Beslut av styrelsen att emittera och återköpa aktier av serie C

Stockholm, Sverige – 9 november 2018 – Styrelsen i I.A.R. Systems Group AB (publ) har den 9 november 2018, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 15 juni 2018, beslutat om nyemission av högst 359 688 aktier av serie C till en teckningskurs motsvarande 10 kronor per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. De nyemitterade aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kunna tecknas av den bank eller fondkommissionär som I.A.R Systems Group AB (publ) vid var tid anlitat för medverkan i bolagets administration av koncernens aktiesparprogram. Teckning av aktier ska ske senast den 12 november 2018.

Styrelsen har samtidigt med beslutet om nyemission enligt ovan även beslutat om återköp av samtliga nyemitterade aktier av serie C, för ett pris per aktie om 10 kronor. Syftet med nyemissionen och återköpet av aktier av serie C är att säkerställa leverans av aktier till anställda vid utnyttjande av personaloptioner enligt koncernens incitamentsprogram samt att kassaflödesmässigt kunna säkra betalning av framtida sociala avgifter hänförliga till dessa program. I.A.R Systems Group AB (publ) kommer före eventuell leverans av aktier enligt koncernens aktiesparprogram att omvandla aktier av serie C till aktier av serie B. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 16.00 CET.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.