IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2016

Bästa året någonsin - Rörelsemarginal 29 procent Årets omsättning 328 MSEK och EBITDA 113 MSEK Bästa året någonsin - Rörelsemarginal 29 procent Årets omsättning 328 MSEK och EBITDA 113 MSEK

Helår 2016
• Nettoomsättningen uppgick till 328,4 (311,7) MSEK
• EBITDA uppgick till 113,2 (98,3) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 34,5 (31,5) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 96,5 (83,4) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 29,4 (26,8) procent
• Resultat före skatt uppgick till 96,1 (83,3) MSEK
• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 7,38 (6,33) SEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick 5,86 (5,02) SEK, efter utspädning till 5,86 (5,02) SEK
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 114,2 (98,7) MSEK
• Nettokassan uppgick vid periodens slut till 96,5 (87,6) MSEK
• Styrelsen har för avsikt att föreslå en ordinarie utdelning om 5,00 SEK per aktie inför årsstämman den 26 april 2017

oktober-december 2016
• Nettoomsättningen uppgick till 85,0 (75,9) MSEK
• EBITDA uppgick till 31,2 (22,2) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 36,7 (29,2) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 26,7 (18,4) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 31,4 (24,2) procent
Resultat före skatt uppgick till 26,4 (18,4) MSEK
• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 2,00 (1,36) SEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,59 (1,09) SEK, efter utspädning till 1,59 (1,09) SEK
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 39,5 (28,1) MSEK

Väsentliga händelser under året
IAR Systems har i april 2016 tecknat ett exklusivt royaltyavtal med Renesas Electronics Corporation för Renesas Synergy Platform, en helhetslösning för innovativ produktutveckling inom nya marknader som Internet of Things. Det nya avtalet kommer att ge en royaltyintäkt för varje mikroprocessor i de produkter som kunden i slutändan tillverkar. Avtalet omfattar samtliga processortyper som erbjuds i Renesas Synergy Platform.