Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2004

Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2004 Omsättningen ökade med 40 procent · Omsättningen uppgick till 51,5 (36,9) MSEK · Programvaruförsäljningen ökade inom säkerhet Stabil lönsamhet · Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,9 (2,1) MSEK · Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (1,5) MSEK · Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,05) SEK Ökat rörelsekapital belastade kassaflödet · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 (1,6) MSEK Utökad programvaruportfölj · I mars lanserade Nocom Jetro Platforms programvaror för serverbaserade IT-lösningar i Sverige, Norge och Finland · Avtalet med leverantören Hummingbird utökades till att gälla även den finska marknaden Vd har ordet Vi inleder 2004 med en betydande omsättningstillväxt och fortsätter fjolårets stabila resultatutveckling med ett resultat på 3,9 MSEK efter finansiella poster. Omsättningsökningen på 40 procent härrör sig främst från en ökad efterfrågan på programvaror inom säkerhetsområdet. En stor del av försäljningen skedde i slutet av kvartalet. Investeringsviljan stiger och vi ser en ökad aktivitet och efterfrågan på marknaden. Konkurrensen är dock fortfarande hård, vilket pressar marginalerna, och investeringarna är fortfarande begränsade i storlek. Under årets första kvartal ökade programvaruförsäljningen med 85 procent, främst på grund av den kraftigt ökade efterfrågan på avancerade säkerhets­lösningar. Säkerhet har på ett år blivit ett av våra två största teknikområden och för att möta efterfrågan förstärker vi fortlöpande kompetensen kring Symantecs lösningar. Dessa lösningar ställer stora krav på hög kompetens, såväl hos oss som hos våra återförsäljare, och certifieringen av medarbetare och återförsäljare har därför högsta prioritet. Under kvartalet har vi kompletterat produktportföljen med nya programvaror. Dessutom har vi utökat leverantörsavtal till att gälla fler nordiska länder. Teknikområdet integration fortsätter att vara betydande, både i kvartalet och under resten av året. Norge och Finland redovisar också tillväxt och även där är det teknikom­rådet säkerhet som står för ökningen. Nocom Support utvecklas fortsatt positivt. Styrkan i verksamheten är vår höga produkt- och teknikkompetens, de stabila kundrelationerna och det nära samarbetet med leverantörerna. Vårt supportåtagande bygger delvis på relationen till leverantörerna, vilka fungerar som stöd i de fall vi inte själva kan lösa de tekniska problem som uppstår med programvarorna. Vi behöver dock sällan koppla in leverantörerna, eftersom vår supportorganisation löser nästan samtliga ärenden som kunderna har. Under kvartalet har åtagandet förändrats i förhållande till några av våra leverantörer, som valt att hantera delar av supportverksamheten centralt. Detta påverkar dock inte kundernas tillgång till vår teknikkompetens. Samtidigt ser vi en tendens från våra leverantörer att utöka sin relation till oss när det gäller att kombinera programvaror och tilläggstjänster. Även i Nocom Drift börjar vi se en ökad efterfrågan och priserna har stabiliserats. Beslutsprocessen för investeringar i driftlösningar är betydligt längre än inom programvaror. Allt fler företag väger idag alternativet att själva sköta driften av sina IT-system mot att lägga ut ansvaret för drift av servrar och system. Därmed blir företagets egna resurser, och den kvalitet man kan uppnå med dessa, avgörande vid beslut om utläggning av drift. Vi har under kvartalet utökat vårt åtagande hos både befintliga och nya kunder, och ser en god potential till flera nya uppdrag under andra kvartalet. Nocom Drifts tjänster ligger kvalitetsmässigt helt i nivå med marknadens ledande aktörers - samtidigt som vi har en liten, effektiv organisation som ger kunden både närhet och flexibilitet. Vårt mål för 2004 är att växa under lönsamhet. Vi skall bli en ledande nordisk värdeadderande distributör. Det betyder tillväxt på nuvarande och nya marknader med både nya och befintliga produkter. Första kvartalets utfall innebär att vi tagit ett första steg mot tillväxt - utan att ge avkall på vårt mål att skapa långsiktig stabil lönsamhet. Vi fortsätter arbetet med att förädla vårt erbjudande genom kompetensutveckling och genom att utöka vår produktportfölj och stärka tjänsteerbjudandet. Uppsala, måndagen den 26 april 2004 Nocom AB (publ) Stefan Skarin verkställande direktör För ytterligare information kontakta Stefan Skarin vd 0708 65 10 05 Stefan Ström finansdirektör 0708 65 10 68 Kommande rapporttillfällen Halvårsrapport januari - juni 2004 23 augusti 2004 Delårsrapport januari - september 2004 29 oktober 2004 Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror och drift med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem teknikområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom har cirka 75 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT20740/wkr0001.pdf