Delårsrapport januari - mars 2000

Delårsrapport januari - mars 2000 Stark tillväxt * Omsättningen ökade med 51 procent till 48,1 (31,8) MSEK. * Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 169 (96), en ökning med 76 procent. Offensiv satsning på mobilt Internet * Satsningen på utveckling av lösningar för mobilt Internet som inleddes under 1999 har fortsatt och ökat under första kvartalet. * Mobila lösningar implementerade hos företag inom finans- respektive resebranschen baserade på WAP Direct har vidareutvecklats. * Nocoms mobila distributionsplattform lanseras under andra kvartalet 2000. Nyemission säkerställer fortsatt snabb expansion * Nyemission tillförde bolaget 230 MSEK. Expansion och mobil satsning belastar resultatet * Expansionen av organisationen samt de betydande resurser som avsatts för utveckling rörande mobilt Internet belastar resultatet. * Rörelseresultat före avskrivningar och tilläggsköpeskilling uppgick till -3,4 (1,9) MSEK. * Resultat före skatt uppgick till -6,9 (2,0) MSEK. Förvärv kompletterar Nocoms helhetserbjudande * Hera AB i Uppsala, ledande byrå för industriell marknadskommunikation med 20 anställda har förvärvats och konsolideras från och med 15 mars 2000. * Interactive-TM AB i Göteborg, ett specialistföretag inom bild och nya medier med 15 anställda har förvärvats och konsolideras från och med 1 april 2000. Bolaget namnändrar till Nocom Interactive AB. Nocoms verksamhet och marknad Nocoms affärsidé är att erbjuda företag och organisationer lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk baserade på integrerad kompetens rörande marknadskommunikation, affärsprocesser och teknik. Nocom tar ett långsiktigt ansvar för kunders projekt, system och affärsnytta genom att erbjuda lösningar inne-fattande affärsutvecklande konsultinsatser, projektledning, programvarukomponenter och driftstjänster. Nocom - lösningsleverantör Nocom har sedan grundandet 1985 introducerat och representerat programvarulösningar baserade på innovativ teknik och nya synsätt inom IT- området. Från att tidigare ha varit en renodlad programvaruleverantör, fokuserade Nocom under 1999 verksamheten successivt på en strategisk uppbyggnad av tjänsteleveranser för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. I programvaruverksamheten har Nocom under åren byggt upp långsiktiga relationer med ett tusental nordiska företag och även levererat till deras verksamheter utanför Norden. I linje med satsningen på tjänsteleveranser har Nocoms lösningar kring ledande programvarukomponenter kompletterats med en konsultorganisation med inriktning på elektroniska affärer samt en organisation samlad kring säkra Internet- och mobilt orienterade driftslösningar. Nocoms kundbas utgörs främst av stora och medelstora företag samt offentlig verksamhet i Norden. Nocoms roll som lösningsleverantör har under 1999 och under första kvartalet 2000 inneburit att flera större affärer genomförts innebärande specialanpassade lösningar för nordiska och internationella Internetleverantörer, så kallade Internet Service Providers. Exempel är större affärer med Ericsson och med Utfors som utsett Nocom till leverantör av teknik, konsulttjänster, programvaror och supporttjänster. Fortsatt expansion och förvärv stärker Nocoms helhetserbjudande Denna strategiska uppbyggnad kring affärsutvecklande konsultinsatser, projektledning, programvaru-komponenter och driftstjänster fortsätter under år 2000. Under första kvartalet genomfördes förvärv av Hera AB, med 20 anställda och kontor i Uppsala. Hera är en av landets äldsta och mest kända byråer för industriell marknadskommunikation. Nocomkoncernen tillförs genom Hera erfarenheter och kompetens inom bland annat marknadsanalys och kommunikation. Hera konsolideras från och med 15 mars 2000. Vidare har Interactive-TM AB förvärvats. Bolaget, som namnändrar till Nocom Interactive AB, är ett specialistföretag inom bild och nya medier med 15 anställda och kontor i Göteborg. Genom detta förvärv tillförs Nocom spetskunskap inom interaktiva medier, såväl för Internet som för mobila nätverk. Nocom står idag väl rustat för helhetsåtaganden hos sina kunder - från affärsutvecklande idéer till lönsamma och driftsatta projekt för elektroniska affärer, över Internet och mobila nätverk. Nocom levererar tredje generationens Internetlösningar Ett företags förmåga att kommunicera genom sina IT-system med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter, i såväl fasta som mobila nätverk, är på väg att utvecklas till en avgörande konkurrensfaktor. Företagens affärs- och IT-utveckling vävs samman. Framväxten av nya standarder, snabbare och säkrare kommunikation och möjligheter att kommunicera i realtid med affärskritiska system, ger nya möjligheter för företag och organisationer att utveckla verksamheten. Samtidigt ökar kraven på säkerhet och tillgänglighet. Integrationen av mobil teknik och mobila tjänster i företagens IT-lösningar ger stora affärsmöjligheter. Kommersiella Internetlösningar kommer att ställa allt högre krav på den underliggande tekniken och driftsmiljön. Företag förväntas i ökande omfattning erbjuda sina tjänster dygnet runt, året runt med hög säkerhet och korta svarstider. På grund av den snabba utvecklingstakten väljer många företag att inte själva upprätthålla den kompetens och den driftsmiljö som detta kräver. Dessa företag vänder sig i ökande utsträckning till partners som förstår hur företag kommunicerar med sina kunder och de affärsmöjligheter som tekniken ger. Partners som har en djup teknisk kunskap, kan leverera hela lösningar, tredje generationens Internetlösningar, och även kan ta hand om driften av systemet. Nocom är en sådan partner. Offensiv satsning på mobilt Internet Marknaden för mobila Internetlösningar växer starkt under kommande år. Företag inom den finansiella sektorn och resebranschen ligger redan långt framme. Andra branscher förväntas också, i ökande takt, anamma denna teknik under innevarande år. Under det senaste året har Nocom erhållit ett ökande antal uppdrag från kunder rörande projektledning, utveckling, installation och driftsättning av mobila tjänster. Exempel på detta är avtal med SEB Enskilda Banken och Scandic Hotels. Det första reella steget i utvecklingen av mobilt Internet är WAP-tekniken (Wireless Application Protocol) som introducerats under 1999. Nocom samarbetar med flera ledande leverantörer som Ericsson, HP och Sun och har ett djupare samarbete med Nokia som affärsutvecklingspartner på Nokias öppna WAP-serverprogramvara och mobilt Internet. Nocom har tillsammans med Europolitan introducerat WAP Direct, en snabb och säker driftstjänst för mobila tillämpningar. WAP Direct samägs av Nocom och Europolitan och ansökning om registrering av varumärket WAP Direct har gjorts i ett flertal länder. Nocoms satsning på utveckling av lösningar för mobilt Internet, som inleddes under 1999, har fortsatt och ökat under första kvartalet 2000 och betydande resurser har avsatts för detta. Mobila lösningar implementerade hos företag inom finans- respektive resebranschen baserade på WAP Direct har vidareutvecklats. Omfattande resurser har avsatts för produktutveckling av en standardiserad mobil distributionsplattform (namn TBA) anpassad för såväl operatörer som direkta större slutanvändare inom industrin. Denna kommer att lanseras internationellt, tillsammans med våra partners, under andra kvartalet 2000. Expansion i Norden och internationellt Nocom arbetar målinriktat på att bli en ledande leverantör av lösningar för elektroniska affärer, främst inom B2B, över Internet och mobila nätverk. Förutsättningarna att i närtid ytterligare expandera verksamheten på den nordiska marknaden bedöms vara goda. Internationellt avser Nocom att kraftfullt exploatera de möjligheter som Sveriges ledande position inom mobilt Internet ger och vidareutveckla den position med starka partnerskap som Nocom i dag har inom området. Den nyemission Nocom genomförde under perioden ger förutsättningar att genomföra detta. Den internationella expansionen planeras således sammanfattningsvis att genomföras tillsammans med Nocoms nordiska partners, främst Nokia, Ericsson och Europolitan (Vodafone) samt andra internationellt verksamma kunder. Nocoms tillväxt avses ske såväl genom strategiska förvärv som på organisk väg. Omsättning januari - mars Koncernens intäkter under perioden uppgick till 48,1 (31,8) MSEK, en ökning med 51 procent. Organisk tillväxt svarade för 19 procent och förvärvad tillväxt för 32 procent. Omsättning 2000 1999 1999 MSEK Jan-Mar Jan-Mar Helår *) Programvaruverksamheten 36,0 31,8 169,5 Konsultverksamheten 7,0 - 8,5 Driftstjänsteverksamheten 5,1 - 9,3 Summa 48,1 31,8 187,3 *) inklusive moderbolagets verksamhet. Resultat januari - mars Rörelseresultat före avskrivningar och tilläggsköpeskilling uppgick till - 3,4 (1,9) MSEK och före skatt till -6,9 (2,0) MSEK. Rörelseresultat respektive resultat före skatt 2000 1999 1999 MSEK Jan-Mar Jan-Mar Helår Programvaruverksamheten 5,2 6,8 31,8 Konsultverksamheten -1,3 - 0,2 Driftstjänsteverksamheten 0,0 - -3,5 Koncerngemensamt -7,3 -4,9 -20,7 Rörelseresultat före avskrivningar och -3,4 1,9 7,8 tilläggsköpeskilling Tilläggsköpeskilling - 0,3 0,3 Rörelseresultat före -3,4 2,2 8,1 avskrivningar Avskrivningar materiella -3,2 -0,6 -5,4 tillgångar Avskrivningar immateriella -0,8 -0,0 -1,4 tillgångar Resultat från finansiella 0,5 0,4 0,5 investeringar Resultat före skatt -6,9 2,0 1,8 Programvaruverksamheten Omsättningen uppgick under perioden till 36,0 (31,8) MSEK, en ökning med 13 procent . Omsättningen i den svenska verksamheten uppgick till 31,3 (27,6) , i den norska verksamheten till 3,1 (4,2) MSEK och i den finska verksamheten till 1,6 (-) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar och tilläggsköpeskilling uppgick för perioden till 5,2 (6,8) MSEK Konsultverksamheten Omsättningen uppgick under perioden till 7,0 (-) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar och tilläggsköpeskilling uppgick för perioden till -1,3 (-) MSEK. Omsättning och resultat har påverkats negativt av ett svagare beläggningsläge. Hera AB har konsoliderats från och med den 15 mars och ingår i omsättningen med 1,5 MSEK. Driftstjänsteverksamheten Omsättningen uppgick under perioden till 5,1 (-) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar och tilläggsköpeskilling uppgick för perioden till 0,0 (-) MSEK. Koncerngemensamt Som koncerngemensamma kostnader redovisas kostnader för koncernledning och koncerngemensamma funktioner samt övriga kostnader knutna till koncernens strategiska arbete kring expansion, affärs- och kompetensutveckling, koordinering och finansiering. Under perioden har vissa funktioner förstärkts för att möjliggöra planerad expansion. Delar av kostnaderna för den mobila satsningen har även belastat resultatet. Rörelseresultatet före avskrivningar och tilläggsköpeskilling uppgick för perioden till -7,3 (-4,9) MSEK. Redovisning av supportavtalsintäkter Supportavtalsintäkter redovisas från och med år 2000 linjärt över avtalstiden. Med anledning av den förändrade redovisningsprincipen har tidigare perioder omräknats. Intäkterna och resultatet före skatt för första kvartalet år 2000 har härigenom påverkats negativt med 0,0 MSEK. För första kvartalet 1999 har omräkningen påverkat intäkterna positivt med 0,3 MSEK och resultatet före skatt positivt med 1,3 MSEK. Omräkningen av tidigare perioder för jämförelseändamål har medfört att eget kapital per 1998-12-31 har reducerats med 2,1 MSEK. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick 2000-03-31 till 81 (67) procent. Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick 2000-03-31 till 264,0 (72,2) MSEK. Räntebärande skulder uppgick i koncernen till 20,8 (0,2) MSEK. Av räntebärande skulder 2000-03-31 är 17,0 MSEK relaterat till finansiell leasing. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten (tabell sid 9) för januari - mars var 9,9 MSEK (6,0). I slutet av fjärde kvartalet 1999 skedde en väsentligt större fakturering än året innan inom programvaruverksamheten. Likviditetseffekten härav kom Nocom tillgodo under det första kvartalet 2000. Investeringar Under perioden har koncernen gjort investeringar i inventarier, netto 7,0 (0,7) MSEK. I mars månad har koncernen förvärvat samtliga aktier i Hera AB, med en omsättning på cirka 25 MSEK och drygt 20 anställda, en av landets äldsta och mest kända byråer för industriell marknadskommunikation. Förvärvet skedde genom en nyemission av 195.700 aktier av serie B i Nocom. Köpeskillingen uppgick till 36,7 MSEK. Skatt Den skattekostnad , -0,2 MSEK, som redovisas i resultaträkningen under perioden januari -mars 2000 består av förändring av latent skattefordran avseende förvärvade underskott och koncernmässiga justeringar. Latent skattefordran motsvarar 28 procent av kvarvarande förvärvade underskott och koncernmässiga reserver och uppgick per 2000-03-31 till 3,5 MSEK. Latent skattefordran redovisas i balansräkningen under finansiella anläggningstillgångar. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 2000-03-31 till 169 jämfört med 96 vid samma tidpunkt föregående år. Inom programvaruverksamheten var 102 anställda, inom konsultverksamheten 48 och inom driftstjänsteverk-samheten 19. Per 2000-04-26 uppgick antalet anställda till 185. Moderbolaget Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 0,7 (28,2) MSEK. Rörelseresultatet blev -9,0 (0,8) MSEK. Moderbolagets omsättning och rörelseresultat har påverkats av den omstrukturering av verksamheten som genomförts under tredje kvartalet 1999. Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick 2000-03-31 till 245,8 (71,2) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget per 2000-03-31 uppgick till 25 st. Nyemission Nocom har i februari genomfört en nyemission som tillfört bolaget cirka 230 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen, som omfattade 540.000 aktier av serie B, riktades till utländska och svenska institutionella investerare, varvid drygt 75% placerades hos amerikanska och europeiska institutioner. Beslutet att genomföra nyemissionen baserades på det bemyndigande som styrelsen fick vid extra bolagsstämma den 9 december 1999. Emissionskursen uppgick till 444 SEK. Nocoms aktie Nocoms B-aktie är sedan den 4 januari 1999 noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Aktiekursen har under januari - mars 2000 varierat mellan 147 SEK som lägst och 590 SEK som högst. Introduktionskursen den 4 januari 1999 var 43 SEK och kursen den 31 mars 2000 var 296 SEK. Nocoms börsvärde uppgick 2000-03-31 till 1.577 MSEK. Antalet aktieägare i Nocom uppgick 2000-03-31 till 2.880. Nocoms aktiekapital uppgår till 5.329.176 SEK fördelat på 5.329.176 aktier, envar à nominellt 1 SEK, varav 943.626 aktier av serie A och 4.385.550 aktier av serie B. Aktiekapital och antal aktier ovan inkluderar per 31 mars pågående nyemission av 195.700 aktier av serie B. Denna nyemission hänför sig till förvärvet av Hera AB. Förändring av antal aktier januari-mars 2000 A-aktier B-aktier Totalt Antal aktier 1999-12-31 943.626 3.649.5504.593.1 76 Riktad nyemission mars 2000, kontant 540.000 Inlösta teckningsoptioner mars 2000 300 1) Riktad nyemission Hera-förvärv 195.700 Antal aktier 2000-03-31 943.626 4.385.5505.329.1 76 1) Under registrering hos PRV den 31 mars 2000. Fondemission Vid ordinarie bolagsstämma den 11 april 2000 beslutades att genom fondemission öka bolagets aktiekapital från 5.329.176 kronor med 21.316.704 kronor till 26.645.880 kronor genom utgivande av 21.316.704 nya aktier, envar aktie å nominellt en krona. Av de nya aktierna skall 3.774.504 vara av serie A och 17.542.200 av serie B. Beslutet innebär att för en aktie i Nocom erhålls ytterligare fyra aktier. Avstämningsdag för fondemissionen är den 17 maj 2000. Teckningsoptioner Vid ordinarie bolagsstämma den 11 april beslutades att emittera två skuldebrev med vardera 375.000 avskiljbara optionsrätter efter beslutad fondemission. Dessa teckningsoptioner, motsvarande vardera högst 375.000 nya aktier av serie B, skall sedan, på marknadsmässiga villkor, kunna förvärvas av ledande befattningshavare och övrig personal inom Nocom- koncernen. Bemyndigande Vid den ordinarie bolagsstämman den 11 april bemyndigades styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 2.500.000 aktier av serie B efter beslutad fondemission. Detta i syfte att dels öka handlingsfriheten vid förvärv av företag och rörelser, dels kunna införskaffa kapital till bolaget genom riktade emissioner på kapitalmarknaden. Tidigare bemyndigande upphävdes samtidigt. Långsiktiga mål Inom Nocoms strategiska satsningsområden, konsult- och driftstjänstverksamheterna, med integrerad kompetens rörande marknadskommunikation, affärsprocesser och teknik är målet en årlig tillväxt med 50 till 100 procent. Resultatmålet för dessa delar är sammantaget att inom en två- till treårsperiod nå en uthållig rörelsemarginal på 12 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. Rörande programvaruverksamheten är de långsiktiga målen att uppnå en årlig tillväxt, exklusive förvärv, om minst 20 procent samt en rörelsemarginal om 10 procent. Dessa mål bedöms kunna uppnås inom en tvåårsperiod. Kommande rapporttillfällen Halvårsrapport januari-juni 2000 18 augusti 2000 Delårsrapport januari-september 2000 26 oktober 2000 Uppsala den 27 april 2000. Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Jonson, vd, 0708-65 53 01 eller Tomas Nygren, vvd, 0708-65 53 16 Nocom AB (publ), organisationsnr 556400-7200 Kristallen, 754 51 Uppsala, tel 018-65 55 00, fax 018-65 55 55, www.nocom.se Koncernens resultaträkning i sammandrag 2000 1999 12 mån 12 mån 1999 Jan- Jan-MarApr 99-Apr 98- Helår MSEK Mar Mar 00 Mar 99 Nettoomsättning 48,1 31,8 203,6 154,1 187,3 Kostnader sålda varor och tjänster -36,0 -18,4 -140,1 -92,1 -122,5 Bruttoresultat 12,1 13,4 63,5 62,0 64,8 Försäljnings- och -19,5 -12,1 -71,2 -55,1 -63,8 administrationskostnader Övriga intäkter - 0,3 - 3,4 0,3 Rörelseresultat -7,4 1,6 -7,7 10,3 1,3 Resultat från finansiella 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 investeringar Resultat före skatt -6,9 2,0 -7,1 10,7 1,8 Skatt -0,2 -0,5 -2,6 -2,0 -2,9 Minoritetens andel av periodens 0,2 - 0,2 - -0,0 resultat Resultat efter skatt -6,9 1,5 -9,5 8,7 -1,1 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK 000331 990331 991231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella 60,4 0,2 25,9 anläggningstillgångar Materiella 29,7 4,3 25,7 anläggningstillgångar Finansiella 6,5 - 7,1 anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 96,6 4,5 58,7 Omsättningstillgångar Varulager och pågående arbeten 5,9 3,2 5,2 Övriga omsättningstillgångar 16,1 3,7 14,1 Kundfordringar 44,0 22,0 66,4 Kortfristiga placeringar 209,9 40,0 - Kassa och bank 35,3 15,2 12,3 Summa omsättningstillgångar 311,2 84,1 98,0 SUMMA TILLGÅNGAR 407,8 88,6 156,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital 327,7 58,9 67,1 Minoritetsintresse 0,7 - 0,9 Avsättningar Latent skatt - 1,5 - Summa avsättningar - 1,5 - Långfristiga skulder Räntebärande skulder 10,8 0,2 10,4 Summa långfristiga skulder 10,8 0,2 10,4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 18,5 9,8 17,2 Räntebärande skulder 10,0 - 10,0 Övriga kortfristiga skulder 40,1 18,2 51,1 Summa kortfristiga skulder 68,6 28,0 78,3 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 407,8 88,6 156,7 Kassaflöden 2000 1999 12 12 1999 mån mån Jan-Mar Jan-Mar Apr AprHelå MSEK 99- 98- r Mar Mar 00 99 Inbetalningar från kunder 75,5 54,5183,156,162, 7 8 7 Utbetalningar till leverantörer och -65,6 -47,9 - - - anställda 190,147,173, 9 0 2 Erhållen ränta 0,8 0,4 1,6 0,6 1,2 Erlagd ränta -0,4 -0,0-1,1-0,1 -0,7 Betald inkomstskatt -0,4 -1,0-0,8-1,6 -1,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,9 6,0-7,5 8,7 - 11,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,6 -0,7 --3,6 - 33,2 28,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 228,6 0,2230, 31,0 2,3 7 Periodens kassaflöde 232,9 5,5190, 36,1 - 0 37,4 1 Nyckeltal 2000 1999 12 mån 12 mån 1999 Jan-Mar Jan-Mar Apr 99- Apr 98-Mar 99 Helår Mar 00 Bruttomarginal, % neg 6,7 1,3 8,8 4,4 Rörelsemarginal, % neg 4,8 neg 6,7 0,7 Vinstmarginal, % neg 6,2 neg 7,0 1,0 Soliditet, % 80,5 66,7 43,0 Räntabilitet på eget neg 2,5 neg 23,6 neg kapital, % Räntabilitet på neg 3,5 neg 27,5 3,5 sysselsatt kapital, % Räntetäckningsgrad, neg 42,3 neg 41,0 3,7 ggr Sysselsatt kapital, 349,2 59,1 88,4 MSEK Netto räntebärande -224,4 -55,0 8,2 2 skulder , MSEK Nettoskuldsättningsg -0,68 -0,93 0,12 2 rad , ggr Antalet anställda 169 96 146 vid periodens utgång, st Antalet anställda 150 96 131 97 118 medeltal, st Omsättning per 0,3 0,3 1,6 1,6 1,6 anställd, MSEK Förädlingsvärde per 0,09 0,16 0,56 0,66 0,65 anställd, MSEK Eget kapital per 61,49 13,68 14,61 aktie, kr Eget kapital per aktie justerat för 70,31 13,68 27,33 fullt ut-nyttjande av utestående teckningsoptioner, SEK Antal aktier vid 5.329.176 4.321.720 5.329.176 4.321.7204.593.17 3 periodens slut , st 6 Antal aktier vid periodens slut 5.578.876 4.321.720 5.578.876 4.321.7204.843.17 justerad för fullt 6 utnyttjande av utestående teckningsoptioner, st Genomsnittligt antal 4.715.843 4.321.720 4.555.979 3.642.8314.457.44 aktier, st 8 Genomsnittligt antal aktier justerat för 4.965.793 4.321.720 4.619.151 3.642.8314.458.13 fullt utnyttjande av 3 utestående teckningsoptioner, st Vinst per aktie SEK, full skatt neg 0,33 neg 2,02 neg (beräknat på antal aktier vid periodens slut) Vinst per aktie SEK, full skatt neg 0,33 neg 2,39 neg (beräknat på genomsnittligt antal aktier) 1) I enlighet med Sveriges Finansanalytikers Förenings definitioner 2) Ett negativt värde innebär att räntebärande tillgångar överstiger räntebärande skulder. 3) inkl pågående nyemission av 195.700 aktier avseende förvärv av Hera. Kvartalsredovisning MSEK Omsättning Resultat före skatt Vinstmarginal % Kvartal 1 2000 48,1 -6,9 neg Kvartal 1 1999 31,8 2,0 6,2% Kvartal 2 1999 45,1 2,0 4,5% Kvartal 2 1998 39,2 1,9 4,8% Kvartal 3 1999 38,5 -2,1 neg Kvartal 3 1998 26,8 0,2 0,9% Kvartal 4 1999 71,9 -0,1 neg Kvartal 4 1998 56,4 6,6 11,7% ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT01030/bit0002.pdf