Inlösenförfarande om 5,00 kronor per aktie

Uppsala, onsdagen den 19 mars 2014

Detta pressmeddelande är inget erbjudande utan förmedlar endast information om styrelsens förslag till årsstämman om ett automatiskt inlösenförfarande. Pressmeddelandet riktar sig inte till personer vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet riktar sig inte till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening ellertill länder där publicering strider mot gällande regler. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner som följer av utländsk rätt.Tvist med anledning av inlösenförfarandet enligt detta pressmeddelande skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Detta pressmeddelande finns tillgänglig i engelsk översättning på IAR Systems hemsida,  www.iar.com

Resultatutvecklingen i IAR Systems Group AB är fortsatt stark och för att på ett aktieägarvänligt vis överföra kapital till aktieägarna och bevara en ändamålsenlig kapitalstruktur föreslår styrelsen i IAR Systems Group AB att årsstämman beslutar om ett inlösenförfarande om totalt 5,00 kronor per aktie vilket ersätter det tidigare aviserade förslaget på en utdelning om totalt 5,00 kronor per aktie.
Det föreslagna inlösenförfarandet i korthet
• Efter beslut vid årsstämman den 24 april 2014 delas varje IAR-aktie (såväl A- som B-aktie) upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.
• Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot kontant inlösenlikvid om 5,00 kronor.
• Inlösenförfarandet sker automatiskt. Ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
• Sista dag för handel i IAR-aktien inklusive rätt till inlösenaktie är den 5 maj 2014.
• Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktie är den 8 maj 2014.
• Handel med inlösenaktier kommer att ske mellan den 13 maj och den 27 maj 2014.
• Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier är den 2 juni 2014.
• Utbetalningsdag av inlösenlikviden beräknas vara den 5 juni 2014.

Informationsbroschyr och ytterligare handlingar
Styrelsens fullständiga förslag och en informationsbroschyr, som närmare beskriver det föreslagna inlösenförfarandet, kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.iar.com och i begränsad tryckt upplaga hos – IAR Systems Group AB, Strandbodgatan 1, 750 23 Uppsala – senast från och med den 27 mars 2014. För aktieägare som önskar ytterligare information om inlösenförfarandet hänvisas kontorstid till Remium på telefon +46 8 454 32 00. Informationsbroschyren kommer även att finnas tillgänglig på Remiums hemsida www.remium.com.

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system.  Programvaran används av över 19 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.  IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

Stefan Skarin VD och koncernchef IAR Systems Group AB
mobil: +46 708 65 10 05
e-post: stefan.skarin@iar.com

Markus Gerdien Styrelseordförande IAR Systems Group AB
mobil: +46 706 10 52 93
e-post: markus.gerdien@telia.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.