Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i IAR Systems Group den 15 juni 2018

Stockholm, Sverige – 15 juni 2018 – Vid extra bolagsstämma i IAR Systems Group AB den 15 juni 2018 fattades följande huvudsakliga beslut:

• Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för samtliga anställda i IAR Systems-koncernen. Sammanlagt omfattar programmet högst 600 000 optioner som vardera berättigar till teckning eller förvärv av en aktie av serie B i bolaget, motsvarande totalt högst cirka 4,2 procent av aktiekapitalet och cirka 4,0 procent av rösterna i bolaget efter utspädning.

• Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om utbyte av optioner för anställda i samband med förvärvet av Secure Thingz, Inc.

• Bolagsstämman beslutade om ändring av § 5 i bolagsordningen innebärande införande av ett nytt aktieslag, aktier av serie C. Aktier av serie C ska inte berättiga till vinstutdelning. Aktie av serie C som innehas av Bolaget ska genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie B.

• I syfte att säkerställa leverans av aktier till anställda vid utnyttjande av optioner enligt ovan beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemission av högst 359 688 aktier av serie C. Vidare bemyndigades styrelsen att återköpa lika många aktier av serie C. Bolagsstämman beslutade även att bolaget efter omvandling av aktier av serie C till aktier av serie B ska kunna överlåta aktier av serie B för leverans av aktier enligt optionsprogrammen ovan.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018 kl. 15:30 CET.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. Från och med 2018 är Secure Thingz, en leverantör av avancerade säkerhetslösningar för inbyggda system inom IoT, en del av IAR Systems. IAR Systems Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.