Avyttringen av Arete Affärssystem klar

Nocom har avyttrat Arete Affärssystem AB i enlighet med den avsiktsförklaring (Letter of Intent) som tecknades med IT-konsultbolaget CIBER Sweden AB den 24 maj 2005. Arete Affärssystem ingick tidigare i TurnIT-koncernen, som förvärvats av Nocom i år. Avyttringen sker enligt inkråmsöverlåtelse med en garanterad tilläggsköpeskilling. Tillträdesdag är den 1 juni 2005.