I.A.R. Systems Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2022

OKTOBER-DECEMBER 2022

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE
KVARTALET


Denna information är sådan som IAR Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-09 13:00 CET.