Delårsrapport Januari - september 2000

Delårsrapport Januari - september 2000 Fortsatt stark tillväxt *Omsättningen ökade med 31 procent till 151,4 (115,4) MSEK. *Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 225 (138), en ökning med 63 procent. *Den strategiska uppbyggnaden av tjänster har resulterat i en stark omsättningsökning inom konsult- och driftstjänsteverksamheten, till 50,2 (7,5) MSEK. Detta motsvarar 33 (7) procent av den totala omsättningen. *Organisk tillväxt på nära 35 procent inom konsult- och driftstjänste- verksamhet under det tredje kvartalet. *Ökat antal transaktionsbaserade affärer enligt framtida intäktsmodell, bland annat Deutsche Post, Tyskland, Phoenix International Freight Services Ltd, USA och Asia Pacific Cargo, Hongkong. Huvuddelen av intäkterna från dessa affärer kommer första kvartalet 2001 och framåt. Fokus på mobilt Internet ger ökat antal affärer *Nocoms satsning på mobilt Internet har under tredje kvartalet resulterat i nya, lönsamma affärer, bland annat med Skandiabanken och Braathens. *I början av oktober startade Nocom och Europolitan ett gemensamt företag, MR Mobile Relations AB, med fokus på försäljning av mobila intranät- och extranätlösningar. *Nocoms programvaruplattform för mobilt Internet, Mobilectrl, branschanpassas för de strategiskt viktiga finans- och resebranscherna, genom Mobilectrl Finance och Mobilectrl Travel. Nyemission säkerställer fortsatt expansion *Nyemission tillförde bolaget 230 MSEK under februari. *Den starka finansiella ställningen ger, tillsammans med den kompetens- uppbyggnad som skett, Nocom goda förutsättningar att tillvarata de möjligheter som finns i marknaden. Mobil satsning och expansion belastar resultatet *Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -25,3 (4,9) MSEK. *Resultat före skatt uppgick till -37,5 (1,9) MSEK. *Stora investeringar i teknik, marknad och organisation, cirka 30 MSEK, belastar resultatet enligt plan. Förvärv ger ledande position inom e-logistik och kompletterar Nocoms helhetserbjudande *Den 14 augusti 2000 slutfördes förvärvet av 70 procent av TradeVision AB, ett världsledande företag inom e-logistik, från SAS. *Under första halvåret förvärvades följande företag; Hera AB, ledande byrå för industriell marknadskommunikation,, Interactive-TM AB, specialistföretag inom bild och nya medier samt Cyberink Information Systems AB, Internetkonsultföretag. Nocoms verksamhet och marknad Nocoms affärsidé är att erbjuda företag och organisationer lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk baserade på integrerad kompetens inom marknadskommunikation, affärsprocesser och teknik. Nocom tar ett långsiktigt ansvar för kunders projekt, system och affärsnytta genom att erbjuda lösningar innefattande marknadskommunikation, affärsutvecklande konsultinsatser, programvaror och säkra driftslösningar. Nocom - leverantör av lösningar Nocom har sedan företaget grundades 1985 introducerat och representerat programvarulösningar baserade på innovativ teknik och nya synsätt inom IT- området. Under åren har Nocom byggt upp långsiktiga relationer med tusentals nordiska företag och även levererat till deras verksamheter utanför Norden. Från att tidigare varit en renodlad programvaruleverantör fokuserade Nocom under 1999 successivt verksamheten på en strategisk uppbyggnad av tjänster för att med spetskompetens och ökat utbud bli en strategisk partner för sina kunder. I linje med satsningen på tjänster har Nocoms lösningar kring ledande programvaror kompletterats med en konsultorganisation samt en organisation för säkra driftslösningar inom fasta och mobila nätverk. Förvärv ger ledande position inom e-logistik och stärker helhetserbjudandet Den strategiska uppbyggnaden av affärsutvecklande tjänster och driftstjänster, kompletterat med programvaror, har fortsatt under år 2000, såväl organiskt som genom förvärv. I augusti förvärvades 70 procent av TradeVision AB från SAS, som behåller 30 procent av aktierna i bolaget. TradeVision, med 22 anställda är ett världsledande företag inom e- logistiklösningar. Nocoms mål med förvärvet är att ta en ledande position på den växande e-logistikmarknaden. Investeringen påskyndar även den internationella lanseringen av TradeVision WCM, en mobil logistiklösning. Förvärvet av TradeVision innebär en gemensam internationell satsning inom försäljning och marknadsföring samt etablering av en global infrastruktur för Nocomkoncernens produkter och tjänster. Investeringen ger Nocom direkt tillgång till en bransch som är beroende av såväl mobila lösningar som ett snabbt och säkert informationsflöde. För transportindustrin ger e-lösningar tillgång till verksamhetskritisk information i realtid. Nocom förvärvade aktierna i TradeVision kontant för 12 MSEK samt tillförde bolaget ytterligare 30 MSEK via nyemission i samband med förvärvet. TradeVision konsoliderades i Nocomkoncernen från den 14 augusti 2000. Även under det första halvåret genomfördes ett antal förvärv: Hera AB, med 20 anställda och kontor i Uppsala, en av landets äldsta och mest kända byråer för industriell marknadskommunikation. Genom Hera tillförs erfarenheter och kompetens inom främst marknadsanalys och kommunikation. Hera konsolideras från och med 15 mars 2000. Interactive-TM AB, med 15 anställda och kontor i Göteborg. Bolaget, som namnändrats till Nocom Interactive AB, är ett specialistföretag inom bild och nya medier. Genom detta förvärv tillförs Nocom spetskunskap inom interaktiva medier. Förvärvet är också ett viktigt steg i Nocoms satsning på Göteborgsregionen. Interactive konsolideras från och med 1 april 2000. Cyberink Information Systems AB i Stockholm, Internetkonsultföretag med 10 anställda, specialiserade på parallellpubliceringslösningar med webb och mobila nätverk som främsta kanaler, har förvärvats och konsolideras från och med den 30 juni 2000. Offensiv satsning på mobilt Internet Lösningar för mobilt Internet förväntas växa starkt under kommande år. Nocoms satsning på utveckling av lösningar för mobilt Internet, som inleddes under 1999, har fortsatt och ökat under 2000. Företag inom den finansiella sektorn samt transport- och resebranscherna, har tidigt utnyttjat den nya mobila tekniken för sina affärskritiska tillämpningar, men också andra branscher förväntas använda denna teknik under de närmaste åren. Det första steget i utvecklingen av mobilt Internet är WAP-tekniken (Wireless Application Protocol) som introducerades under 1999. Nocom samarbetar inom mobilt Internet och WAP med flera ledande leverantörer som Ericsson, HP och Sun samt har ett djupare samarbete med Nokia. @ Nocom har tillsammans med Europolitan introducerat WAP Direct , en snabb och säker driftstjänst för mobila tillämpningar och den 3 oktober 2000 bildades det gemensamma bolaget, MR Mobile Relations AB, för marknadsföring och försäljning av mobila Internettjänster för företag. I Mobile Relations kombineras mobiloperatören Europolitans alla resurser med Nocoms kunskap om hur man bygger effektiva intranät- och extranätlösningar. Nocom har under mer än ett år haft mobila lösningar i kommersiell drift för kunders räkning och har byggt upp betydande erfarenheter inom området. Nocom har därigenom erhållit flera strategiska uppdrag från kunder rörande affärsutveckling , projektledning, lösningsutveckling, installation och driftsättning av mobila tjänster. Exempel på detta är affärer med SEB Enskilda Banken, Scandic Hotels, Skandiabanken, Braathens och TV4. Dessa erfarenheter har möjliggjort utvecklingen av en standardplattform för mobilt Internet, Mobilectrl@, som lanserades i Norden i september, och därefter internationellt. Transaktionsbaserade affärer framtida intäktsmodell Nocom har i ett tidigt skede analyserat att kundens investeringsmodell för olika former av tillämpningar kommer att förändras över tiden. Kunden förväntas investera sitt behov av tillämpning i användning, istället för per användare ("pay per use" istället för "pay per user"). För Nocom innebär detta att intäkten (främst för programvara, men även för tjänster) kommer att tilldelas företaget i takt med att kundens användning ökar. Detta ger en över tid säker och jämn intäkt, samt skapar långsiktiga kundrelationer. Vidare kan Nocom vidareutveckla kundens användning genom att öka tjänstens värde. Denna intäktsmodell tillämpas redan idag inom transport- och resesegmenten. Flera av Nocoms affärer under perioden har strukturerats i denna form. Expansion och långsiktiga mål Förutsättningarna att ytterligare expandera verksamheten på den nordiska marknaden bedöms vara goda. Nocom har även ambitionen att växa internationellt. Den internationella expansionen planeras att genomföras inom Nocoms prioriterade marknadssegment: e-logistik, resor och finans. Denna strategi baseras på den utveckling och de möjligheter som Nocom ser kring elektroniska affärer, över fasta och mobila nätverk. Nocoms tillväxt avses ske på såväl organisk väg som genom strategiska och taktiska förvärv. Nyemissionen i februari gav de finansiella förutsättningar som krävs för att säkerställa den planerade expansionen av verksamheten. Inom konsult- och driftstjänstverksamheterna med integrerad kompetens inom marknadskommunikation, affärsprocesser och teknik, är Nocoms mål en årlig tillväxt med 50 till 100 procent. Resultatmålet för dessa delar är sammantaget att inom en två- till treårsperiod nå en uthållig rörelsemarginal på 12 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. 1) Rörande programvaruverksamheten, som inkluderar ASP-tjänster , är de långsiktiga målet att uppnå en årlig tillväxt om minst 20 procent samt en rörelsemarginal om 10 procent. Dessa mål bedöms kunna uppnås inom en tvåårsperiod. 1)Med ASP (Application Service Provider) menas att ett företag tillhandhåller programvaror i form av tjänster som används av kunden via ett nätverk, oftast Internet, och där kunden betalar för nyttjandet av programvaran till skillnad från att installera programvaran på sin egen dator och betala en licensavgift. Utsikter för fjärde kvartalet 2000 Nocom fortsätter sin expansion, såväl i Norden som internationellt. En målmedveten satsning på mobila lösningar och e-logistiklösningar har skett under året. Kortsiktigt belastas resultatet av dessa satsningar, tillsammans med övrig uppbyggnad av verksamheten. Nocoms övergripande bedömning av marknaden är att en återhämtning förväntas ske under det fjärde kvartalet 2000, såväl för Nocom som för branschen i stort. Försäljningsvolymen under fjärde kvartalet förväntas öka påtagligt jämfört med årets första tre kvartal. Omsättning januari - september Koncernens intäkter under perioden uppgick till 151,4 (115,4) MSEK, en ökning med 31 procent. Omsättning 2000 1999 2000 1999 1999 MSEK jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep Helår Programvaruverks 101,2 107,9 27,3 31,0 169,5 *) amheten Konsultverksamhe 34,0 3,3 12,4 3,3 8,5 ten Driftstjänstever 16,2 4,2 6,2 4,2 9,3 ksamheten Summa 151,4 115,4 45,9 38,5 187,3 *) inklusive moderbolagets verksamhet. Resultat januari - september Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -25,3 (4,9) MSEK och före skatt till -37,5 (1,9) MSEK. Stora investeringar i teknik, marknad och organisation, cirka 30 MSEK, belastar resultatet enligt plan.. För att möta kommande expansion har stora infrastrukturella investeringar gjorts inom rese- och transportsegmenten. Kompetenshöjande investeringar inom konsultverksamheten belastar även de resultatet under perioden. Rörelseresultat 2000 1999 2000 1999 1999 respektive resultat före skatt MSEK jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep Helår Programvaruverksamh 2,8 20,7 1,4 6,4 31,8 eten Konsultverksamheten -6,6 0,5 -3,5 0,5 0,2 Driftstjänste 1,8 -1,9 1,2 -1,9 -3,5 verksamheten Koncerngemensamt -23,3 -14,7 -6,9 -4,4 -20,7 Rörelseresultat före avskrivningar -25,3 4,6 -7,8 0,6 7,8 och tilläggsköpeskillin g Tilläggsköpeskillin - 0,3 - - 0,3 g Rörelseresultat -25,3 4,9 -7,8 0,6 8,1 före avskrivningar Avskrivningar -10,0 -2,9 -3,8 -1,8 -5,4 materiella tillgångar Avskrivningar -5,2 -0,8 -2,6 -0,7 -1,4 immateriella tillgångar Resultat från 3,0 0,7 0,9 -0,1 0,5 finansiella investeringar Resultat före skatt -37,5 1,9 -13,3 -2,0 1,8 Programvaruverksamheten Omsättningen uppgick under perioden till 101,2 (107,9) MSEK, en minskning med 6 procent. Omsättningen i den svenska verksamheten uppgick till 81,0 (90,9) MSEK, i den norska till 14,5 (14,9) MSEK och i den finska till 5,7 (2,1) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick för perioden till 2,8 (20,7) MSEK. TradeVision AB har konsoliderats från och med den 14 augusti 2000 och ingår i omsättningen med 4,7 MSEK och rörelseresultat före avskrivningar med -0,3 MSEK. Resultatet belastas med avsättningar för befarade kundförluster om 3,2 MSEK (-). Kundförlusten hänför sig huvudsakligen till en kund, där företagsrekonstruktion pågår. Konsultverksamheten Omsättningen uppgick under perioden till 34,0 (3,3) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick för perioden till -6,6 (0,5) MSEK. Driftstjänsteverksamheten Omsättningen uppgick under perioden till 16,2 (4,2) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick för perioden till 1,8 (-1,9) MSEK. Koncerngemensamt Som koncerngemensamma kostnader redovisas kostnader knutna till koncernens strategiska arbete kring expansion, affärsutveckling, koordinering och finansiering. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick för perioden till -23,3 (-14,7) MSEK. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick 2000-09-30 till 80 (50) procent. Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick 2000-09-30 till 184,9 (41,4) MSEK. Räntebärande skulder uppgick i koncernen till 17,6 (15,3) MSEK. Av räntebärande skulder 2000-09-30 är 16,9 (11,6) MSEK relaterat till finansiell leasing. Investeringar Under perioden har koncernen gjort investeringar i inventarier, netto 23,7 (3,5) MSEK. Nocom har i augusti månad förvärvat 70 procent av TradeVision AB, ledande e-logistikleverantör till transportindustrin, från SMART AB, dotterbolag till Scandinavian Airlines System (SAS). SAS behåller en strategisk andel på 30 procent. Nocom förvärvade aktierna i TradeVision kontant för 12 MSEK samt tillförde bolaget ytterligare 30 MSEK via nyemission i samband med förvärvet. Skatt Den skattekostnad, -1,5 MSEK, som redovisas i resultaträkningen under perioden januari - september 2000 består av förändring av latent skattefordran avseende förvärvade underskott och koncernmässiga justeringar. Latent skattefordran motsvarar 28 procent av kvarvarande förvärvade underskott och koncernmässiga reserver och uppgick per 2000-09-30 till 4,4 MSEK. Latent skattefordran redovisas i balansräkningen under finansiella anläggningstillgångar. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 2000-09-30 till 225 (138) år. Inom programvaruverksamheten var 92 anställda, inom konsultverksamheten 96 och inom driftstjänsteverksamheten 19. Övriga 18 omfattar gemensamma funktioner och koncernledning. Moderbolaget Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 17,5 (80,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -39,8 (-2,1) MSEK. Jämförelsetalen för omsättning och rörelseresultat påverkas av den omstrukturering av verksamheten som genomfördes under det tredje kvartalet 1999. Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick 2000-09-30 till 140,3 (38,6) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget per 2000-09-30 uppgick till 51 st. Nyemissioner Nocom genomförde i februari en nyemission som tillförde bolaget cirka 230 MSEK efter emissionskostnader. I samband med att anställda löste in teckningsoptioner i augusti, nyemitterades 5.500 aktier. Förvärvet av Cyberink Information Systems AB skedde genom en nyemission av 645.000 aktier av serie B i Nocom. Nyemissionen är ej registrerad hos PRV per den 30 september 2000. Fondemission Vid ordinarie bolagsstämma den 11 april 2000 beslutades att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med 21.306.704 kronor, från 5.329.176 kronor till 26.645.880 kronor genom utgivande av 21.316.704 nya aktier, envar aktie å nominellt en krona. Av de nya aktierna är 3.774.504 av serie A och 17.542.200 av serie B. Beslutet innebär att för en aktie i Nocom har ytterligare fyra aktier erhållits. Avstämningsdag för fondemissionen var den 17 maj 2000. Nya styrelseledamöter Två nya styrelseledamöter har tillkommit under året. I samband med ordinarie bolagsstämma i april invaldes Michael Grimborg, intäktsdirektör på TV 4, och vid den extra bolagsstämman i juni invaldes riksdagsledamot Per Westerberg i styrelsen. Nocoms aktier Nocoms B-aktie är sedan den 4 januari 1999 noterad på Stockholms Fondbörs O-lista och sedan den 3 juli 2000 på O-listans Attract 40-segment. Aktiekursen, justerad för under perioden genomförd fondemission, har under januari - september 2000 varierat mellan 19,20 SEK som lägst och 118 SEK som högst. Kursen den 29 september 2000 var 23,00 SEK och Nocoms börsvärde uppgick till 613 MSEK. Antalet aktieägare i Nocom uppgick 2000-09-29 till 5.617. Nocoms aktiekapital uppgår till 26.651.380 SEK fördelat på 26.651.380 aktier, envar à nominellt 1 SEK, varav 3.718.130 aktier av serie A och 22.933.250 aktier av serie B. Förändring av antal A-aktier B-aktier Totalt aktier juli-september 2000 Antal aktier 2000-06-30 4.718.130 21.927.750 26.645.880 Omvandling av aktier juli -1.000.000 1.000.000 Nyemission augusti 5.500 Antal aktier 2000-09-30 3.718.130 22.933.250 26.651.380 Riktad nyemission Cyberink-förvärv ej 645.000 registrerad hos PRV Antal aktier 3.718.130 23.578.250 27.296.380 Teckningsoptioner Vid ordinarie bolagsstämma den 11 april beslutades att emittera två skuldebrev med vardera 375.000 avskiljbara optionsrätter efter beslutad fondemission. Dessa teckningsoptioner, motsvarande vardera högst 375.000 nya aktier av serie B, har på marknadsmässiga villkor förvärvats av ledande befattningshavare och övrig personal inom Nocomkoncernen. Bemyndigande Vid den ordinarie bolagsstämman den 11 april bemyndigades styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 2.500.000 aktier av serie B efter beslutad fondemission. Detta i syfte att dels öka handlingsfriheten vid förvärv av företag och rörelser, dels kunna införskaffa kapital till bolaget genom riktade emissioner på kapitalmarknaden. Tidigare bemyndigande upphävdes samtidigt. Av bemyndigandet har 645.000 utnyttjats vid förvärvet av Cyberink Information Systems AB. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2000 2 februari 2001 Årsredovisning 2000 mars 2001 Delårsrapport januari - mars 2001 27 mars 2001 Halvårsrapport januari - juni 2001 17 augusti 2001 Delårsrapport januari - september 2001 25 oktober 2001 Uppsala den 26 oktober 2000 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Tomas Nygren, vd, 0708-65 53 16 Nocom AB (publ) Organisationsnr 556400-7200 Kristallen 754 51 Uppsala Tel 018-65 55 00 Fax 018-65 55 55, www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00510/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00510/bit0002.pdf Hela rapporten