Kommuniké från I.A.R. Systems Group (publ) årsstämma 25 april 2024

Stockholm, Sverige – 25 april 2024 – Vid årsstämman i I.A.R. Systems Group AB den 25 april 2024 fattades följande huvudsakliga beslut:

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen beslutades om att ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2023. Avstämningsdagen fastställdes till måndagen den 29 april 2024. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 3 maj 2024.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Nicolas Hassbjer, Michael Ingelög, Fred Wikström, Cecilia Wachtmeister och Sabina Lindén. Stämman valde Nicolas Hassbjer till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att styrelsearvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 525 000 kronor och till övriga ledamöter 210 000 kronor per person.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor.

Prestationsbaserat incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda inom Bolaget (”LTI 2024”). Programmet löper under tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas aktierätter som ger rätt till att förvärva IAR aktier. Högst 145 000 aktierätter ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2024 och programmet ska omfatta högst 175 anställda i IAR. De tilldelade aktierätterna tjänas in med en tredjedel per år, räknat från första tilldelningstillfället. Utnyttjande av aktierätterna kan dock först ske tre år efter första tilldelningstillfället. Utfallet av aktierätterna under LTI 2024 ska kopplas till bolagsbaserade prestationsmål fastställda av styrelsen. Förutsatt att aktierätter tilldelats och intjänats, samt förutsatt uppfyllandet av prestationsmålen, berättigar varje aktierätt innehavaren att under tiden från och med den 1 september 2027 till och med den 1 oktober 2027 förvärva en (1) aktie.

Årsstämman beslutade vidare att överlåta högst 145 000 aktier av Bolagets egna aktier till deltagarna inom ramen för villkoren för LTI 2024 samt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelser av högst 29 000 egna aktier på reglerad marknad för att täcka sociala kostnader inom ramen för LTI 2024.

Beslut om bemyndiganden
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 1 552 037 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och cirka 10,0 procent av röstetalet efter utspädning.

Styrelsen bemyndigades vidare att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens 2 § varvid orten för styrelsens säte ändras från Stockholm till Uppsala.

Uppsala den 25 april 2024

Styrelsen

I.A.R. Systems Group AB (publ)