Avyttringspris och anskaffningsutgift vid utbyte av aktier och optionsrätter i TurnIT mot aktier och teckningsoptioner i Nocom

Nocom presenterade i december 2004 ett erbjudande till aktie- och optionsrättsinnehavare i TurnIT AB. Erbjudandet avseende optionsrätterna löpte ut under det första halvåret 2005, medan erbjudandet till aktieägarna är förlängt till den 6 februari 2006. Genom erbjudandet ges TurnIT:s aktieägare möjlighet att för fyra aktier i TurnIT erhålla en B-aktie i Nocom. Observera att för privatpersoner och dödsbon gäller framskjuten beskattning, det vill säga att ingen redovisning av bytet behöver ske förrän de tillbytta Nocomaktierna avyttras. För juridiska personer gäller däremot att de tillbytta aktierna i Nocom anses köpta för värdet av de aktier man lämnat ifrån sig. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga. Juridiska personer kan vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen. Sådant uppskov är inte möjligt om andelsbytet medfört förlust utan förlusten ska då dras av direkt. Vid byte av optionsrätter i TurnIT mot teckningsoptioner i Nocom kan varken reglerna om framskjuten beskattning eller reglerna om upp¬skov med beskattningen tillämpas. Vinst respektive förlust avse¬ende optionsrätterna i TurnIT ska redovisas i deklarationen 2006. Det innebär att man anses man ha sålt optionsrätterna i TurnIT för ett pris som motsvarar marknadsvärdet av de teckningsoptioner i Nocom man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga. Detta gäller såväl juridiska personer som privatpersoner. Som stöd för bestämmande av det skattemässiga avyttringsvärdet för TurnIT:s aktier och optionsrätter vid bytet har Skatteverket publicerat följande Allmänna råd (SKV A 2006:2)/utdrag: Anmälan den 10 mars 2005 eller tidigare För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i TurnIT AB beräknas till 1,10 kr. Anskaffnings¬utgiften för en aktie, av serie B, i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 4,40 kr. För optionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 i TurnIT AB och som erhöll en teckningsoption 2B i Nocom AB, bör avyttringspriset för en optionsrätt, beräknas till 0,18 kr. Anskaffningsutgiften för en teckningsoption 2B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 1,80 kr. För optionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 i TurnIT AB och som erhöll två teckningsoptioner 1B i Nocom AB, bör avyttringspriset för en optionsrätt, beräknas till 0,32 kr. Anskaffningsutgiften för en teckningsoption 1B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 1,60 kr. Anmälan den 11 mars – 31 december 2005 För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i TurnIT AB, om inte annat visas, beräknas till 1,18 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 4,72 kr. För optionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av optionsrätter av serie A- eller B 2004/2005 i TurnIT AB och som erhöll en teckningsoption 2B i Nocom AB, bör avyttringspriset för en optionsrätt, om inte annat visas, beräknas till 0,16 kr. Anskaffningsutgiften för en teckningsoption 2B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 1,60 kr. För optionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av optionsrätter av serie A- eller B 2004/2005 i TurnIT AB och som erhöll två teckningsoptioner 1B i Nocom AB, bör avyttringspriset för en optionsrätt, om inte annat visas, beräknas till 0,23 kr. Anskaffningsutgiften för en teckningsoption 1B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 1,15 kr. Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering. För fullständig information, läs Skatteverkets Allmänna råd SKV A 2006:2 eller Skatteverkets Meddelanden, SKV M 2006:1 (som kommer att finnas tillgängliga på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se)