Delårsrapport januari - juni 2002

Utdrag ur delårsrapport januari - juni 2002 för Nocom AB (publ) * Fortsatt resultatförbättring trots svag marknad Resultat efter finansiella poster uppgick till -51,2 (92,0) MSEK * Kassaflödet förbättrat under andra kvartalet * Betydande affär med SEB avseende avancerade söktjänster för bankens samtliga webbplatser * Svag konsultmarknad medför goodwillnedskrivning * Svag IT-konjunktur kräver verksamhetsförändringar Första halvåret 2002 Nocom redovisar en fortsatt resultatförbättring under det andra kvartalet. Trots den minskade omsättningen redovisar företaget ett resultat efter finansiella poster som förbättrats med drygt 40 procent jämfört med andra kvartalet ifjol. Resultat efter finansiella poster uppgick för andra kvaratelt till -33,3 (-58,7) MSEK. Resultatförbättringen beror främst på de förändringar av verksamheten som gjordes under hösten 2001 - genom renodling, kostnadsbesparingar och avyttringar. Även kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats och uppgick för andra kvartalet till -0,2 (-17,7) MSEK. Marknadsutvecklingen för IT-branschen är dock fortsatt negativ, med svag efterfrågan, viss överetablering och prispress. Speciellt vad gäller större IT-projekt är efterfrågan dämpad och det finns inga tydliga tecken på en snar vändning. Osäkerheten på marknaden är stor och det är därför svårt att bedöma när en vändning kan komma att ske. Den pressade marknadssituationen förväntas bestå, inte bara under resten av året utan även under stora delar av år 2003. Nocom har varit verksamt sedan 1985 och har en styrka i de kundrelationer som byggts upp under årens lopp. Dessa stabila, långsiktiga kundrelationer är betydelsefulla i tider av hård konkurrens och minskande IT-investeringar. Det är främst verksamheten inom integrationsprodukter, med programvara och tjänster som support, underhåll, expertstöd och utbildning, som kan dra nytta av den starka kundbasen även när försäljningen viker. Driftverksamheten i Nocom e- channel center och den konsultintensiva verksamheten inom integrationslösningar har däremot drabbats hårdare av den avvaktande IT- marknaden. Några viktiga affärer under kvartalet I april tecknades ett ramavtal med Bredbandsbolaget - B2 Bredband AB (publ) - avseende kvalificerade konsulttjänster inom integrationslösningar. Avtalet är en utökning av tidigare samarbete och omfattar löpande avrop av konsulttjänster inom BPM (Business Process Management), systemintegration och projektledning. Bredbandsbolaget har valt TIBCO:s lösning som standardplattform för all integration. TIBCO, som är en av världens ledande leverantörer av programvaror inom avancerad affärsintegration, är sedan hösten 2001 nära samarbetspartner till Nocom. I juni tecknades ett större avtal med SEB, avseende leverans av Veritys programvara för avancerade söktjänster på bankens intranät samt cirka 50 externa webbplatser. Förutom licenserna ingår supporttjänster i affären. Avtalet omfattar hela SEB-koncernen med 630 kontor och cirka 20.000 medarbetare i 16 länder. Under det andra kvartalet har två olika system driftsatts åt Stockholms Läns Landsting, som en del av det avtal som tecknades i mars, avseende bland annat Internetportalen Vårdguiden. Omsättning Försäljningen har påverkats av den allmänt pressade marknaden. Omsättningen för årets första sex månader uppgick till 83,2 (144,0) MSEK. Minskningen hänför sig dels till avyttrade verksamhetsdelar, 34,4 MSEK, dels till lägre försäljning i övrig verksamhet, 26,4 MSEK. Nocom Omsättningen i Nocom, exklusive distributionsverksamheten i dotterföretaget Nocom Partner Network, uppgick till 58,4 MSEK under första halvåret 2002. Integrationsprodukter Affärsområdet bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter till följd av företagets starka kundbas, långsiktiga samarbeten med ledande leverantörer och en attraktiv produktportfölj inom utvalda marknadssegment. Efterfrågan inom support och underhåll är fortsatt stabil. Integrationslösningar Affärsområdet har även under andra kvartalet belastats av den rådande marknadssituationen, med låg konsultbeläggning och pressade timpriser till följd. Efterfrågan inom denna sektor, speciellt vad avser större IT- projekt, förväntas vara fortsatt svag även det närmaste året. Nocom Partner Network För årets första sex månader redovisar dotterföretaget Nocom Partner Network en ökad försäljning och ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Omsättningen uppgick till 24,8 MSEK för det första halvåret. I april tecknades ett distributionsavtal med AppDancer Networks, avseende försäljning och marknadsföring via partners och återförsäljare i Sverige, Norge och Finland. Avtalet stärker bolagets produktportfölj inom övervakningslösningar. Marknaden är dock fortsatt under press, vilket visar sig såväl genom begränsad aktivitet i återförsäljarledet som genom prispress och lägre marginaler i distributionsledet. Resultat Den resultatförbättring som inleddes under årets första kvartal har fortsatt under det andra kvartalet. Rörelseresultat före avskrivningar för andra kvartalet uppgick till -7,0 (-27,2) MSEK. Med lönsamhet som överordnat styrmål råder fortsatt fokus på kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till - 33,3 (-58,7) MSEK och belastas av en goodwillnedskrivning på 19,1 MSEK, avseende konsultverksamheten. Goodwillnedskrivningen är en anpassning till den rådande marknadssituationen och den generella omvärdering som gjorts av hela IT-branschen. Efter nedskrivningen uppgår koncernens totala goodwill till 14,5 MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster för första halvåret 2002 uppgick till -51,2 (-92,0) MSEK, en förbättring med 40,8 MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -16,8 (- 45,4) MSEK. Investeringar och finansiering Investeringsbehovet i koncernen är fortsatt lågt. Investeringar under första halvåret uppgick netto till -0,8 (53,0) MSEK. Under 2001 investerades betydande belopp i bland annat programvaruutveckling i Tradevision (numera avyttrat) och etableringen av drifthallen Nocom e- channel center i Solna. Fokus ligger nu på att fylla den kapacitet som finns. Räntebärande skulder uppgick per 30 juni 2002 till 7,5 (14,0) MSEK, vilka samtliga avser finansiell leasing. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 42 (63) procent. Under andra kvartalet har ställda säkerheter minskats med 3 MSEK. Inga förändringar har skett i ansvarsförbindelser under perioden (se senaste årsredovisningen). Kassaflöden och likvida medel Fokusering på lönsamhet och rörelsekapital samt normal säsongsvariation förbättrade kassaflödet under andra kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,2 (-17,7) MSEK för andra kvartalet och har påverkats positivt av en förbättring av rörelsekapitalet med 2,8 (23,8) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten avser i huvudsak finansiell leasing. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel, till 47,3 (72,8) MSEK, inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit om 17,0 (20,0) MSEK. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 137 (221). Minskningen är främst en följd av de avyttringar och personalminskningar som genomfördes i samband med renodlingen av verksamheten under 2001. Framtiden Den ihållande svaga IT-konjunkturen och tvivel på en snar vändning ger nya förutsättningar för att det övergripande lönsamhetsmålet skall kunna nås, både på kort och lång sikt. Under det tredje kvartalet kommer därför företaget att intensifiera arbetet med att säkerställa de långsiktiga finansiella målen. Detta kommer att ske genom en anpassning av företagets organisation och inriktning till rådande marknadsförutsättningar. Den långsiktiga marknadsbedömningen präglas av osäkerhet och den generella omvärdering av branschen som skett. Detta kan komma att innebära behov av ytterligare finansiering. Nocoms långsiktiga finansiella mål Rörelsemarginal Lönsamhet är det överordnade styrmålet. Uttryckt i rörelsemarginal är målet minst 10 procent. Rörelsemarginalen för årets första halvår var negativ. Målet bedöms kunna uppnås tidigast under år 2003. Kassaflöde Koncernens målsättning vad gäller kassaflöde från den löpande verksamheten är att den skall vara som lägst 8 procent av omsättningen. Kassaflödet under första halvåret 2002 var negativt. Målet bedöms uppnås tidigast under år 2003. Soliditet Koncernens soliditetsmått är satt till 40 procent, men bör inte understiga 30 procent i lågkonjunktur. Soliditeten per den 30 juni 2002 var 42 procent. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 13,4 (27,9) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev -66,4 (-48,9) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (3,0) MSEK. Tillgängliga likvida medel, inklusive outnyttjade krediter, uppgick den 30 juni 2002 till 30,9 (35,8) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 35 (63). Ny styrelseledamot Vid den ordinarie bolagsstämman i april invaldes Monica Caneman i Nocoms styrelse. Monica Caneman har bred erfarenhet från svenskt näringsliv, dels från en rad ledande befattningar inom Finans Skandic och SEB, dels som styrelseledamot i bland annat SJ, Scandic Hotels, Eurocard och SEB. Nocoms aktie Nocoms B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen har under årets första sex månader varierat mellan 1,40 SEK som lägst och 3,60 SEK som högst. Kursen den 30 juni var 1,70 SEK. Nocoms börsvärde uppgick den 30 juni 2002 till 48 MSEK. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering och är oförändrad jämfört med föregående år. Nocom redovisar inte värdet av uppkomna underskottsavdrag som tillgång i balansräkningen. De ansamlade underskottsavdragen uppgick per den 30 juni 2002 till cirka 185 MSEK (se senaste årsredovisningen). Uppsala, tisdagen den 27 augusti 2002 Nocom AB (publ) Stefan Skarin verkställande direktör Granskning Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Uppsala, tisdagen den 27 augusti 2002 Ingvar Pramhäll Leonard Daun Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin verkställande direktörtel: 0708 - 65 10 05 Stefan Ström finansdirektörtel: 0708 - 65 10 68 Nocom AB (publ), organisationsnummer 556400-7200 Kristallen, 754 51 Uppsala tel 018-65 55 00 fax 018-65 55 55 www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020827BIT00650/wkr0001.pdf Hela rapporten