Årsstämma i Nocom 6 maj:Förslag på styrelse, omvänd split och nytt namn

Vid årsstämman i Nocom AB (publ) den 6 maj 2008 föreslås omval av Stefan Skarin, Trygve Angell och Lisbeth Gustafsson samt nyval av ledamoten Björn Abild. Styrelseledamoten Alexander Oker-Blom har avböjt omval. Förslaget innebär att styrelsen även 2008 kommer att bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Trygve Angell föreslås fortsätta som styrelseordförande.

Den nya styrelseledamoten Björn Abild, född 1955, är vd i Expert Svenska AB sedan 2004 och sitter i koncernledningen för Expert A/S. Björn Abild är civilekonom och har nära 20 års erfarenhet från detaljhandeln, vilket tillför Nocom betydande kompetens inom området. Han har haft en rad ledande befattningar inom såväl fack- som dagligvaruhandeln, bland annat som vd i TeamSportia under åren 2001-2004, vd i Dagab Närlivs samt sälj- och marknadsansvarig i det då börsnoterade Sardus.

Som tidigare meddelats föreslås att arvodena till styrelsens ordförande och övriga ledamöter hålls oförändrade jämfört med föregående år. För ordförande utgår en årlig ersättning om 150.000 kronor, medan arvodet till övriga ledamöter skall uppgå till 100.000 kronor per person. Inget arvode utbetalas till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget. Det innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 350.000 kronor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier, så kallad omvänd split, 1:10. Detta skulle innebära att 10 aktier sammanläggs till en aktie. Avstämningsdag hos VPC för sammanläggningen föreslås vara fredagen den 16 maj 2008 och sista dagen för handel innan sammanläggningen blir tisdagen den 13 maj 2008. Första dag för handel med den sammanlagda aktien blir onsdagen den 14 maj 2008.

Styrelsen föreslår även en ändring av bolagets namn till Intoi AB (publ), vilket innebär att § 1 i bolagsordningen föreslås få följande lydelse: ”Bolagets firma är Intoi AB (publ).”

Årstämma i Nocom AB (publ) hålls tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Registrering sker från 18.30 och företaget bjuder på dryck och matig smörgås från 18.00.