Som huvudregel ska fast lön omprövas en gång per år.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på måluppfyllelse inom områdena resultat- och omsättning, såsom tillväxt och resultat före räntor och skatter (EBIT) och kvalitativa individuella mål kopplade till strategiska mål. Dessa mål ska vara utformade så att de bidrar till att främja I.A.R. Systems Group’s affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Storleken på den rörliga ersättningen ska baseras på den anställdes uppfyllande av dessa mål och ska maximalt uppgå till 50 procent av årlig fast lön.

Utvärderingen av om måluppfyllelse har skett ska göras i slutet av mätperioden och baseras på fastställt finansiellt underlag för den relevanta perioden. Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning.

Pension & andra förmåner

Ledande befattningshavare ska omfattas av en pensionsplan som motsvarar kostnaden för ITP-planen upp till vad som är avdragsgillt för Bolaget. Verkställande direktören har pension som utgår med maximalt 30% av lön upp till 25 PBB och över detta 25% av lön. De andra förmånerna kan exempelvis bestå av sjukförsäkring, telefonförmåner och företagsbil och ska utgå i den mån det anses vara marknadsmässigt.

Uppsägning

Vid uppsägning av VD tillämpas uppsägningslön med oförändrade villkor under sex månader. De övriga ledande befattningshavarnas uppsägningstid ska vara tre till sex månader.

Konsultarvode till styrelseledamöter

I de fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så ska styrelsen under särskilda omständigheter kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Ersättningsutskott

Styrelsens ersättningsutskott, som består av minst två styrelseledamöter inklusive styrelsens ordförande tillika ordförande i ersättningsutskottet, behandlar och bereder ersättningsfrågor avseende de ledande befattningshavarna. Ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till beslut avseende ersättning och anställningsvillkor för verkställande direktören, vilket föreläggs styrelsen för beslut. Styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens arbete. Beträffande övriga ledande befattningshavares ersättning och anställningsvillkor beslutar verkställande direktören på basis av de riktlinjer till ersättning för ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår även att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i I.A.R. Systems Group. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose I.A.R. Systems Group långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa I.A.R. Systems Group’s ekonomiska bärkraft, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid särskilda prestationer.