Kommuniké från IAR Systems Group (publ) årsstämma 24 april 2019

Stockholm, Sverige – 24 april 2019 – Vid årsstämma i IAR Systems Group AB den 24 april 2019 fattades följande huvudsakliga beslut:

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 5,00 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2018. Avstämningsdag beslutades till fredagen den 26 april 2019. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 2 maj 2019.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Maria Wasing och Kent Sander. Michael Ingelög, Richard Lind och Fred Wikström valdes som nya styrelseledamöter. Stämman valde Maria Wasing till styrelsens ordförande.
Vidare beslutades att styrelse arvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 400 000 kronor och till övriga ledamöter 180 000 kronor per person. Inget arvode utgår till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Erik Olin som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt i huvudsak följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2019 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse minst tre ledamöter, en från var röstmässigt största ägare eller ägargruppering till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020.

Bemyndiganden
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 1 397 000 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och cirka 9,4 procent av röstetalet baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Styrelsen bemyndigades vidare att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier aktier av serie B mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Långsiktigt incitamentsprogram
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för samtliga anställda i IAR Systems-koncernen. Sammanlagt omfattar programmet högst 532 500 optioner som vardera berättigar till teckning eller förvärv av en aktie av serie B i bolaget, motsvarande totalt högst cirka 3,6 procent av aktiekapitalet och cirka 3,4 procent av rösterna i bolaget efter utspädning.

I syfte att säkerställa leverans av aktier till anställda vid utnyttjande av optioner enligt ovan beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemission av högst 381 00 aktier av serie C. Vidare bemyndigades styrelsen att återköpa lika många aktier av serie C. Bolagsstämman beslutade även att bolaget efter omvandling av aktier av serie C till aktier av serie B ska kunna överlåta aktier av serie B för leverans av aktier enligt optionsprogrammet ovan.

Stockholm onsdagen den 24 april 2019
Styrelsen
IAR Systems Group AB (publ)

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.