Nocom AB (publ) Utdrag ur delårsrapport januari - mars 2003

Nocom AB (publ) Utdrag ur delårsrapport januari - mars 2003 ·Trendbrott i företagets resultat ger stärkt position ·Resultatet förbättrades kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,1 (- 17,9) MSEK ·Andra kvartalet i rad med positivt rörelseresultat före avskrivningar. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 5,0 (-9,8) MSEK ·Omsättningen uppgick till 36,9 (40,7) MSEK ·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 (- 8,6) MSEK, trots att det belastats med 4 MSEK hänförligt till åtgärdsprogram från hösten 2002 ·Vd Stefan Skarin blev i april ny huvudägare i Nocom och äger 13,2 procent av kapitalet och 34,2 procent av rösterna Vd har ordet Första kvartalet 2003 innebar ett trendbrott i Nocoms resultat och det stärker vår position i arbetet mot långsiktig lönsamhet. Vi infriade löftet om fortsatt resultatförbättring och ser positiva effekter av företagets ompositionering och genomförda åtgärdsprogram. Trots att marknaden präglats av minskade IT-investeringar och lågkonjunktur redovisade vi ett positivt resultat och sex procent i rörelsemarginal. Detta är vårt bästa kvartalsresultat på fem år. Vi uppnådde även ett positivt kassaflöde för andra kvartalet i rad, trots belastning av åtgärdsprogrammet från hösten 2002. Under det första kvartalet arbetade vi mycket intensivt med försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Responsen var positiv, och vi bedömer att vår satsning kommer att ge oss en ökad försäljning de närmaste kvartalen. Våra affärer under perioden bestod av ett stort antal mindre och några stora avtal i form av fler användare hos befintliga kunder. Affärer i mellanskiktet är idag mer sällsynta och vår uppfattning är att IT- investeringar på en lägre nivå än tidigare belastas av omfattande och tidskrävande beslutsprocesser. De större affärerna i kvartalet avsåg värddatoråtkomst (teknikområde integration), där vår mångåriga distribution av WRQ:s produkter gett oss en marknadsledande position. Integration kommer fortsatt vara vårt största teknikområde, men även områdena analys, säkerhet och utvecklingsverktyg redovisade alla tillväxt under perioden. Den pressade marknadssituationen har lett till ökad konkurrens inom distributionsledet, vilket gynnat oss som har produktkompetens med lång erfarenhet, attraktiv produktportfölj och ett stort antal etablerade partners och återförsäljare. Vi får idag fler förfrågningar från ledande leverantörer som söker en etablerad distributör med ett kompetent tjänsteerbjudande. Travelutions utvecklades väl under kvartalet, trots att resemarknaden drabbats hårt med stora neddragningar hos många av de större företagen i branschen. Nocom e-channel center har nått resultatmässig stabilitet och har under perioden fått utökade åtaganden från befintliga kunder. I vår ambition att förädla vårt erbjudande avyttrade vi vår del i intressebolaget MR Mobile Relations AB till Europolitan Vodafone. I samband med affären tecknade Vodafone ett treårigt drift- och serviceavtal med Nocom, för företagstjänsten Vodafone SMS Pro. En viktig del i vår fortsatta förädling är att komplettera produktportföljen med nya leverantörer samt att öka kompetensen inom växande teknikområden, både inom företaget och hos våra partners. Produktportföljen kompletterades under kvartalet med programvaror inom teknikområdena säkerhet och utvecklingsverktyg. För att stärka erbjudandet av support och utbildning för våra kunder, partners och återförsäljare kommer vi att certifiera fler personer inom teknikområdena säkerhet, analys och utvecklingsverktyg. Vårt positiva resultat stärker vår position ytterligare som en långsiktig distributör för våra leverantörer. Vi fortsätter vår satsning på försäljning och marknadsföring samt kompetensutveckling för våra medarbetare. Vi arbetar vidare för lönsamhet, långsiktighet och förädling av vårt erbjudande. Uppsala, torsdagen den 15 maj 2003 Nocom AB (publ) Stefan Skarin verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00200/wkr0002.pdf Hela rapporten