I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2019

Nettoomsättning 100,0 (97,9) MSEK
Rörelsemarginal 28,1 %
Kunderna bekräftar nya produkternas potential

JANUARI - SEPTEMBER 2019
› Nettoomsättningen uppgick till 298,8 (282,4) MSEK
› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 0 %
› EBITDA uppgick till 108,8 (102,5) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 36,4 (36,3) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 81,3 (84,5) MSEK, vilket ger en
rörelsemarginal om 27,2 (29,9) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 79,8 (82,1) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,49 (5,02)
SEK, efter utspädning till 4,48 (5,01) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 75,2 (59,2) MSEK
› Nettoskuld uppgick vid periodens slut till -11,7 (88,6) MSEK

JULI - SEPTEMBER 2019
› Nettoomsättningen uppgick till 100,0 (97,9) MSEK
› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till -10 %
› EBITDA uppgick till 37,5 (37,8) MSEK, vilket ger en EBITDAmarginal
om 37,5 (38,6) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 28,1 (31,3) MSEK, vilket ger
en rörelsemarginal om 28,1 (32,0) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 28,8 (31,0) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,58 (1,97)
SEK, efter utspädning till 1,58 (1,96) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 27,3 (14,9) MSEK