Bokslutskommuniké 2007

Nocom AB (publ) januari-december 2007 Renodling och satsningar på egna produkter präglade 2007

/utdrag ur rapporten/
• Omsättningen uppgick till 531,8 (489,5) MSEK för kvarvarande verksamheter, varav 154,2 (144,5) MSEK under det fjärde kvartalet
• Resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 54,9 (63,6) MSEK för kvarvarande verksamheter, varav 10,3 (21,6) MSEK under det fjärde kvartalet
• Resultat efter skatt uppgick till 69,2 (62,0) MSEK för kvarvarande verksamheter, varav 36,9 (34,6) MSEK under det fjärde kvartalet
• Resultat per aktie uppgick till till 0,60 (0,60) SEK för kvarvarande verksamheter, varav 0,32 (0,32) under det fjärde kvartalet
• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 0,20 (0,20) SEK per aktie

Händelser efter periodens utgång
• Styrelsen föreslår för årsstämman den 6 maj att företagets inriktning och profil ändras till att förvärva, utveckla och avyttra IT-företag. Stefan Skarin har utsetts till vd att leda för-ändringen och den nya koncernen, medan Stefan Ström blir operativ chef.

Vd har ordet:
Mycket av 2007 har handlat om koncernens långsiktiga strategiska inriktning. Vi har förädlat och avyttrat olönsamma dotterbolag inom distributionsverksamheten. Vi har satsat i de dotterbolag som bedömts ha störst tillväxt- och lönsamhetspotential. Nocom har varit IT-sektorn trogen sedan starten, men successivt lämnat de mindre lönsamma distributionsverksamheterna under de senaste åren. Nocom är inte längre en distributör – Nocoms ambition idag är att skapa självständiga och lönsamma dotterbolag.

Årets omsättning i de kvarvarande verksamheterna ökade med nära nio procent och uppgick till cirka 532 MSEK, varav cirka 154 MSEK under det fjärde kvartalet. Höstens avyttringar av distributionsbolagen Nocom Security och Network Innovation satte punkt för årets renodling av koncernen. Idag ingår fem bolag – IAR Systems, Northern, Deltaco, Nocom Software och Nocom Drift – i koncernen.

Under året har stora satsningar gjorts på sälj- och marknadsresurser i IAR Systems och Northern samt i produkter under ett eget varumärke i Deltaco.

IAR Systems fortsätter att vara framgångsrika inom ARM-segmentet, den ledande mikroprocessorarkitekturen inom 32-bitarstekniken, och noterade sin högsta kvartalsförsäljning någonsin inom detta område.

Northern har arbetat offensivt under året bland annat genom sin största produktlansering sedan starten, förvärv i Frankrike och etablering i England och Tyskland.

Deltacos satsning på att utveckla och marknadsföra ett sortiment under eget varumärke har löpt enligt plan. Vid årsskiftet fanns cirka 700 produkter på marknaden, i butiksanpassade förpackningar, och deras andel av omsättningen har vuxit successivt under året. Trots denna resurskrävande satsning, med ökad lagerbindning och utvecklingskostnader, visar Deltaco stabil och god lönsamhet.

Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark, vilket möjliggjort betydande återköp av aktier under det fjärde kvartalet. Nocom har under 2007 återköpt totalt 4,8 miljoner aktier. Soliditeten stärktes under året och uppgick till 83 procent vid årsskiftet.

Vi har nu byggt plattformen för nästa viktiga steg i Nocoms utveckling. Vi har nått dit genom de senaste årens ändring av den strategiska inriktningen, genom förvärv och avyttringar, och genom aktiv utveckling av våra förvärvade bolag.

Stockholm, torsdagen den 14 februari 2008
Stefan Ström
Vd och koncernchef, Nocom AB (publ)

Koncernen:
Omsättningen i kvarvarande verksamheter ökade med nära nio procent och uppgick till 531,8 (489,5) MSEK under året, varav 154,2 (144,5) MSEK under det fjärde kvartalet. I september avyttrades Nocom Security, som svarat för största delen av omsättningen inom distributionsverksamheten, och Network Innovation.

Genom avyttringarna avslutades förändringen av Distributionsverksamheten, och verksamhetsområdets andel av koncernens omsättning har därmed minskat till cirka 10 procent. Förändringsarbetet har pågått under hela året, vilket påverkat såväl omsättning som resultat. De avyttrade verksamheterna hade en negativ resultatutveckling under året jämfört med tidigare år.

Efter tre kvartal med stabil resultatutveckling minskade resultatet i det fjärde kvartalet. Det innebar att även helårsresultatet blev lägre än 2006. Resultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick för kvarvarande verksamheter till 54,9 (63,6) MSEK för året, varav 10,3 (21,6) MSEK under fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 (12,2) procent för året och 5,9 (14,5) procent under det fjärde kvartalet. Lönsamheten är fortsatt god inom dotterbolagen IAR Systems och Deltaco, medan Northerns kvartalsresultat påverkats negativt av en svag försäljning. Även kvarvarande verksamheter inom distribution, Nocom Software och Nocom Drift, utvecklades väl och renodlingen har inneburit att verksamhetsområdet visade stärkt lönsamhet, med en rörelsemarginal på 19 procent.

2006 års resultat påverkades positivt av två poster av engångskaraktär om totalt 3 MSEK. Dels med 2 MSEK genom försäljningen av aktieinnehavet i ContactorArete under det första kvartalet, dels med 1 MSEK genom att en tilläggsköpeskilling avseende avyttringen av Arete och Arete Datastöd utföll under det andra kvartalet 2006.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,1 (56,7) MSEK för året, varav 9,0 (14,4) MSEK under det fjärde kvartalet. Under det fjärde kvartalet genomförde Nocom återköp av 3.842.000 egna aktier för en sammanlagd köpeskilling om 18,0 MSEK. Årets totala återköp av aktier uppgår därmed till 4.795.000 B-aktier till en sammanlagd köpeskilling om 23,8 MSEK.
Tillsammans med årets utdelning till aktieägarna om totalt 35,1 MSEK belastar detta årets kassaflöde och nettokassan med totalt 59 MSEK. Under det fjärde kvartalet reglerades fordringar på avyttrade bolag, vilket stärkte nettokassan med cirka 18,5 MSEK. Den 31 december uppgick nettokassan till 20,4 (83,6) MSEK.

Soliditeten stärktes ytterligare under året och uppgick till 83 (73) procent den 31 december 2007.

För fullständig rapport, se pdf