Förlängning av anmälningsperioden för Nocoms erbjudande till aktieägarna i IAR Systems

Nocom AB (publ) har beslutat att förlänga anmälningsperioden i erbjudandet till IAR Systems AB (publ) aktieägare till och med fredagen den 11 mars 2005

TurnIT, som äger cirka 75 procent av aktierna i IAR Systems har ställt sig positiva till budet på IAR Systems men har förbundit sig att inte lämna in sina aktier i Erbjudandet då Nocom kommer i åtnjutande av TurnIT:s ägarandel i IAR Systems vid fullföljande av samgåendet med TurnIT. Vid den ordinarie anmälningsperiodens utgång har aktieägare representerande 3.980.337 aktier i IAR Systems motsvarande cirka 17,4 procent av kapital och röster accepterat Nocoms erbjudande. Gjorda accepter tillsammans med TurnIT:s ägarandel motsvarar en ägarandel om cirka 92,3 procent av kapital och röster. Erbjudandet är bland annat villkorat av att erbjudandet till aktieägarna och optionsrättsinnehavarna i TurnIT förklaras ovillkorat, vilket inte skett vid den ordinarie anmälningstidens utgång utan anmälningsperioden i det erbjudandet har förlängts. För ytterligare information om Nocoms bud på TurnIT hänvisas till separat pressmeddelande. Mot bakgrund av detta har Nocom beslutat att förlänga anmälningsperioden i erbjudandet till aktieägare i IAR Systems till och med den 11 mars 2005. Under förutsättning att Nocom fullföljer erbjudandet senast den 11 mars 2005 beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 18 mars 2005. För det förlängda erbjudandet gäller samtliga i prospektet angivna villkor. Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel kan kostnadsfritt rekvireras från Kaupthing Bank, telefon 020–45 64 40, eller från Nocom, telefon 018–65 55 00.