INTOI delårsrapport januari – mars 2010:

Deltaco och IAR Systems redovisar resultatförbättring

Intoi äger och driver utvecklingen i teknikbolag. Under första kvartalet ökade rörelseresultat för koncernens två största innehav (som står för 89% av omsättningen), medan det minskade för det tredje mindre innehavet. En starkare svensk krona hade en negativ påverkan på omsättningen med 5,0 MSEK och rörelseresultatet med 2,7 MSEK. Intoi finansiella ställning är fortsatt stark med en soliditet på 81 (79) procent och likvida medel på 52 MSEK. Genom förädlingen av IAR Systems har rörelsemarginalen stärkts till 11 (8) procent och resultatet ökat med 31 procent. Omsättningen ökade kontinuerligt under kvartalet till en ny rekordnivå i mars. Detta har sin grund i Intois framgångsrika arbete att driva IAR Systems erbjudande mot de mest avancerade inbyggda systemen (32-bitars arkitektur främst ARM) och öka andelen licensintäkter. I april presenterades en ny teknologi som ger ökad precision i energisnål programmering av inbyggda system. Deltaco fortsätter sin stabila utveckling och ökade omsättningen med 8 procent och förbättrade rörelseresultatet med 5 procent i jämförelse med föregående år. Som en del i strategin att bredda Deltacos produktutbud och höja leveranskapaciteten har vi ökat varulagret under perioden. Northern har under kvartalet integrerat sin verksamhet med resurser från Nocom Software. Det har tagit mycket tid och resurser under kvartalet, men stärker långsiktigt Northerns räckvidd inom försäljning. Vi har goda förhoppningar att detta ska ge tillväxt för bolaget. Vår stabila finansiella ställning och innehavens starka marknadsposition gör att vi tidigare satt målsättningen att koncernens rörelseresultat för 2010 ska överstiga 2008 års nivå (32,3 MSEK). Under årets inledning har vi tagit ett bra steg mot att uppfylla detta mål. Intoi är en drivkraft för teknikbolag. Våra tre innehav har innovativ teknologi, stor potential och skalbar affärsmodell. För att skapa värde driver vi aktivt produkt- och försäljningsstrategin samt säkerställer bolagsstyrningen. Vi kallar det för Propelling Technology! Delårsrapport januari – mars 2010: • Omsättningen uppgick till 158,9 (168,5) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 10,1 (14,4) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till 9,3 (13,8) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till 0,84 (1,25) SEK. • Eget kapital per aktie uppgick till 54,42 (55,28) SEK. • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -5,5 (4,7) MSEK för perioden.