Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Baserad på reviderat bokslut för Nocom AB (publ) verksamhetsåret 1998. Resultatförbättring Nyemission bas för expansion *Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,6 (-3,7) Mkr. *Nyemission i december tillförde bolaget 35,7 Mkr. *Nocoms B-aktie noterades på Stockholms Fondbörs O-lista den 4 januari 1999. Nocoms verksamhet och marknad Nocom är ett specialistföretag som sedan grundandet 1985 introducerat och representerat programvarulösningar baserade på ny innovativ teknik och nya synsätt inom IT-området. Nocoms kunder är huvudsakligen stora och medelstora företag samt offentlig förvaltning i Norden. Nocom levererar och implementerar, i samarbete med strategiska partners, komponentbaserade mjukvaruplattformar för Internet/extranet/intranet. De produkter Nocom marknadsför och säljer hämtas företrädesvis från ledande amerikanska mjukvaruföretag. Nocom verkar inom fyra väldefinierade lösningsområden: systemintegration, systemutveckling, informationshantering och dokumenthantering. Kännetecknande för Nocoms lösningar är att de baseras på öppna standarder. Nocom tillhandahåller inom dessa områden teknisk projektledning, specialiststöd, support, underhåll samt produkt- och konceptutbildning. Andelen av Nocoms intäkter hänförliga till tjänster har ökat till 17% (11%) av omsättningen medan intäkterna från försäljning av mjukvarulicenser och programservice minskat till 83% (89%). Denna förändring av intäkternas sammansättning är ett uttryck för Nocoms strategiska inriktning. Nocom har under året stärkt samarbetet med strategiska leverantörer med syfte att öka marknadspenetrationen i Norden och ytterligare produkter har adderats till Nocoms produktportfölj för Internet/extranet/ intranet. Under 1997 inleddes den renodling av bolagets verksamhet som fortsatt under 1998. Denna fokusering innebär att verksamheten koncentrerats till licensiering av programvara med tillhörande tjänster. Till följd av detta har bolagets lönsamhet förbättrats. Omsättning Koncernens intäkter uppgick till 159,8 (209,4) Mkr. Fördelat på de fyra lösningsområdena: 1998 1997 Föränd % ring Systemintegration 75,6 119,7 -44,1 -37% Systemutveckling 30,5 26,5 +4,0 +15% Informationshant 38,2 43,2 -5,0 -12% ering Dokumenthantering 15,5 14,5 +1,0 +7% Summa 159,8 203,9 -44,1 -22% Såld enhet - 5,5 -5,5 Totalt 159,8 209,4 -49,6 -24% Omsättningen i den svenska verksamheten uppgick till 140,8 (189,3) och omsättningen i den norska till 19,0 (20,1) Mkr. Lösningsområde Systemintegration Omsättningen uppgick till 75,6 (119,7) Mkr, en minskning med 37%. Minskningen förklaras främst av en stor affär, ca 33 Mkr, som gjordes i slutet av 1997 då en kund förvärvade hela sitt framtida licensbehov avseende en specifik programvara. Den övriga minskningen av omsättningen förklaras av ett generations-skifte i produktportföljen där vissa mogna produkter under året minskat mer än vad försäljningen av de nya produkterna ökat. Lösningsområdets omsättning 1998 fördelas på 95% produkter och 5% tjänster. Lösningsområde Systemutveckling Omsättningen uppgick till 30,5 (26,5) Mkr, en ökning med 15%. Flera intressanta projekt, grundade på den webbaserade applikationsserverteknik som Nocom introducerade under 1997, har under året startats tillsammans med stora industriella kunder. Lösningsområdets omsättning 1998 fördelas på 71% produkter och 29% tjänster. Lösningsområde Informationshantering Omsättningen uppgick till 38,2 (43,2) Mkr, en minskning med 12 %. När Netscapes internetklient blev gratis i början av året påverkades lösningsområdets intäkter negativt. Trots att övriga produkter inom lösningsområdet sammantaget ökat sin omsättning jämfört med 1997 har det inte under 1998 varit möjligt att fullt kompensera för ovan nämnda intäktsbortfall. Under året har antalet produkter inom lösningsområdet utökats genom överenskommelser med två amerikanska leverantörer, dels med Vignette avseende produkten StoryServer och dels med net.Genesis avseende produkten net.Analysis Pro@. Lösningsområdets omsättning 1998 fördelas på 70% produkter och 30% tjänster. Lösningsområde Dokumenthantering Omsättningen uppgick till 15,5 (14,5) Mkr, en ökning med 7 %. Justerat för under 1998 avvecklade produkter uppgick omsättningen till 14,0 (11,3) Mkr, en ökning med 24%. Försäljning på marknaden av applikationen LOTS Online@ har inletts under tredje kvartalet 1998. Lösningsområdets omsättning 1998 fördelas på 78% produkter och 22% tjänster. Resultat Nocoms rörelseresultat uppgick till 10,5 (-3,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,6, (-3,7) Mkr, vilket är en förbättring med 14,3 Mkr. Resultatförbättringen förklaras i huvudsak av den ovan nämnda fokuseringen av verksamheten. Övriga intäkter 3,7 (8,8) Mkr avser köpe- och tilläggsköpeskilling för under 1997 såld verksamhet. Den helt övervägande delen av årets resultatförbättring kommer från den svenska verksamheten medan den norska verksamheten påverkat resultatet negativt. Vid årsskiftet har en rad åtgärder genomförts rörande den norska verksamheten, som från denna tidpunkt integreras med den svenska och ges samma inriktning. Dessa åtgärder förväntas under 1999 förbättra resultatet för den del av Nocoms verksamhet som bedrivs i Norge. Vinstmarginalen i koncernen uppgick till 6,6 (neg) %. Vinstmarginalen i den svenska verksamheten uppgick till 9,5 (neg)% exklusive köpeskilling för såld verksamhet. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 1998-12-31 till 97 jämfört med 101 vid samma tidpunkt föregående år. Rekryteringar, främst kopplade till Nocoms tjänsteverksamhet, pågår. Finansiell ställning Soliditeten, beräknad som andel synligt eget kapital av balansomslutningen, uppgick 1998-12-31 till 55 (14) procent. Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick 1998-12-31 till 67,0 (16,1) Mkr. Räntebärande skulder inklusive konvertibelt lån uppgick i koncernen till - (7,0) Mkr. Investeringar Under året har koncernen gjort investeringar i maskiner och inventarier, netto 2,5 (0,0) Mkr. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 144,3 (0) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,3 (-0,5) Mkr. Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick 1998-12-31 till 66,1 (0,7) Mkr. Det rörelsedrivande dotterbolaget Nocom Nordic Communication AB (publ) har under året genom fusion uppgått i moderbolaget Nocom AB (publ). Expansion och långsiktiga mål Nocom står redo för att åter växa i sin renodlade form. Förutsättningarna att ytterligare expandera verksamheten på den nordiska marknaden bedöms vara goda. Den marknad där Nocom verkar är stadd i kraftig expansion. Bland annat den ökande användningen av IT i konsumentledet och integrationen av sälj- , leverans- och produktionsprocesserna förväntas kraftigt öka antalet uppkopplade användare. Nocom är i dag väl positionerat för denna marknadstillväxt. Nocoms tillväxt avses ske på såväl organisk väg som genom strategiska förvärv. Nocoms mål är att långsiktigt uppnå en årlig organisk tillväxt, exklusive förvärv, om minst 20 procent samt en vinstmarginal om 10 procent. För att skapa finansiella förutsättningar för den planerade expansionen genomfördes en nyemission under december vilken tillförde bolaget 35, 7 Mkr efter emissions- och noteringskostnader. De långsiktiga målen bedöms uppnås inom en två- till treårsperiod. Nocoms aktier Nocoms B-aktie är sedan den 4 januari noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Antalet aktier i Nocom uppgår till 4.290.520 à nominellt 1 kr, varav 1.073.626 A-aktier och 3.216.894 B-aktier. Då samtliga innehavare av utestående konvertibla skuldebrev under december meddelat att de valt att konvertera tillkommer under februari 1999 31.200 B-aktier varpå det totala antalet aktier uppgår till 4.321.720. Vid nedanstående beräkning av nyckeltal per aktie har antalet aktier efter konvertering använts. En extra bolagsstämma den 3 september 1998 beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1.500.000 aktier av serie B. I samband med nyemissionen i december togs 940.000 aktier i anspråk av bemyndigandet. Utdelning Styrelsen har, i enlighet med vad som angavs i bolagets noteringsprospekt, beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 1998. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 11 mars 1999, klockan 17.00 på Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. Kommande informationstillfällen Årsredovisningen beräknas utkomma under den senare delen av februari och kommer sändas ut till aktie-ägarna. Bolagsstämma 1999 11 mars 1999 Delårsrapport januari-mars 1999 21 april 1999 Delårsrapport januari-juni 1999 19 augusti 1999 Delårsrapport januari-september 1999 21 oktober1999 Uppsala den 27 januari 1999 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Jonson, VD, eller Tomas Nygren, vVD. Nocom AB (publ), organisationsnr 556400-7200 Kristallen, 754 51 Uppsala, tel 018-65 55 00, fax 018-65 55 55, www.nocom.se Koncernens resultaträkning i sammandrag _______________________________________ Mkr 1998 1997 1996 1995 1994 Fakturerad försäljning 159,8 209,4 183,9 138,5 104,3 Kostnader sålda varor -96,0 -131,4 -115,6 -83,0 -69,6 och tjänster Bruttoresultat 63,8 78,0 68,3 55,5 34,7 Försäljnings- och -57,0 -80,2 -68,5 -46,9 -31,4 administrationskostnad er Utvecklingskostnader - -9,8 -4,4 -1,1 -0,3 Övriga intäkter 3,7 8,8 - - 0,9 Rörelseresultat 10,5 -3,2 -4,6 7,5 3,9 Finansiella intäkter 0,1 -0,5 -0,7 -0,7 -0,4 och kostnader Resultat efter 10,6 -3,7 -5,3 6,8 3,5 finansiella poster Skatt -2,0 -0,8 -0,6 -0,9 -1,8 Resultat efter skatt 8,6 -4,5 -5,9 5,9 1,7 Koncernens balansräkning i sammandrag __________________________________________ Mkr 1998 1997 1996 1995 1994 TILLGÅNGAR Summa 4,4 5,6 10,1 7,8 4,3 anläggningstillgångar Övriga 53,4 89,9 55,9 41,9 30,0 omsättningstillgångar Kassa och bank 49,7 6,8 1,4 0,6 1,8 Summa 103,1 96,7 57,3 42,5 31,8 omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 107,5 102,3 67,4 50,3 36,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital 58,9 14,5 10,2 16,1 11,4 Ej räntebärande 48,6 80,8 46,1 28,6 19,6 skulder Räntebärande skulder - 7,0 11,1 5,6 5,1 Summa skulder 48,6 87,8 57,2 34,2 24,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH 107,5 102,3 67,4 50,3 36,1 SKULDER Kassaflöden _________________________________________________________________ Mkr 1998 1997 1996 1995 1994 Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,2 1,5 -1,1 9,8 4,8 före betalda räntor och inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,3 0,2 -2,5 8,2 2,6 före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den 15,0 2,1 1,0 5,0 -0,3 löpande verksamheten Proformaräkenskaper 1994-1997 Nocom har tidigare haft brutet räkenskapsår med bokslut den 31 augusti. Under 1997 ändrades räkenskapsåret till kalenderår, varvid räkenskapsåret 1996/97 förlängdes till att omfatta 16 månader. För att belysa Nocoms resultatutveckling och finansiella ställning per kalenderår har proformaräkenskaper upprättats för kalenderåren 1994-1997. Proformaräkenskaperna baseras på resultat- och balansräkningar för de i koncernen ingående bolagen och redovisas i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554). Samtliga hänvisningar i denna rapport till belopp under perioden 1994-1997 baseras på dessa proforma-räkenskaper. 1 Nyckeltal ____________________________________________________________________ 1998 1997 1996 1995 1994 Bruttomarginal, % 8,9 0,7 neg 7,1 4,6 Rörelsemarginal, % 6,6 neg neg 5,5 3,7 Vinstmarginal, % 6,6 neg neg 4,9 3,4 Soliditet, % 54,8 14,2 15,1 32,0 31,7 Räntabilitet på eget 43,8 neg neg 43,0 15,2 kapital , % Räntetäckningsgrad, 26,6 neg neg 9,3 4,7 ggr Sysselsatt kapital, 58,9 21,5 21,4 21,7 16,5 Mkr Netto räntebärande -49,7 0,2 9,8 5,0 3,2 2 skulder , Mkr Nettoskuldsättningsgra -0,84 0,01 0,96 0,31 0,28 2 d , ggr Antalet anställda vid 97 101 123 96 61 periodens utgång, st Antal anställda 96 127 114 83 51 medeltal, st Omsättning per 1,7 1,6 1,6 1,7 2,0 anställd, Mkr Förädlingsvärde per 0,65 0,45 0,34 0,42 0,44 antälld, Mkr Eget kapital per aktie 13,82 4,55 3,26 5,36 3,82 Antal aktier vid 4.321. 3.381. 3.129. 500.00 500.00 periodens slut 720 720 600 0 0 Genomsnittligt antal 3.404. 3.255. 3.064. 3.000. 3.000. aktier 898 660 800 000 000 Vinst per aktie SEK, 28% schablonskatt 1,77 neg neg 1,64 0,85 (beräknat på antal aktier vid periodens slut) Vinst per aktie SEK, full skatt (beräknat 2,00 neg neg 1,97 0,57 på antal aktier vid periodens slut) Vinst per aktie SEK, 28% schablonskatt 2,24 neg neg 1,64 0,85 (beräknat på genomsnittligt antal aktier) Vinst per aktie SEK, full skatt (beräknat 2,54 neg neg 1,97 0,57 på genomsnittligt antal aktier) 1) I enlighet med Sveriges Finansanalytikers Förenings definitioner 2) Ett negativt värde innebär att räntebärande tillgångar överstiger räntebärande skulder. Kvartalsredovisning ___________________________________________ Omsättning Resultat efter Vinstmarginal, finansiella % poster Mkr Kvartal 1 1998 35,9 1,3 3,6% Kvartal 1 1997 39,5 -8,9 neg Kvartal 2 1998 39,5 1,2 3,0% Kvartal 2 1997 49,0 -3,7 neg Kvartal 3 1998 26,5 0,0 0,0% Kvartal 3 1997 25,9 -2,8 neg Kvartal 4 1998 57,9 8,1 14,0% Kvartal 4 1997 95,0 11,7 12,3% ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/27/19990127BIT00310/bit0001.doc