I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2023

Första kvartalet 2023

• Nettoomsättning 107,7 MSEK (97,4)

• Tillväxt i nettoomsättningen var 10,6% och 4,6% med korrigering för valutaeffekt.

• EBITDA uppgick till 25,3 MSEK (30,3), vilket ger en EBITDA-marginal om 23,5% (31,1).

• Justerad EBITDA uppgick till 27,0 MSEK (30,3), vilket ger en justerad
   EBITDA-marginal om 25,1% (31,1).

• Rörelseresultatet uppgick till 11,4 MSEK (17,3), vilket ger en rörelsemarginal om 10,6% (17,8).

• Aktiverat arbete för egen räkning var 9,4 MSEK (12,2).

• Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning positivt med 5,9 MSEK och rörelseresultat positivt med 3,9 MSEK, vid en jämförelse med
   motsvarande period föregående år.

• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 26,1 MSEK (28,8).

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

• Chief Strategy Officer Haydn Povey lämnar IAR

• IAR uppdaterar logga och moderniserar varumärkesprofil för att stödja strategisk plan

 

Kontaktperson

Hanna Laurentz, Head of Corporate Communications, IAR

Tel: +46 18 16 78 00  E-mail: investorrelations@iar.com

Om IAR

IAR tillhandahåller världsledande mjukvara och tjänster för inbäddad utveckling och inbyggd säkerhet, som möjliggör för utvecklare världen över att skapa säkra och innovativa produkter, för idag och imorgon. Sedan 1983 har IAR:s lösningar säkerställt kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet i utvecklingen av över en miljon inbyggda applikationer, för företag inom branscher som industriell automation, IoT, fordon och medicin. IAR stöder 15 000 enheter från över 200 halvledarpartners. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har försäljnings- och supportkontor över hela världen. IAR ägs av I.A.R. Systems Group AB, noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (ticker: IAR B). Läs mer på www.iar.com.

 

 

 


Denna information är sådan som IAR Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-26 13:00 CET.