Bokslutskommuniké 2001

Bokslutskommuniké 2001 baserad på reviderat bokslut för Nocom AB (publ) organisationsnummer 556400-7200 År 2001 · Omsättningen ökade med 21 procent till 280,4 (232,2) MSEK · Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till - 75,9 (-45,9) MSEK · Resultat efter finansiella poster uppgick till -188,0 (-64,9) MSEK, varav engångskostnader cirka 93 MSEK enligt följande: - Nedskrivning av goodwill 45,2 MSEK - Realisationsförluster 22,0 MSEK - Åtgärdsprogram 17,0 MSEK - Övrigt 9,0 MSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -41,6 (- 47,2) MSEK Tillgängliga likvida medel uppgick till 62,9 MSEK den 31 december 2001 Fjärde kvartalet 2001 · Omsättningen ökade med 3 procent till 79,1 (76,9) MSEK · Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -17,1 (-22,3) MSEK · Resultat efter finansiella poster uppgick till -67,9 (-29,1) MSEK, varav engångskostnader cirka 44 MSEK enligt följande: - Nedskrivning av goodwill 17,7 MSEK - Realisationsförluster 22,0 MSEK - Åtgärdsprogram 4,2 MSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,9 (- 17,4) MSEK Vd-byte i juni Stefan Skarin, tidigare vice vd i Nocom AB samt vd i Nocom Communications, tillträdde den 11 juni posten som verkställande direktör i Nocom. Positionering och renodling av verksamheten Under andra halvåret 2001 har det skett en positionering av företaget mot IT-lösningar. Detta har bland annat inneburit att dotterföretagen Hera och Tradevision avyttrats under december, samt att verksamheten i Norge omstrukturerats. Åtgärdsprogram får full effekt 2002 De kostnadsbesparingar och åtgärdsprogram som inleddes under andra halvåret har bidragit till det förbättrade resultatet och det positiva kassaflödet under kvartal fyra, och förväntas få ytterligare genomslagskraft år 2002. God likviditet ger ökad handlingsfrihet Det positiva kassaflödet i kvartal fyra och den goda likviditeten gör att företaget inte ser något ytterligare finansieringsbehov med nuvarande planer. Vd:s kommentar Under det fjärde kvartalet redovisade Nocom en fortsatt resultatförbättring i kärnverksamheten, men resultatet belastades med kostnader som hänförs till försäljningen av Hera AB och Tradevision AB. Båda dessa bolag visade negativt resultat, vilket belastade koncernens rörelseresultat för kvartal fyra. Marknadsläget var fortsatt mycket avvaktande, vilket leder till att resultatutvecklingen under första delen av 2002 är svår att förutse. Företaget fortsatte med kostnadsbesparingar och åtgärdsprogram under det fjärde kvartalet, som ett led i fokuseringen på IT-lösningar och lönsamhet. Bland annat omstrukturerades verksamheten i Norge, vilket ledde till att sex personer lämnade företaget. Åtgärdsprogrammet belastade kvartalet med cirka 4,2 MSEK i kärnverksamheten. En stor del av support- och underhållsavtalen, som beräknas svara för cirka 80 procent av företagets tjänsteintäkter, förnyas under det fjärde kvartalet och periodiseras över en löpande 12-månaders-period. Utveckling av dessa intäkter var under perioden gynnsam. Beläggningsgraden inom konsult- respektive driftverksamheten var fortsatt låg. Positivt kassaflöde i det fjärde kvartalet Nocom redovisade ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet med 9,9 (-17,4) MSEK. Försäljningen av Tradevision skapade ett positivt kassaflöde även från investeringsverksamheten, med 18, 3 (-28,8) MSEK. Företaget redovisade en räntebärande kassa om 47,2 MSEK per den 31 december 2001. Disponibla likvida medel var 62,9 MSEK. Kraftigt minskade omkostnader Renodling och åtgärdsprogram minskade företagets omkostnader (personal-, rörelse- och marknadsföringskostnader) avsevärt inför 2002. Omkostnadsmassan är därmed 33 procent lägre än för två år sedan (år 2000), då verksamheten var storleksmässigt jämförbar. Omkostnader av engångskaraktär, som härrör sig från åtgärdsprogram, var 17 MSEK under året. Den genomförda renodlingen av verksamheten samt den goda likviditeten ger företaget ökad handlingsfrihet. Nocom avyttrade Hera och Tradevision Ett led i fokusering på IT-lösningar var avyttringen av dotterföretagen Hera AB och Tradevision AB i december. Tradevision förvärvades av det kanadensiska företaget Descartes, ett världsledande företag inom e- logistik. Samtidigt inledde Nocom och Descartes ett långsiktigt samarbete kring integration och implementering av Descartes lösningar i Nocom e-channel center. Avyttringarna innebar att kvartalet belastades med 22 MSEK i realisationsförlust. Framtidsutsikter Nocom räknar med fortsatt resultatförbättring under första kvartalet 2002, men omfattningen är beroende av marknadsutvecklingen. Företaget kommer att presentera långsiktiga resultatmål vid nästa delårsrapport, den 29 april 2002. Företaget ser inga investeringsbehov eller ytterligare finansieringsbehov med nuvarande planer. Nocom verksamhetsåret 2001 Omsättning och resultat*) Den totala omsättningen ökade med 21 (25) procent under året. Nocom Communications ökade omsättningen med 7 (25) procent. Affärsområdet Nocom Travelutions, som påbörjade sin verksamhet under första kvartalet 2000, omsatte 8,9 (2,4) MSEK. Tradevision tillkom i augusti 2000, vilket gör att jämförelsen ej är relevant, omsatte 46,7 (15,8) MSEK. Andelen kontrakts- och transaktionsbaserade intäkter uppgick till 135,5 MSEK (99,2 MSEK), vilket motsvarar 48 (39) procent av den totala omsättningen. Omsättning per affärsområde 2001 2000 2001 2000 MSEK helår helår okt-dec okt-dec Nocom Communications 1) 230,1 215,7 67,1 65,2 Nocom Travelutions 8,9 2,4 1,5 1,1 Tradevision 46,7 15,8 11,2 11,1 Avgår koncernintern omsättning -5,3 -1,7 -0,7 -0,5 Summa 280,4 232,2 79,1 76,9 1) Jämförelsesiffrorna är justerade till följd av ändrade redovisningsprinciper Tillväxten under året hänför sig främst till tjänsteverksamheten, där verksamheten i Tradevision står för merparten. Programvaruverksamheten och den del inom tjänsteverksamheten som avser årliga support- och programserviceavtal visar dock en tillväxt på 10 respektive 20 procent. Konsultverksamheten har, till följd av låg beläggning och därpå följande renodling, minskat i omfattning. Omsättning per verksamhet 2001 2000 2001 2000 MSEK helår helår okt-dec okt-dec Programvaror 88,4 80,0 34,8 29,6 Konsult 47,3 53,2 7,8 17,8 Tjänst 1) 150,0 100,7 37,2 30,0 Avgår koncernintern omsättning -5,3 -1,7 -0,7 -0,5 Summa 280,4 232,2 79,1 76,9 1) Jämförelsesiffrorna är justerade till följd av ändrade redovisningsprinciper Resultatet före avskrivningar belastas med engångskostnader för omstrukturering med cirka 17 MSEK, vilket huvudsakligen har belastat resultatet första halvåret. Resultatet har även belastats med nedskrivningar av goodwill hänförligt till Hera med 20,8 MSEK, Travelutions med 17,2 MSEK samt konsultverksamheten i Nocom Communications med 7,2 MSEK. Nedskrivningen i Nocom Communications samt 1,8 MSEK av nedskrivningen i Travelutions avser anpassning av bokfört värde i goodwill till en avskrivningstid på fem år. I samband med försäljningarna i december månad av Hera och Tradevision belastades resultatet med 22,0 MSEK i realisationsförlust. I resultatet från finansiella investeringar ingår nedskrivningen av Pharma Interactive CGS AB med 7,0 MSEK. *) Siffror avser koncernen, där inget annat anges Rörelseresultat respektive resultat efter finansiella poster 2001 2000 2001 2000 MSEK helår helår okt-dec okt-dec Nocom Communications 1) -46,4 -31,0 -8,2 -10,6 Nocom Travelutions -5,1 -5,8 -1,3 -2,9 Tradevision -21,5 -8,8 -7,0 -8,5 Andelar i intresseföretags resultat -2,9 -0,3 -0,6 -0,3 Rörelseresultat före avskrivningar -75,9 -45,9 -17,1 -22,3 Avskrivningar materiella tillgångar -25,2 -15,3 -6,8 -5,3 Avskrivningar immateriella -14,6 -8,1 -3,4 -2,9 tillgångar Nedskrivningar immateriella -45,2 - -17,7 - tillgångar Realisationsförlust avyttring dotterföretag -22,0 - -22,0 - Resultat från finansiella -5,1 4,4 -0,9 1,4 investeringar Resultat efter finansiella poster -188,0 -64,9 -67,9 -29,1 1) Jämförelsesiffrorna är justerade till följd av ändrade redovisningsprinciper. Nocom Communications Nocom Communications totala omsättning för året var 230,1 (215,7) MSEK, fördelat på programvaror med 88,4 (80,0) MSEK, konsulttjänster 38,4 (50,8) MSEK och övriga tjänster 103,3 (84,9) MSEK. Årets resultat före avskrivningar -46,4 (-31,0) MSEK har i hög grad påverkats av den renodling av verksamheten som under fjärde kvartalet kan anses avslutad i och med försäljningen av Hera och omstruktureringen av vår verksamheten i Norge. Dessa åtgärder har belastat resultatet före avskrivningar med cirka 4,2 MSEK samt med en realisationsförlust på cirka 11 MSEK för kvartal fyra. Den under året slutförda investeringen i e-channel center, med omlokalisering, kvalitetshöjning och kapacitetsutbyggnad har skapat en bas för framtida tillväxt. Investeringen har belastat årets resultat med cirka 14 MSEK. Resultatutvecklingen under det fjärde kvartalet var positiv, dock utan att vara lönsam. Nocom Travelutions Under hösten omstrukturerades verksamheten och inriktades på managementkonsulting inom resebranschen, baserad på den verksamhet och kompetens som förvärvet av Aerohosting AB tillförde Travelutions. Syftet med omstrukturering är att inom kort nå lönsamhet. Tradevision Omsättningen för året uppgick till 46,7 (15,8)1) MSEK och resultatet före avskrivningar var -21,5 (-8,8)1). I december 2001 avyttrades vårt 70-procentiga innehav i Tradevision för 27 MSEK, vilket innebar att resultatet belastades med en realisationsförlust på cirka 11 MSEK. Sedan Nocoms förvärv av Tradevision från SAS finns en avtalad tilläggsköpeskilling baserad på framtida resultat. Styrelsen har tidigare, mot bakgrund av Tradevisions negativa resultatutveckling, bedömt att någon tilläggsköpeskilling inte kommer att utgå. Denna bedömning kvarstår. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick till 51 (68) procent. Tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit, uppgick 2001-12- 31 till 62,9 MSEK. Samtliga räntebärande skulder 12,4 (16,4) avser finansiell leasing. 1) jämförelsesiffror avser 4,5 månader Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för året till -41,6 (- 47,2) MSEK och för fjärde kvartalet till 9,9 (-17,4) MSEK. Kassaflödet har under året påverkats positivt av en förbättring av rörelsekapitalet med 30,8 (10,3) MSEK. Under fjärde kvartalet har dotterföretagen Hera och Tradevision avyttrats. Detta har påverkat kassaflödet från investeringsverksamheten positivt med 22,3 MSEK. För helåret uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -31,5 (-72,5) MSEK, varav 18,3 (-28,8) MSEK det fjärde kvartalet. Investeringar Under året har investeringar gjorts för 30,6 (139,2) MSEK. Under fjärde kvartalet uppgick investeringarna till netto -29,9 MSEK till följd av avyttringarna av Hera och Tradevision. Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till netto 15,1 (39,3) MSEK. Övriga investeringar avser i huvudsak utestående minoritetsandel (30 procent) i Nocom Travelutions AB (tidigare Nocom Mobile Commerce Solutions AB) samt samtliga aktier i Aerohosting AB. Personal Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 155 (241) fördelade på Communications 145 (214), Tradevision - (18) och Travelutions 8 (5). Koncernfunktioner omfattar 2 (4) tjänster. Moderbolaget Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 68,2 (56,1) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev -117,1 (-48,9) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 5,7 (4,6) MSEK. Övriga investeringar uppgick, till följd av försäljningen av Hera och Tradevision, till -63,5 (117,3) MSEK. Tillgängliga likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit, uppgick 2001-12-31 till 50,5 MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 54 (58). Nocoms aktier Nocoms B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen har under år 2001 varierat mellan 1,95 SEK som lägst och 12,00 SEK som högst. Kursen den 31 december var 2,95. Nocoms börsvärde uppgick 2001-12- 31 till 83 MSEK. Förändring av antal aktier 2001 A-aktier B-aktier Totalt Antal aktier 2000-12-31 3.718.130 22.933.250 26.651.380 Inlösta teckningsoptioner 27.500 27.500 Riktad nyemission, Förvärv av 609.624 609.624 Cyberink Riktad nyemission, Förvärv av 1.000.000 1.000.000 Aerohosting Antal aktier 2001-12-31 3.718.130 24.570.374 28.288.504 Utdelning Styrelsens utdelningspolitik är att utdelningen skall uppgå till cirka 30 procent av resultatet efter skatt. För verksamhetsåret 2001 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 29 april klockan 17.00 i bolagets lokaler i Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala. Nocoms fullständiga årsredovisning kommer att hållas tillgänglig på bolagets lokaler i Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala. Den kommer även att distribueras till aktieägarna. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning 2001 mars 2002 Delårsrapport januari - mars 2002 29 april 2002 Halvårsrapport januari - juni 2002 27 augusti 2002 Delårsrapport januari-september 2002 5 november 2002 Uppsala den 7 februari 2002 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin, vd, 0708 - 65 10 05 Stefan Ström, finansdirektör, 0708 - 65 10 68 Nocom AB (publ), organisationsnummer 556400-7200 Kristallen, 754 51 Uppsala, tel 018-65 55 00, fax 018-65 55 55, www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/07/20020207BIT00080/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/07/20020207BIT00080/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén