Förlängning av anmälningsperioden för Nocoms erbjudande till innehavarna av aktier och optionsrätter utgivna av TurnIT

Förutsättningarna för att förklara budet ovillkorat är ännu inte uppfyllda. Nocom AB (publ) har därför beslutat att förlänga anmälningsperioden i erbjudandet till innehavare av aktier och optionsrätter i TurnIT AB (publ) till och med fredagen den 11 mars 2005.

Vid den ordinarie anmälningsperiodens utgång hade aktieägare representerande 576.018 aktier av serie A och 131.093.110 aktier av serie B i TurnIT AB (publ), motsvarande cirka 82,9 procent av kapital före utspädning och cirka 80,9 procent av röster före utspädning, accepterat Nocoms erbjudande. Vid samma tidpunkt hade innehavare av optionsrätter utgivna av TurnIT representerade 768.024 optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 och 155.194.946 optionsrätter av serie B 2004/2005, motsvarande cirka 78,9 procent av totalt antal utestående optionsrätter, accepterat Nocoms erbjudande. Totalt ger detta efter full utspädning en anslutningsgrad i Nocoms erbjudande om cirka 80,7 av kapital och 78,8 procent av röster i TurnIT. - Vi är mycket nöjda med anslutningen till budet så här långt och har goda förhoppningar att kunna förklara budet ovillkorat efter den förlängda anmälningsperioden, säger Stefan Ström, finansdirektör, Nocom. Då erbjudandet inte accepterats i sådan utsträckning att Nocom blivit ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i TurnIT, räknat såväl före som efter fullt utnyttjande av optionsrätterna, förlängs anmälningsperioden i erbjudandet till aktieägare och optionsinnehavare i TurnIT till och med den 11 mars 2005. Under förutsättning att Nocom fullföljer erbjudandet senast den 11 mars 2005 beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 18 mars 2005. För det förlängda erbjudandet gäller samtliga i prospektet angivna villkor. Vid ovillkorat bud har Nocom för avsikt att låta avnotera TurnIT från Stockholmsbörsen, för att omgående uppnå kostnadsbesparingar för den nya koncernen. Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel kan kostnadsfritt rekvireras från Kaupthing Bank, telefon 020–45 64 40, eller från Nocom, telefon 018–65 55 00.