Förslag på ny styrelse i Nocom

Vid den ordinarie bolagsstämman i Nocom AB (publ) den 28 april 2005 föreslås omval av Christer Magnusson och Stefan Skarin, samt nyval av ledamöterna Trygve Angell, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Av nuvarande styrelseledamöter har Monica Caneman, Curt Egerot och Anders Jonson avböjt omval. Trygve Angell, född 1960, verksam i det egna företaget Pidell AS, Norge samt tillförordnad verkställande direktör i Minox Technology AS. Trygve Angell har stor erfarenhet från IT- och telekombranschen, bland annat har han arbetat i åtta år i Oracle. Håkan Lissinger, född 1943, verkställande direktör i AVE Holding AB (publ), ett av Sveriges ledande handelsföretag inom hemelektronik. Håkan Lissinger har arbetat inom denna bransch i drygt 35 år. Alexander Oker-Blom, född 1964, verkställande direktör i Alted AB. Innehav i Nocom: 400.000 B-aktier och 300.000 teckningsoptioner samt via bolag ytterligare 1.292.805 B-aktier och 906.802 teckningsoptioner. Vidare föreslås att arvodena till styrelsens ordförande och övriga ledamöter hålls oförändrade. För ordförande utgår en årlig ersättning om 150.000 kronor, medan arvodet till övriga ledamöter skall uppgå till 100.000 kronor per person. Inget arvode utbetalas till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget. Aktieägare som representerar cirka 24,5 procent av rösterna har meddelat bolaget att de avser att rösta i enlighet med dessa förslag.