Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Baserad på reviderat bokslut för Nocom AB (publ) verksamhetsåret 2000. År 2000 * Omsättningen ökade med 29 procent till 242,0 (187,3) MSEK. * Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -41,6 (8,1) MSEK, vilket belastats med strukturella investeringar om 36 MSEK och kundförluster om 9 MSEK. * Resultat före skatt uppgick till -60,9 (1,8) MSEK. Vilket motsvarar -2,05 ( -0,05) kr per aktie. * Antalet anställda vid årets slut uppgick till 241 (146) * Nyemission tillförde likviditet om 230 Mkr, vilket möjliggjort strategisk uppbyggnad av tjänster och satsningar inom mobilt Internet och e-logistik. * Omsättningen inom tjänsteverksamheten, konsult- och driftstjänster, ökade 305 procent till 72,1 (17,8) MSEK. Detta motsvarar 30 (10) procent av den totala omsättningen. * Förvärv av Tradevision, som säljer realtidsinformation om företags varuflöden, ger ledande position inom internationell e-logistik. Nocom äger 70 procent och SAS 30 procent. * Nocom och Europolitan startar gemensamt Mobile Relations AB, med fokus på mobila intranät- och extranätlösningar. * Nocoms starka finansiella ställning och sedan femton år uppbyggda kundrelationer, samt de strategiska förvärv som genomförts under året, ger Nocom goda förutsättningar att ytterligare förstärka sin marknadsposition. Fjärde kvartalet 2000 * Omsättningen ökade med 26 procent till 90,6 (71,9) MSEK. * Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,3 (3,2) MSEK, vilket belastats med strukturella investeringar om 6 MSEK och kundförluster om 6 MSEK. * Resultat före skatt uppgick till -23,3 (-0,1) MSEK. * Flera betydande affärer under fjärde kvartalet, såsom - ett större internationellt avtal avseende experttjänster inom content management samt leverans av e-business-plattform, med driftssättning i ett flertal europeiska länder under våren 2001. - avtal med IKEA avseende leverans av produkter och tjänster för värddatoråtkomst, - e-logistiktjänster till bland annat SAS Cargo, Win-gruppen, Schreiner Airways Cargo, Braathens och Sterling Courier. Förstärkt kunderbjudande, expansion och internationella affärer Nocom hjälper sina kunder att göra information mer tillgänglig med hjälp av IT-lösningar och mobila tillämpningar. Nocom erbjuder konsulttjänster inom strategi, marknadskommunikation och IT samt programvarulicenser och tjänster såsom ASP-tjänster, managed hosting, support, expertstöd och utbildning. Genom detta kan Nocom ta ett helhetsansvar för de lösningar Nocom levererar. Nocom har under året förstärkt erbjudandet till kunderna genom att öka såväl andelen tjänster som innehållet i dessa. Via ett antal förvärv har Nocom tillförts ny spetskompetens och genom dotterbolaget Tradevision, världsledande inom e-logistiklösningar, inlett en internationalisering med affärer i Europa, USA och Asien. I Sverige har Nocom befäst sin framskjutna position avseende mobila extranätlösningar för företag, bland annat genom leveranser till ledande nordiska företag inom bank- och finanssektorn samt inom reseindustrin. Nocom har även flyttat fram positionerna på andra områden och vunnit flera affärer baserade på avancerade content management-lösningar. Långsiktigt kundansvar Nocom har sedan starten 1985 levererat innovativa programvarulösningar till nordiska storföretagen med export-/teknikinriktning , t ex Volvo, Ericsson, Telia, SAS, Pharmacia, IKEA och SEB. Dessa lösningar har i stor utsträckning bidragit till att säkra verksamhetskritiska system och att öka tillgängligheten av verksamhetskritisk information. Nocoms tekniska ledstjärna har alltid varit att leverera lösningar baserade på öppna standarder, för att därigenom framtidssäkra kundernas investeringar. Nocom har också genom fleråriga underhållsavtal med ett större antal nordiska storföretag alltid tagit ett långsiktigt kundansvar. Detta långsiktiga kundansvar är en stor tillgång och ett fundament för Nocoms framtida utveckling. Nocoms marknad Internet och den nya mobila tekniken ger nya affärsmöjligheter för Nocoms kunder. Ett företags förmåga att kommunicera med kunder, leverantörer och partners via sina IT-system är ofta avgörande för dess konkurrens-kraft. Utvecklingen av IT-processerna har blivit en integrerad del av de flesta företags affärs- och organisations-utveckling. Informationsflödena kan och måste förändras och kundorienteras. Tidigare kunde bara affärskritisk information nås av företagets egen personal från fasta terminaler inom företaget eget nätverk. Numera kan denna information, genom extranätlösningar, nås av kunder och partners via Internet och mobila terminaler. Att förstå kundernas behov, såväl som de möjligheter som tekniken och den underliggande IT-infrastrukturen ger, för utvecklingen av affärerna och relationerna med de viktigaste kunderna, är av vital betydelse. Nya affärsmöjligheter uppstår i kopplingen mellan informationsflöden och varuflöden. Att ha kontroll över flödet av varor i logistikprocessen, genom att ha information i realtid om varuflödet, är av största betydelse för alla export- och importinriktade företag. Logistik och supply chain management har sedan många år varit centrala frågor för aktörerna i det globala varuflödet, där "just-in-time" och "time-definite" är nyckelorden. Internet och de framväxande trådlösa teknikerna erbjuder stora möjligheter att på kostnadseffektiva sätt vidareutveckla affärs- och kontrollmöjligheterna i logistikprocessen. Även i kopplingen mellan informationsflöden och den allt mer rörlige kunden / affärsresenären uppstår nya affärsmöjligheter. Globaliseringen av affärslivet ger ett ökat affärsresande. Kunder, leverantörer och partners finns inte längre bara i den omedelbara närheten eller ens i landet. Genom detta ökar betydelsen av effektiva affärsreseprocesser för alla inblandade aktörer. Det stora genomslaget för mobiltelefoner och andra trådlösa enheter ger reseindustrin nya möjligheter. Att kunna erbjuda tjänster till sina intressenter med trådlösa enheter kommer att vara oerhört betydelsefullt för de flesta företag, men särskilt för de företag inom reseindutrin som vill öka sin konkurrenskraft. Nocom har under året investerat kraftigt i kompetensuppbyggnad samt infrastruktur för mobilt Internet. Bland annat har en egen plattform för mobila intranät/extranättjänster, MobileCtrl, tagits fram. Nocom är därmed väl rustat inför den marknadstillväxt av mobila tjänster som bedöms ske de närmaste åren. Nocom har, tillsammans med Europolitan, tagit fram och introducerat WAP Direct,en snabb och säker driftstjänst för mobila tillämpningar och den tredje oktober 2000 bildades det gemensamma bolaget, Mobile Relations, för marknadsföring och försäljning av mobila Internettjänster för företag. I Mobile Relations kombineras mobiloperatören Europolitans alla resurser med Nocoms kunskap om hur man bygger effektiva intranät- och extranätlösningar. Under året har en stor verksamhetskunskap rörande reseindustrin tillförts Nocom genom dotterbolaget Nocom Mobile Commerce Solutions och rörande transport/logistikbranchen genom dotterbolaget Tradevision. Mot denna bakgrund - med de betydande investeringar som genomförts under året och med djup teknisk kunskap och långsiktigt kundansvar - står Nocom väl rustat med en intressant tjänste- och produktplattform för att tillvarata de ovan beskrivna framtida affärsmöjligheterna inom expansiva branscher. Nyemission och investeringar I februari 2000 genomfördes en riktad nyemission till internationella och svenska institutioner. Denna tillförde bolaget 230 MSEK efter emissionskostnader. Baserat på denna nyemission har ovan nämnda förvärv och strukturella investeringar i teknik, kompetensuppbyggnad, marknad och organisation genomförts. Satsningar inom mobila lösningar och e-logistik har prioriterats . Dessa investeringar har till övervägande del belastat Nocoms resultat. Starka partnerskap Under året har Nocom förstärkt eller etablerat flera viktiga partnerskap. Tre av dessa kan särskilt framhållas; Samarbetet med Nokia på den mobila sidan, partnerskapet med Europolitan genom den gemensamma bolaget Mobile Relations, där Nocom äger 49 procent och Europolitan 51 procent, samt partnerskapet med SAS i Tradevision, i vilket SAS behåller en 30-procentig ägarandel. Stora svängningar under 2000 för IT-företagen Stora svängningar karaktäriserade IT-branschen under 2000. Detta främst på finansmarknaden men även på orderläget generellt. Delvis var detta en effekt av kundföretagens reaktion på Y2K situationen året innan. Utvecklingen på IT-marknaden under året har för Nocoms del inneburit en svag utveckling under de tre första kvartalen med en viss återhämtning under det fjärde kvartalet. Nocom har med sina starka kundrelationer och finanser goda möjligheter att stärka sina positioner under kommande år. 2001 och framåt Nocom beräknar under kommande år få utväxling på de investeringar som gjorts under 2000. Under år 2001 förutses en påtaglig resultatförbättring. Nocom kommer under år 2001 att genom Tradevision, som främst vänder sig till flyg- och transportindustrin och som är ett av de ledande företagen i världen inom e-logistik, att fortsätta den internationella satsningen inom detta område. Satsningen kommer att belasta resultatet. Nocom avser att under 2001 fullfölja satsningen inom management- och IT-konsulttjänster för reseindustrin. Förutsättningarna att ytterligare expandera verksamheten på den nordiska marknaden bedöms vara goda. Nocoms tillväxt avses ske på såväl organisk väg som genom strategiska och taktiska förvärv. Nyemissionen i februari gav de finansiella förutsättningar som krävs för att säkerställa den planerade expansionen av verksamheten. Inga ytterligare finansieringsbehov förutses med nuvarande planer. Inom konsult- och driftstjänstverksamheterna är Nocoms mål en årlig tillväxt med 50 till 100 procent. Resultatmålet för dessa delar är sammantaget att inom en två- till treårsperiod nå en uthållig rörelsemarginal på 12 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. Rörande programvaruverksamheten är de långsiktiga målet att uppnå en årlig tillväxt om minst 20 procent samt en rörelsemarginal om 10 procent. Dessa mål bedöms kunna uppnås inom en tvåårsperiod. Omsättning och resultat 2000 Koncernens intäkter ökade med 29 (17) procent under året. Omsättningen under fjärde kvartalet ökade med 26 (26) procent. Ökningen av omsättningen från tredje till fjärde kvartalet var 97 (92) procent. Omsättning, 2000 1999 2000 1999 koncernen MSEK Helår Helår okt-dec okt-dec Programvaruverks 169,9 169,5 68,7 61,6 amheten Konsultverksamhe 51,5 8,5 17,5 5,2 ten Driftstjänstever 20,6 9,3 4,4 5,1 ksamheten Summa 242,0 187,3 90,6 71,9 Koncernens resultat har påverkats negativt av den svaga och turbulenta marknadssituationen under året. Resultatet belastas också av stora strukturella investeringar i teknik, marknad och organisation, cirka 36 MSEK, samt kundförluster om totalt 9 MSEK, varav 6 MSEK är knutet till ett enskilt kundprojekt. Rörelseresultat respektive resultat 2000 1999 2000 1999 före skatt, koncernen MSEK Helår Helår okt-dec okt-dec Programvaruverksamh 7,3 32,1 4,5 11,1 eten Konsultverksamheten -15,4 0,2 -8,8 -0,3 Driftstjänsteverksa -1,2 -3,5 -3,0 -1,6 mheten Koncerngemensamt -32,3 -20,7 -9,0 -6,0 Rörelseresultat -41,6 8,1 -16,3 3,2 före avskrivningar Avskrivningar -15,3 -5,4 -5,3 -2,5 materiella tillgångar Avskrivningar -8,1 -1,4 -2,8 -0,6 immateriella tillgångar Resultat från 4,1 0,5 1,1 -0,2 finansiella investeringar Resultat före skatt -60,9 1,8 -23,3 -0,1 Programvaruverksamheten Tradevision AB har konsoliderats från och med den 14 augusti 2000 och ingår i omsättningen med 15,8 MSEK och lämnat ett rörelseresultat före avskrivningar med -8,1 MSEK. Övrig programvaruverksamhet har under kvartal fyra återhämtat sig och redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, exklusive TradeVision, på 12,3 MSEK. Konsultverksamheten Omsättningen har ökat markant under året. Dock har beläggningsgraden för konsulterna totalt sett under året varit för låg, även med hänsyn till att en inte oväsentlig del av tillgänglig konsulttid avsatts för strukturella investeringar. Den låga beläggningsgraden i kombination med en betydande kundförlust i fjärde kvartalet, rörande ett specifikt kundprojekt tynger årets resultat avsevärt. Driftstjänsteverksamheten Omsättningen ökade påtagligt under året. Såväl omsättning som resultat under fjärde kvartalet har påverkats negativt av den omstrukturering och flytt av verksamheten som pågår. Under fjärde kvartalet har dessutom flera så kallade dotcom-företags driftsavtal avslutats i förtid. Efter genomförd flytt av verksamheten ges väsentligt bättre förutsättningar för expansion av verksamheten. Koncerngemensamt Som koncerngemensamma kostnader redovisas kostnader knutna till koncernens strategiska arbete kring expansion, affärsutveckling, koordinering och finansiering. De koncerngemensamma kostnaderna under året har påverkats av den höga investeringsnivån och den expansiva förvärvsstrategin. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick 2000-12-31 till 72 (43) procent. Balansomslutningen har under året ökat från 156,7 MSEK till 426,5 MSEK. Ökningen på tillgångssidan ligger främst på posterna immateriella anläggningstillgångar, kundfordringar och likvida medel. Immateriella anläggningstillgångar avser goodwill om 105 MSEK. Goodwill skrivs av på 10 år. Kundfordringar har ökat med drygt 50 procent och uppgår vid årsskiftet till 102,2 MSEK. Normalt sett binder koncernen mycket kapital i kundfordringar vid årsskiftet. En eftersläpning i faktureringen i Tradevision har medfört att kapitalbindningen i kundfordringar tillfällig ökat med cirka 12 MSEK. Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick 2000-12-31 till 139,2 (29,8) MSEK. Räntebärande skulder uppgick i koncernen till 16,4 (20,4) MSEK. Av räntebärande skulder 2000-12-31 är 16,4 (16,0) MSEK relaterat till finansiell leasing. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten för året uppgick till -48,2 MSEK, vilket belastats av strukturella investeringar och kundförluster. Likviditetseffekten av den höga kapitalbindningen i kundfordringar kommer Nocom tillgodo under första kvartalet 2001. Investeringar Under året har koncernen gjort investeringar i inventarier, netto 32,4 (16,3) MSEK. Merparten, cirka 22 MSEK, är hänförliga till den omstrukturering och flytt av driftstjänsteverksamheten som pågår och beräknas vara genomförd under första halvåret 2001. Nocom har under år 2000 förvärvat följande företag: @ Hera AB. Förvärvet skedde genom en nyemission av 978.500 aktier, efter genomförd fondemission. @ Interactive-TM AB. Förvärvet skedde kontant med 10 MSEK. @ Cyberink Information Systems AB. Förvärvet skedde genom en nyemission av 609.624 aktier. @ 70 procent av TradeVision AB. Förvärvet skedde kontant med 12 MSEK. Nocom tillförde därefter bolaget 30 MSEK via nyemission. Koncernens övriga investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 11,6 MSEK, varav investeringen i det med Europolitan samägda bolaget MR Mobile Relations AB uppgick till 4,8 MSEK. I januari 2001 har koncernen förvärvat utestående minoritet (30) procent i Nocom Mobile Commerce Solutions AB för 6,3 MSEK. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 2000-12-31 till 241 (146). Inom programvaruverksamheten var 111 anställda, inom konsultverksamheten 93 och inom driftstjänsteverksamheten 19. Övriga 18 omfattar gemen-samma funktioner och koncernledning. Nya styrelseledamöter Två styrelseledamöter har invalts under året. I samband med ordinarie bolagsstämma i april invaldes Michael Grimborg, intäktsdirektör på TV 4, och vid extra bolagsstämman i juni invaldes riksdagsledamot Per Westerberg i styrelsen. Moderbolaget Moderbolagets omsättning för året uppgick till 56,1 (81,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -39,2 (-14,0) MSEK. Jämförelsetalen för omsättning och rörelseresultat påverkas av den omstrukturering av verksamheten som genomfördes under det tredje kvartalet 1999. Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick 2000-12-31 till 87,3 (18,8) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget per 2000-12-31 uppgick till 58 (23) st. Nyemissioner Nocom genomförde i februari en nyemission som tillförde bolaget cirka 230 MSEK efter emissionskostnader. I samband med att anställda löste in teckningsoptioner i februari och augusti, nyemitterades 1.500 respektive 5.500 aktier. Förvärvet av Hera AB och Cyberink Information Systems AB skedde genom nyemissioner. Se investeringar ovan. Fondemission Vid ordinarie bolagsstämma den 11 april 2000 beslutades att genom fondemission öka bolagets aktiekapital. Beslutet innebär att för en aktie i Nocom har ytterligare fyra aktier erhållits. Nocoms aktier Nocoms B-aktie är sedan 1999 noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Aktiekursen, justerad för under perioden genomförd fondemission, har under året varierat mellan 8 SEK som lägst och 118 SEK som högst. Kursen den 29 december 2000 var 10,50 SEK och Nocoms börsvärde uppgick till 280 MSEK. Antalet aktieägare i Nocom uppgick 2000-12-29 till 6.407. Nocoms aktiekapital uppgår till 26.651.380 SEK fördelat på 26.651.380 aktier, envar à nominellt 1 SEK, varav 3.718.130 aktier av serie A och 22.933.250 aktier av serie B. Förändring av antal aktier A-aktier B-aktier Totalt Antal aktier 2000-01-01 943.626 3.649.550 4.593.176 Nyemission, februari 540.000 Nyemission, februari avseende 300 påkallade optioner Nyemission, mars avseende förvärv av 195.700 Hera Fondemission 4:1 3.774.504 17.542.200 Omvandling av aktier, juli -1.000.000 1.000.000 Nyemission, augusti avseeende 5.500 påkallade optioner Antal aktier 2000-12-31 3.718.130 22.933.250 26.651.380 Riktad nyemission Cyberink-förvärv, ej 609.624 registrerad hos PRV Antal aktier 3.718.130 23.542.874 27.261.004 Teckningsoptioner Utestående optionsprogram per 31 december 2000 framgår av nedanstående tabell: Tillgän Förvärvad Förvärvade ej Option gliga e Påkalla påkallade Lösenpr Påkallande av s- tecknin tecknings de teckningsoptio is / option, progra gs- - optione ner option tidsspann m optione optioner r 2000-12-31 r 1999/2 1.250.0 394.000 7.000 387.000 47,60 2000-01-01-- 003 00 2003-01-15 2000/2 375.000 367.300 - 367.300 57,10 2002-03-01-- 002 2002-04-30 2000/2 375.000 359.000 - 359.000 69,32 2003-03-01-- 003 2003-04-30 Bemyndigande Vid den ordinarie bolagsstämman den 11 april bemyndigades styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 2.500.000 aktier av serie B efter beslutad fondemission. Detta i syfte att dels öka handlingsfriheten vid förvärv av företag och rörelser, dels kunna införskaffa kapital till bolaget genom riktade emissioner på kapitalmarknaden. Tidigare bemyndigande upphävdes samtidigt. Av bemyndigandet har 609.624 utnyttjats vid förvärvet av Cyberink Information Systems AB. Utdelning Styrelsens utdelningspolitik är att utdelningen skall uppgå till cirka 30 procent av resultatet efter skatt. För verksamhetsåret 2000 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas. Bolagsstämma Extra bolagsstämma hålls fredagen den 2 februari 2001 klockan 15.00 i bolagets lokaler i Uppsala. Stämman har att ta ställning till godkännande av i Tradevision AB beslutat optionprogram till personal och andra nyckel- personer i bolaget. Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 26 april klockan 16.30 på Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6 Uppsala. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning 2000 mars 2001 Delårsrapport januari - mars 2001 26 april 2001 Halvårsrapport januari - juni 2001 17 augusti 2001 Delårsrapport januari - september 2001 25 oktober 2001 Uppsala den 2 februari 2001 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Tomas Nygren, vd, 0708-65 53 16 eller tomas.nygren@nocom.se Nocom AB (publ) Organisationsnr 556400-7200 Kristallen 754 51 Uppsala Tel 018-65 55 00 Fax 018-65 55 55, www.nocom.se Koncernens resultaträkning i sammandrag MSEK 2000 1999 2000 1999 okt-dec okt-dec Nettoomsättning 242,0 187,3 90,6 71,9 Kostnader sålda varor och tjänster -183,0 -122,5 -70,4 -48,8 Bruttoresultat 59,0 64,8 20,2 23,1 Försäljnings- och administrationskostnader -124,0 -63,8 -44,6 -23,0 Övriga intäkter - 0,3 - - Rörelseresultat -65,0 1,3 -24,4 0,1 Resultat från finansiella investeringar 4,1 0,5 1,1 -0,2 Resultat före skatt -60,9 1,8 -23,3 -0,1 Skatt 0,0 -2,9 1,5 -1,8 Minoritetens andel av periodens resultat 4,5 -0,0 3,4 -0,0 Resultat -56,4 -1,1 -18,4 -1,9 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK 001231 991231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 105,1 25,9 Materiella anläggningstillgångar 51,9 25,7 Finansiella anläggningstillgångar 18,8 7,1 Summa anläggningstillgångar 175,8 58,7 Omsättningstillgångar Varulager och pågående arbeten 3,9 5,2 Övriga omsättningstillgångar 25,8 14,1 Kundfordringar 102,2 66,4 Kortfristiga placeringar 27,7 - Kassa och bank 91,1 12,3 Summa omsättningstillgångar 250,7 98,0 SUMMA TILLGÅNGAR 426,5 156,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital 293,2 67,1 Minoritetsintresse 15,3 0,9 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 7,0 10,4 Summa långfristiga skulder 7,0 10,4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 45,6 17,2 Räntebärande skulder 9,4 10,0 Övriga kortfristiga skulder 56,0 51,1 Summa kortfristiga skulder 111,0 78,3 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 426,5 156,7 Kassaflöden i sammandrag MSEK 2000 1999 2000 1999 okt-dec okt-dec Inbetalningar från kunder 208,0 162,7 49,6 42,9 Utbetalningar till leverantörer och -258,9 -173,2 -68,8 -49,7 anställda Erhållen ränta 4,8 1,2 1,3 0,3 Erlagd ränta -1,5 -0,7 -0,3 -0,4 Betald inkomstskatt -0,6 -1,4 -0,1 -0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -48,2 -11,4 -18,3 -6,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -71,6 -28,3 -27,9 -6,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 226,3 2,3 0,4 2,5 Periodens kassaflöde 106,5 -37,4 -45,8 -10,6 1 Nyckeltal 2000 1999 2000 1999 okt-dec okt-dec Bruttomarginal, % neg 4,4 neg 4,5 Rörelsemarginal, % neg 0,7 neg neg Vinstmarginal, % neg 1,0 neg neg Soliditet, % 72,5 43,4 Räntabilitet på eget neg neg neg neg kapital, % Räntabilitet på sysselsatt neg 3,5 neg 0,3 kapital, % Räntetäckningsgrad, ggr neg 3,7 neg 0,8 Sysselsatt kapital, MSEK 310,5 87,6 2 Netto räntebärande skulder , -102,4 8,2 MSEK 2 Nettoskuldsättningsgrad , -0,35 0,12 ggr Antalet anställda vid 241 146 periodens utgång, st Antalet anställda medeltal, 194 118 238 145 st Omsättning per anställd, 1,2 1,6 0,4 0,5 MSEK Förädlingsvärde per 0,23 0,65 0,03 0,26 anställd, MSEK Eget kapital per aktie, kr 11,00 2,92 Eget kapital per aktie justerat för fullt ut- nyttjande av utestående 13,96 5,47 3 teckningsoptioner , SEK Antal aktier vid periodens 26.651.380 22.965.880 slut, st Antal aktier vid periodens slut justerad för fullt 28.644.380 24.215.880 utnyttjande av utestående teckningsoptioner, st Genomsnittligt antal aktier, 25.881.505 22.287.240 26.651.380 22.965.880 st Genomsnittligt antal aktier justerat för fullt 27.503.326 22.290.665 28.644.380 22.969.305 utnyttjande av utestående teckningsoptioner, st Resultat per aktie SEK, full skatt (beräknat på antal aktier vid periodens slut, justerad -1,97 -0,04 -0,65 -0,08 för fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner) Resultat per aktie SEK, full skatt (beräknat på genomsnittligt antal aktier, justerad för -2,05 -0,05 -0,65 -0,08 fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner) 1) I enlighet med Sveriges Finansanalytikers Förenings definitioner 2) Ett negativt värde innebär att räntebärande tillgångar överstiger räntebärande skulder. 3) Justerat för fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner motsvarande 1.993.000 B-aktier, vilka vid full teckning ökar det egna kapitalet med 106,6 MSEK. Per 2000-12-31 har 1.113.300 optioner tecknats och ej påkallats, vilket ökar det egna kapitalet med 64,3 MSEK. Merparten av ej tecknade optioner härrör sig från optionsprogram i december 1999. Eget kapital per aktie, justerat för tecknade optioner, uppgår till 12,88 SEK. Kvartalsredovisning Kassaflöde från MSEK Omsättning Resultat före Vinstmarginal % den löpande skatt verksamheten Kvartal 1 2000 48,1 -6,9 neg 9,9 Kvartal 1 1999 31,8 2,0 6,2% 6,0 Kvartal 2 2000 57,4 -17,3 neg -8,4 Kvartal 2 1999 45,1 2,0 4,5% -3,5 Kvartal 3 2000 45,9 -13,3 neg -31,4 Kvartal 3 1999 38,5 -2,0 neg -7,0 Kvartal 4 2000 90,6 -23,3 neg -18,3 Kvartal 4 1999 71,9 -0,1 neg -6,9 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00100/bit0002.pdf