Bokslutskommuniké januari - december 2005 (baserad på reviderat bokslut)/utdrag

Löftet från 2004 om att skapa en ny stark IT-koncern infriades • Omsättningen tredubblades – genom förvärv och ökad försäljning • Rörelseresultatet ökade 250 procent – stabil resultatutveckling och lönsamhet i alla verksamhetsområden • God finansiell ställning – stark kassa och positivt kassaflöde i alla verksamhetsområden Fjärde kvartalet 2005 • Omsättningen uppgick till 234,0 (72,1) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 18,7 (4,2) MSEK. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,8 (3,9) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till 45,9 (19,0) MSEK. • Resultatet per aktie uppgick till 0,43 (0,59) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,5 (5,7) MSEK. Tillgängliga likvida medel uppgick till 119,1 (22,9) MSEK den 31 december. • Eget kapital uppgick till 448,9 (65,7) MSEK den 31 december. • Eget kapital per aktie uppgick till 4,50 (2,05) SEK den 31 december. • SweDeltaco tecknade sin största enskilda order någonsin, värd totalt 5,4 miljoner kronor, med en ledande aktör på den svenska dagligvarumarknaden. • I december tecknade IAR Systems ett strategiskt viktigt utvecklings- och licensavtal med en världsledande chiptillverkare. Avtalet beräknas vara värt minst åtta miljoner kronor. • Nocom Distribution avslutade året starkt och tecknade flera miljonkontrakt avseende IT- säkerhetslösningar från Symantec. Januari – december 2005 • Omsättningen uppgick till 635,6 (214,2) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 34,8 (13,9) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 34,0 (13,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 57,0 (25,9) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,63 (0,84) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 (-7,5) MSEK. • Kapitaltillskott genom nyemissioner och avyttringar uppgick till totalt 107,0 MSEK under året. • O-listenoterade TurnIT och IAR Systems förvärvades. Bolagen konsolideras från 22 mars. Händelser efter årets utgång • Från januari 2006 är Nocoms aktie noterad på Attract 40 – Stockholmsbörsens lista för O-listans mest handlade aktier. • I februari aviserades att Nocom Distribution har för avsikt att dela upp verksamheten i tre bolag för ökad specialisering inom teknikområdena informationssäkerhet, infrastruktur och analys.

Vd har ordet 2005 blev året då vi infriade vårt löfte från slutet av 2004 om att skapa en ny stark IT-koncern i Norden. Året har präglats av kraftig expansion genom förvärv och försäljningsframgångar, samtidigt som vi inte gjort avsteg från vår inriktning på långsiktighet och lönsamhet. Vi är större – med en kraftigt ökad omsättning, från 214 till 635 miljoner kronor. Vi är starkare – med en nästan tredubblad vinst, med lönsamhet och positivt kassaflöde i alla verksamhetsområden och med en stabil finansiell ställning. Det fjärde kvartalet bekräftar de senaste årens stabila lönsamhetsutveckling. Rörelseresultatet i kvartalet fyrdubblades och omsättningen uppgick till 234 miljoner kronor. Utgångsläget för året var både lovande och fyllt av utmaningar. 2004 var företagets dittills bästa år någonsin – lönsamheten hade fördubblats under ett år av stora förändringar och expansion. Året avslutades med ett offentligt bud att förvärva O-listenoterade TurnIT och IAR Systems. Vi mötte alltså år 2005 med hög ambitionsnivå och stora förväntningar. Under årets första hälft ägnades full kraft åt att utvärdera och integrera de förvärvade bolagen. Affärsrisker analyserades och de verksamheter som bedömdes ha begränsad lönsamhetspotential och som inte passade in i erbjudandet avyttrades, noteringsrelaterade kostnader minskade betydligt, bolag samlokaliserades och nyemissioner genomfördes. Integrationen präglades av högt tempo och handlingskraft, och var i stort sett avslutad till sommaren. Resultaten lät inte vänta på sig och redan under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet var samtliga verksamhetsområden lönsamma. Även det fjärde kvartalet var försäljnings- och resultatmässigt starkt. För dotterbolagen har den snabba integrationen inneburit både arbetsro och utvecklingsmöjligheter. Kraftigt sänkta centrala kostnader samt bättre utnyttjande av lokaler och andra resurser har också bidragit till att minska kostnadsbördan för de enskilda bolagen. Det största verksamhetsområdet Distribution avslutade året med god försäljning och lönsamhet. Glädjande är att Network Innovation noterade såväl ökad försäljning som stärkt lönsamhet. Sent i kvartalet tecknade Nocom Distribution en rad större nordiska och baltiska order inom IT-säkerhetsområdet, främst avseende Symantecs lösningar. Satsningen på IT-säkerhet kommer att intensifieras ytterligare under 2006, då denna verksamhet kommer att drivas i ett separat bolag, Nocom Security. Nocom Distribution aviserade i februari 2006 att man har för avsikt att dela upp verksamheten i tre bolag med inriktning på olika teknikområden – informationssäkerhet, analys och infrastruktur. Programvaruverksamheten, som består av IAR Systems, fortsatte sin positiva utveckling under det fjärde kvartalet. Det senaste årets strategiska förändring av företagets inriktning – med en ökad satsning på programvaruförsäljning och en minskad andel konsulttjänster– har snabbt gett resultat. Såväl försäljning som lönsamhet ökade och IAR Systems har stärkt sin position på världsmarknaden. Kvartalet avslutades med att företaget tecknade ännu ett strategiskt viktigt utvecklings- och licensavtal med en världsledande chiptillverkare - det tredje på bara ett år. Det senaste avtalet, som beräknas vara värt minst åtta miljoner kronor, ger naturligtvis IAR Systems en utmärkt start på år 2006. Än viktigare är dock den potential till ökad programvaruförsäljning åren därefter som avtalet ger, när tekniken nått ut till chiptillverkarens kunder. Att allt fler chiptillverkare väljer att samarbeta med IAR Systems beror på företagets teknikförsprång och långsiktiga, framgångsrika samarbete med ledande företag runt om i världen. Även Tjänsteverksamheten var lönsam under det fjärde kvartalet. Trots att efterfrågan ökar är branschen fortfarande påverkad av prispress och hård konkurrens på både drifttjänster och Internetbaserade tjänster. Sedan sommaren är de två bolagen inom tjänsteverksamheten, Nocom Drift och Nocom Networks, samlokaliserade och i början av oktober fick de en gemensam vd. Målet är att dra nytta av varandras kompetens och affärsrelationer. Genom ett samlat ledarskap för bolagen ökar möjligheterna till ytterligare synergier, ett breddat erbjudande och stärkt lönsamhet. Kunderna efterfrågar allt mer heltäckande lösningar och kompetens inom flera områden. Bolagen går därför mot en allt mer gemensam affär. Genom förvärven har vi också haft glädjen att välkomna många nya aktieägare i Nocom – vi har gått från 5.600 till 18.600 aktieägare under året. Från januari 2006 är Nocoms aktie noterad på Attract 40, Stockholmsbörsens lista för O-listans mest handlade aktier. Vi ser detta som ett kvitto på att vi återvunnit finansmarknadens förtroende och att intresset för Nocom – både som bolag och aktie – har ökat. Även finansiellt har vår ställning stärkts under året. Genom nyemissioner, teckningsoptioner och avyttringar tillfördes Nocom cirka 107 miljoner kronor under året. Vi är glada över att 2005 utvecklats enligt våra ambitioner och att vi kan möta 2006 som den starka och stabila IT-koncern som vi utlovat. Även framöver kommer handlingskraft, flexibilitet, förmåga att utnyttja nya affärsmöjligheter och kraft att förändra att vara avgörande för vår framgång. Det är långsiktig lönsamhet som gäller, men vi skall också investera i tillväxt och bli tydliga med vad vi kan och vart vi är på väg. Potentialen i koncernen är stor – ökad effektivitet och stärkt lönsamhet inom distributionsverksamheten, tillväxtmöjligheter i programvaruverksamheten och fortsatta synergier inom tjänsteverksamheten. Det vill vi visa 2006. Stefan Skarin Verkställande direktör Nocom AB (publ) Omsättning Omsättningen under år 2005 uppgick till 635,6 (214,2) MSEK, varav 234,0 (72,1) MSEK i fjärde kvartalet. Ökningen är till stor del en följd av förvärven av TurnIT och IAR Systems i mars 2005, vilka har medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Därutöver är den organiska tillväxten betydande, inte minst i distributionsverksamheten. Om förvärven av TurnIT, IAR Systems, UNC Systems och Mtrust Solutions hade skett per den 1 januari 2005 skulle koncernens nettoomsättning uppgått till 723,5 MSEK (se kolumn ”proforma” nedan). I nettoomsättningen inräknas ej Arete AB och Arete Datastöd AB samt verksamheten i Arete Affärssystem AB som avyttrades under det andra kvartalet 2005. Distribution I verksamhetsområdet Distribution ingår Nocom Distribution, SweDeltaco och Network Innovation. Verksamhetsområdet omfattar distribution av IT-produkter via återförsäljare och partner i Norden och Baltikum. Omsättningen ökade kraftigt under 2005 och uppgick till 509,7 (196,9) MSEK för helåret, varav 195,2 (68,2) MSEK i fjärde kvartalet. Ökningen är till stor del en följd av förvärven av SweDeltaco och Network Innovation, vilka har medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Om förvärven hade skett per den 1 januari 2005 skulle verksamhetsområdets nettoomsättning uppgått till 572,2 MSEK. Distributionsverksamheten hade ett framgångsrikt år, med kraftig tillväxt och stabil resultatutveckling. Under det fjärde kvartalet tecknade SweDeltaco sin största enskilda order någonsin. En ledande aktör på den svenska dagligvarumarknaden köpte då ett större antal dvd-spelare till julhandeln. Orderns värde uppgick till 5,4 miljoner kronor. Network Innovation redovisade ett bra kvartal med god försäljning av bland annat Epson och Quark, med större order i Sverige respektive Norge. Även Nocom Distribution avslutade året starkt med ett flertal betydande avtal inom IT-säkerhetsområdet. Genom återförsäljare i Sverige, Finland och Baltikum sålde Nocom Distribution säkerhetslösningar som bland annat omfattade virusskydd, personliga brandväggar och skräppostskydd från IT-säkerhetsleverantören Symantec. Ett av avtalen omfattade avancerad intrångsdetektering från Symantec och är den enskilt största installationen i sitt slag i regionen. Programvara I verksamhetsområdet Programvara ingår IAR Systems, specialiserat på programvaror för programmering av mikroprocessorer i inbyggda system. Omsättningen under helåret 2005 uppgick till 93,9 (-) MSEK, varav 29,8 (-) MSEK i fjärde kvartalet. Omsättningen avser i sin helhet det förvärvade IAR Systems, som medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2005 skulle verksamhetsområdets nettoomsättning uppgått till 113,9 MSEK. IAR Systems har haft en mycket positiv utveckling under 2005. Detta är främst ett resultat av den renodling av verksamheten som IAR Systems genomförde med start 2004 och som resulterat i ökade programvaruintäkter, såväl i storlek som i andel av omsättningen. Under 2005 har IAR Systems varit framgångsrikt på många marknader och försäljningen har ökat, framförallt i Tyskland, USA och Asien. Försäljningsframgångarna är främst kopplade till chip byggda på den allt mer efterfrågade ARM-tekniken. I slutet av fjärde kvartalet tecknade IAR Systems ännu ett strategiskt utvecklings-, underhålls- och licensavtal med en ledande chiptillverkare. Huvuddelen av utvecklingsarbetet kommer att ske under 2006, medan underhållsavtal och programvarulicensiering sträcker sig till slutet av år 2009. Ordern bedöms vara värd totalt 8,3 miljoner kronor, varav cirka hälften under 2006. Chiptillverkaren är sedan tidigare en viktig samarbetspartner till IAR Systems, och med det nya avtalet stärks samarbetet ytterligare och IAR Systems kommer att utveckla och leverera integrerade utvecklingsverktyg till chiptillverkarens kunder. Avtalet var årets tredje större utvecklingskontrakt, samtliga tecknade med ledande globala företag. Avtalen innebär intensivt utvecklingsarbete och stor potential till ytterligare order och licensintäkter de närmaste åren. Tjänster I verksamhetsområdet Tjänster ingår Nocom Drift och Nocom Networks, samt sedan juli 2005 även UNC Systems. Erbjudandet omfattar tjänster inom avancerad IT-drift samt breda kommunikationslösningar, bland annat IP-telefoni och webbportallösningar. Omsättningen under helåret 2005 uppgick till 32,0 (17,3) MSEK, varav 9,0 (3,9) MSEK i fjärde kvartalet. Ökningen är en följd av förvärvet av Nocom Networks (tidigare Arete Internet), som medräknats i resultaträkningen från den 22 mars samt Nocom Networks förvärv av UNC Systems AB som medräknats i resultaträkningen från den 1 juli. Om förvärven hade skett per den 1 januari 2005 skulle verksamhetsområdets nettoomsättning uppgått till 37,4 MSEK. Bolagen samlokaliserades under sommaren och fick en gemensam vd i oktober. Ytterligare synergier är att vänta och företagen går mot ett allt mer samordnat erbjudande. I december tecknade Nocom Networks ett avtal med branschorganisationen Kylentreprenörernas Förening, avseende UNC Systems webbportallösning. UNC Systems har en etablerad kundkrets bland branschförbund, mindre kommuner och organisationer. Under hösten lanserades även en omfattande webbpublicerings- och innehållshanteringslösning (CMS) för Comfortkedjan. Webbplatsen omfattar cirka 120 medlemsföretag sedan samgåendet mellan Comfort, Sveriges största butikskedja, och REKO, Sveriges största installationskedja, inom VVS. Webbplatsen är förberedd för e-handel. Rörelseresultat Rörelseresultatet för år 2005 uppgick till 34,8 (13,9) MSEK, varav 18,7 (4,2) MSEK i fjärde kvartalet. Förvärvade bolag har medräknats i resultaträkningen från den 22 mars (TurnIT och IAR Systems) respektive den 1 juli (UNC Systems). Rörelsemarginalen för år 2005 uppgick till 5,5 (6,5) procent. För fjärde kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 8,0 (5,8) procent. Under IAR Systems renodling sedan hösten 2004 har erbjudandet koncentrerats till två produktgrupper - IAR Embedded Workbench och Visual State. Utvecklingen av Visual State skedde tidigare i Danmark, men verksamheten har successivt flyttats till huvudkontoret i Uppsala. Sedan fjärde kvartalet 2005 har ingen verksamhet bedrivits i det danska bolaget. Eftersom möjligheterna att utnyttja förlustavdrag mellan länder inom EU är begränsade avyttrades därför bolaget i december. Avyttringen medförde en positiv resultat- och likviditetseffekt på 3,4 MSEK, vilket ingår i verksamhetsområdet ”Centralt” i fjärde kvartalet. I juni avyttrades såväl Arete AB och Arete Datastöd AB som verksamheten i Arete Affärssystem AB. Eftersom de avyttrade tillgångarna klassificerades som ”Tillgångar avsedda för försäljning” och därför i förvärvsanalysen värderades till det bedömda nettoförsäljningsvärdet uppstod ingen resultateffekt i koncernen i samband med försäljningen. Genomgången av tvisterna i TurnIT ledde till att koncernledningen initierade ett samarbete för att driva en tidigare TurnIT-tvist. Samarbetet innebar att Nocom erhöll 5,0 MSEK under sommaren samt att Nocom tillsammans med sin samarbetspartner får en större handlingsfrihet i den fortsatta hanteringen av tvisten, som rör en gemensam tredje part. Posten påverkade resultatet positivt och ingick i verksamhetsområdet ”Centralt” i andra kvartalet. Distribution Rörelseresultatet för helåret 2005 uppgick till 26,1 (21,9) MSEK, varav 13,8 (6,8) i fjärde kvartalet. SweDeltaco och Network Innovation har medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Om förvärven hade skett per den 1 januari 2005 skulle verksamhetsområdets rörelseresultat uppgått till 33,4 MSEK. Rörelsemarginalen för verksamhetsområdet uppgick till 5,1 procent för helåret, respektive 7,1 procent under det fjärde kvartalet. Den ökade försäljningen under det traditionellt starka fjärde kvartalet bidrog till att stärka lönsamheten och samtliga bolag visade positivt resultat under det fjärde kvartalet. Programvara Rörelseresultatet för helåret 2005 uppgick till 13,0 (-) MSEK, varav 4,2 (-) MSEK i det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet avser i sin helhet förvärvade IAR Systems, som medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2005 skulle verksamhetsområdets rörelseresultat uppgått till 8,7 MSEK, delvis på grund av att kostnader av engångskaraktär belastade rörelseresultatet före den 22 mars. Rörelsemarginalen uppgick till 13,8 procent för helåret, respektive 14,1 procent under det fjärde kvartalet. Renodlingen av verksamheten och den ökade satsningen på programvaruförsäljning har lett till ökad omsättning, speciellt under andra halvåret, och ett betydligt bättre rörelseresultat 2005 än föregående år. Kostnaderna är lägre än 2004, dels till följd av de avyttringar av verksamheter som skett, dels till följd av synergier i samband med Nocoms förvärv av bolaget. Tjänster Rörelseresultatet för helåret 2005 uppgick till -1,9 (-1,1) MSEK, varav 0,1 (-0,8) MSEK i fjärde kvartalet. Förvärvade bolag har medräknats från den 22 mars (Nocom Networks, tidigare Arete Internet) respektive den 1 juli (UNC Systems). Om förvärven hade skett per den 1 januari 2005 skulle verksamhetsområdets rörelseresultat uppgått till -2,1 MSEK. Under andra halvåret har lönsamheten snabbt förbättrats och tjänsteverksamheten redovisade ett positivt rörelseresultat. I juli förvärvades UNC Systems, som levererar webbportallösningar. Genom årets förvärv och samlokaliseringen av verksamhetsområdets bolag har koncernens tjänsteerbjudande stärkts samtidigt som verksamheterna drivs mer kostnadseffektivt. Sedan den 1 oktober är Fredrik Thelander verkställande direktör för samtliga bolag inom verksamhetsområdet. Arete AB, Arete Datastöd AB och verksamheten i Arete Affärssystem AB, har i enlighet med IFRS 5, klassificerats som tillgångar som innehas för försäljning då de avyttrats i maj, och ingår därmed ej i ovanstående siffror. Goodwill De förvärvsanalyser som upprättats vid Nocoms förvärv av TurnIT, IAR Systems, UNC Systems och Mtrust Solutions baserades på bedömningar vid respektive förvärvstidpunkt. Enligt IFRS kan den preliminära förvärvsanalysen komma att justeras under en tolvmånadersperiod efter förvärvet om de bedömningar som gjordes vid förvärvstidpunkten visade sig vara felaktiga. Sådana korrigeringar av den preliminära förvärvsanalysen kan påverka den goodwill som identifierades vid förvärvet. När IAR Systems kvarvarande aktier tvångsinlöses och om nuvarande minoritet ägare i TurnIT accepterar Nocoms förlängda bud kommer goodwillvärdet att förändras. Förvärvsanalysen vid förvärvet av TurnIT har rättats med avseende på det bedömda värdet av de skattemässiga underskottsavdragen. Värdet på underskottsavdragen har beräknats utifrån TurnIT:s framtida intjäningsförmåga vid förvärvstidpunkten. Rättelsen innebär att uppskjuten skattefordran i förvärvsbalansen justeras ned med 14,1 MSEK. Goodwillvärdet i förvärvsbalansen justeras upp med motsvarande värde. I enlighet med IAS 8 får en sådan rättelse av fel genomslag på tidigare kvartals balansposter ”uppskjutna skattefordringar” och ”goodwill”, däremot inte på resultatet. Goodwill är hänförlig till de förvärvade verksamheternas lönsamhet samt de synergieffekter som förväntas uppstå efter koncernens förvärv av TurnIT, IAR Systems, UNC Systems och Mtrust Solutions. Verkligt värde för emitterade aktier och optioner baseras på noterade aktie- respektive optionskurser. I de fall då noterat värde för optionerna ej funnits vid emissionstidpunkten har förändringen i verkligt värde på Nocomaktien, fram till den dag en marknadsnotering fanns för respektive option, legat till grund för beräkning av anskaffningsvärdet. Goodwill har under fjärde kvartalet ökat med 4,1 MSEK och uppgår per 31 december 2005 till 227,6 MSEK. Ökningen av goodwillbeloppet beror på justering av de preliminära förvärvsbalanserna samt under kvartalet genomförda nyemissioner till följd av att ytterligare aktieägare i TurnIT och IAR Systems accepterat Nocoms bud. Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Den 31 december 2005 uppgick koncernens ansamlade underskottsavdrag till cirka 442 MSEK. I balansräkningen redovisas det för närvarande bedömda värdet av dessa underskott till 61,6 (19,6) MSEK. Denna post består av aktiverade temporära skillnader och förvärvade underskottsavdrag. I fjärde kvartalet redovisas en uppskjuten skatteintäkt till följd av en ny bedömning av koncernens framtida intjäningsförmåga. Det bedömda värdet av underskottsavdragen har ökat i fjärde kvartalet med 27,6 MSEK. I tidigare kvartal har resultatet belastats med en uppskjuten skattekostnad på 4,5, vilket motsvarar 28 procent av resultat efter finansiella poster. I resultaträkningen redovisas för helår en uppskjuten skatteintäkt med 23,1 MSEK. Övrig ökning av balansposten avser förvärvade uppskjutna skattefordringar. Minoritetsintressen Den förlängda anmälningsperioden till Nocoms offentliga bud på TurnIT och IAR Systems löpte ut den 1 november 2005. Vid anmälningsperiodens slut hade aktieägare i TurnIT motsvarande cirka 86,4 procent av kapital och cirka 87,5 procent av röster accepterat Nocoms erbjudande. Nocoms styrelse beslutade att förlänga anmälningsperioden för TurnIT:s aktieägare till den 6 februari 2006. Mer information om detta under ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”. Vad gäller IAR Systems hade aktieägare representerande cirka 22,3 procent av röster och kapital accepterat Nocoms erbjudande den 1 november 2005. Tillsammans med TurnIT:s ägarandel om cirka 74,9 procent uppnådde Nocom därmed 97,2 procent av kapital och röster i IAR Systems. Nocoms styrelse beslutade att inte genomföra någon ytterligare förlängning av anmälningsperioden för aktieägarna i IAR Systems. Nocom påkallade tvångsinlösen i IAR Systems den 29 mars 2005. Minoritetsintresset i TurnIT uppgick vid årsskiftet till 13,6 procent av kapitalet och 12,5 procent av rösterna. Minoritetsintresset i IAR Systems uppgick till 2,8 procent. Minoritetsintressen uppgick per den 31 december till 14,0 MSEK och redovisas i posten eget kapital. Jämförelsetal Förvärven av TurnIT och IAR Systems har medfört att den tidigare uppdelningen i de primära segmenten, programvaror och tjänster, frångåtts. Merparten av Nocoms tidigare verksamhet redovisas inom verksamhetsområdet Distribution. Jämförelsetalen för 2004 har justerats för detta. Centralt redovisas kostnader för moderbolag, koncernledning och IR/PR. Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), tidigare IAS, i enlighet med EU:s förordning. Effekterna av övergången har bokförts genom justering av ingående kapital för 2004. Jämförbara siffror för 2004 har omräknats. Genom anpassningen av redovisningen till IFRS har resultatet för 2004 påverkats positivt. Jämförelsetalen har justerats för den goodwillavskrivning som skedde år 2004. Se vidare Not A där redovisningsprinciperna beskrivs utförligare. Investeringar och finansiering Investeringar i materiella anläggningstillgångar under året påverkades kraftigt av företagsförvärven. Investeringarna uppgick netto till 44,1 (1,5) MSEK, varav merparten avser den fastighet i vilken TurnIT-bolaget SweDeltaco bedriver sin verksamhet och som ägs av ett helägt dotterbolag till SweDeltaco. De räntebärande skulderna ökade med 93,0 MSEK genom förvärvet av TurnIT. Under första halvåret amorterades räntebärande skulder med 48,5 MSEK och uppgick per 31 december 2005 till 49,6 (3,6) MSEK. Soliditeten uppgick vid årets utgång till 63 (48) procent. Förvärven av TurnIT och IAR Systems har haft en betydande inverkan på koncernens ställda säkerheter. Ställda säkerheter har ökat och uppgick till 69,7 MSEK per den 31 december 2005. Inga förändringar har skett i redovisade ansvarsförbindelser. Kassaflöden och likvida medel Årets förvärv har stärkt koncernens finansiella ställning betydligt. Koncernens verksamheter genererar ett stabilt positivt kassaflöde, som i kombination med den positiva nettokassan ger nya affärsmöjligheter. En stor del av försäljningen inom Distributionsverksamheten sker sent i kvartalet, vilket ökar kapitalbindningen i innevarande kvartal medan den positiva effekten i kassaflödet kommer först efterföljande kvartal. Nocoms starka finansiella ställning gör det möjligt att skapa ytterligare konkurrensfördelar genom att öka inköpsvolymerna och andelen förskottsbetalning till leverantörer. Det ökar kapitalbindningen i lager, samtidigt som det ökar möjligheten till lönsamhet och stärker relationen till kunder som kräver större volymer och snabbare leveranser. För Programvaruverksamheten möjliggör en stark finansiell ställning att etableringar på nya marknader och strategiska investeringar kan göras i snabbare takt. Tjänsteverksamheten verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad, där de flesta avtal sträcker sig över många år. För kunderna innebär Nocoms starka finansiella ställning trygghet i affärsrelationen. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 (-7,5) MSEK för helåret och 15,5 (5,7) MSEK i fjärde kvartalet. Liksom tidigare under året skedde en stor del av försäljningen sent i det fjärde kvartalet och mycket kapital bands i kundfordringar vid kvartalsskiftet. Trots att kundfordringarna ökade med nästan 30 MSEK och att ytterligare 18 MSEK bands i lager inom distributionsverksamheten under det fjärde kvartalet förbättrades alltså kassaflödet betydligt under perioden. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för helåret till 32,9 (-13,5) MSEK, varav -2,7 (-0,6) MSEK i fjärde kvartalet. Kassaflödet avsåg främst förvärvade likvida medel i TurnIT och IAR Systems, kontantlikvid vid försäljning av Arete AB och Arete Datastöd AB samt vid förvärv av UNC Systems och inkråm i Mtrust Solutions. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för helåret till 35,5 (16,8) MSEK, varav 2,0 (-) MSEK i fjärde kvartalet. Kassaflödet avsåg dels likvid för de aktier som emitterats under året, dels amorteringar av räntebärande skulder. Vid årets utgång uppgick tillgängliga likvida medel i kvarvarande verksamheter till 89,5 (13,7) MSEK. I samband med refinansieringen i maj valde Nocom att minska checkräkningskrediten med 50 MSEK, vilket innebär att det vid årets utgång fanns outnyttjade kreditlimiter om 29,6 (9,2) MSEK. Totalt uppgick därmed koncernens disponibla likvida medel till 119,1 MSEK. Personal Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 250 (92). Ökningen förklaras främst av förvärven av TurnIT och IAR Systems i mars 2005. Nocoms aktie Nocoms B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen har under året varierat från 3,73 (3,30) SEK som lägst och till 7,55 (6,25) SEK som högst. Kursen den 31 december var 7,25 (3,84) SEK. Nocoms börsvärde uppgick den 31 december 2005 till 723 (123) MSEK. I börsvärdet har inkluderats 679.814 utfärdade betalda tecknade aktier (BTA). Konvertering av betalda tecknade aktier har skett i januari månad. Antalet aktieägare i Nocom uppgick den 31 december 2005 till 18.613 (5.647). Av dessa hade 1.151 (318) fler än 10.000 aktier vardera. Utländska ägares innehav uppgick till cirka 13 (10) procent av aktiekapitalet och 11 (8) procent av rösterna. Nyemissioner av aktier i Nocom har genomförts under året som ett led i pågående förvärv: • 39.190.602 B-aktier har emitterats vid förvärvet av TurnIT. • 5.094.940 B-aktier har emitterats vid förvärvet av IAR Systems. • 10.985.567 B-aktier har emitterats i samband med att TurnIT:s tidigare optionsrättsinnehavare har tecknat aktier. Denna emission har tillfört koncernen cirka 28,4 MSEK efter emissionsutgifter. • 12.463.060 B-aktier har emitterats i samband med att optionsrättsinnehavare i Nocom tecknat aktier. Denna emission har tillfört koncernen cirka 37,3 MSEK efter emissionsutgifter. Efter genomförda nyemissioner uppgår antalet aktier i Nocom till 1.000.000 A-aktier och 98.779.673 B-aktier. Samtliga aktier äger lika rätt i bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A berättigar till tio röster vid bolagsstämma och aktier av serie B berättigar till en röst vid bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Förutsatt fullt utnyttjande av 10.763.626 utestående optioner, kommer Nocom att tillföras ytterligare cirka 32,3 miljoner kronor senast den 20 december 2006. Inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram förelåg per den 31 december 2005, vilket även var fallet vid årets ingång. Utdelning För verksamhetsåret 2005 föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas. Årsstämma 2006 Årsstämma hålls onsdagen den 3 maj 2006 klockan 18.00 i Ingenjörshuset - Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Nocoms fullständiga årsredovisning kommer att hållas tillgänglig från början av april i bolagets lokaler på Anderstorpsvägen 22, Solna. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernledning och IR/PR. Moderbolagets nettoomsättning för år 2005 uppgick till 7,5 (19,3) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev -2,6 (-11,8) MSEK. Det egna kapitalet uppgick den 31 december till 364,6 (51,4) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,3 (0,2) MSEK. Tillgängliga likvida medel uppgick den 31 december till 37,3 (0,1) MSEK, inklusive outnyttjade checkkrediter på 15,0 MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid årets utgång till 4 (19). Förändringen är en följd av omorganisation. Väsentliga händelser efter årets utgång Från januari 2006 handlas Nocom AB på Attract 40 – Stockholmsbörsens lista för O-listans mest handlade aktier. Nocom Distribution meddelade den 1 februari att man har för avsikt att dela upp verksamheten på tre enheter för ökad specialisering och lönsamhet. Det är främst inom informationssäkerhetsområdet som en fokusering av resurser och kompetens behövs för att bygga en ledande position på den nordiska marknaden. De övriga två enheterna kommer att erbjuda infrastruktur- respektive analysprodukter med tillhörande tjänster Den 1 november 2005 förlängdes Nocoms offentliga erbjudande till TurnIT:s aktieägare till den 6 februari 2006. Vid denna förlängda anmälningsperiods utgång hade aktieägare representerande motsvarande cirka 86,5 procent av kapital och cirka 87,6 procent av röster accepterat Nocoms erbjudande. Styrelsen i Nocom har därför beslutat att förlänga budet ytterligare, till den 28 april 2006. I samband med tvångsinlösen av kvarvarande aktier i IAR Systems beslutade skiljenämnden i januari 2006 att Nocom har rätt att lösa in de aktier i IAR Systems som inte ägs av Nocom. Därutöver godkände skiljenämnden en säkerhet för kommande lösenbelopp i form av pantförskrivning av innestående medel på bankkonto i svensk affärsbank uppgående till 4.650.000 SEK. I och med godkännandet av säkerheten får Nocom registreras som ägare till utestående aktier. Utsikter för 2006 Under år 2005 har Nocomkoncernen funnit sin nya form. Integrationen av TurnIT och IAR Systems har varit framgångsrik och de kostnadsbesparingar som uppnåtts genom förvärven har fått genomslag i resultatet. Fokus ligger nu på att utveckla koncernens dotterbolag och det kommer att investeras inom samtliga verksamhetsområden för att tillvarata de enskilda dotterbolagens möjligheter till expansion och ökad lönsamhet. Inom distributionsverksamheten har de senaste årens marknadsutveckling med konstant sjunkande marginaler avmattats och marginalerna stabiliserats. I Nocom Distribution står det expansiva IT-säkerhetsområdet för tillväxten. För att ytterligare tillvarata tillväxtpotentialen inom just informationssäkerhetsområdet kommer Nocom Distribution, Nocoms ursprungliga programvaruverksamhet, att delas upp i tre separata bolag i februari 2006. Genom effektivisering och ökad specialisering inom sina respektive teknikområden räknar vi med att bättre kunna tillvarata nya affärsmöjligheter och stärka lönsamheten. SweDeltaco har en stark position på tillbehörsmarknaden och är stabilt lönsamma. Network Innovation har en stark position i Sverige och kommer att utöka sin marknad till fler nordiska länder för tillväxt och ökad lönsamhet. Vi bedömer att hela verksamhetsområdet kommer att fortsätta växa under 2006 och att det finns lönsamhetspotential jämfört med utfallet för 2005. IAR Systems, programvaruverksamheten, verkar på en expansiv internationell marknad. Tidigare års renodling, som medfört en minskad andel konsulttjänster i erbjudandet, har varit framgångsrik och vi bedömer att företaget har goda möjligheter till ökad försäljning av programvaror i bland annat USA och Asien. IAR Systems har en ledande position på sin marknad och hög kompetens inom området. Vi ser en stor försäljningspotential med den allt mer efterfrågade ARM-tekniken, som redan idag används av många världsledande chiptillverkare. Det är inom tjänsteverksamheten som de mest genomgripande förändringarna skett och där möjligheterna till verksamhetsmässiga synergier är störst. Årets omfattande åtgärder har gjort tjänsteverksamheten lönsam under andra halvåret, trots att verksamhetsområdet fortfarande är hårt konkurrensutsatt och marginalerna pressade. Vi ser potential till ytterligare synergier i tjänsteverksamheten under 2006, där det kompletterade och allt mer samordnade erbjudandet innebär större möjligheter till positiv lönsamhetsutveckling. Vi möter 2006 som en stark och stabil IT-koncern. Året kommer i stort att handla om att utveckla den potential som redan finns i de olika verksamheterna – potentialen till ökad lönsamhet inom Distribution, tillväxt för Programvara och synergier inom Tjänster. Vi gör inte avsteg från vårt fokus på långsiktighet och lönsamhet. Stabiliteten i verksamhet, finansiell ställning och resultat ger oss och både kraft och möjligheter att fortsätta utveckla den nya Nocomkoncernen. Stockholm, torsdagen den 9 februari 2006 Stefan Skarin Verkställande direktör Bokslutskommunikén baseras på av Nocoms revisorer reviderat bokslut.