I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jul-sept 2022

Q3 2022 Nettoomsättning SEK 106.1m (87.9), EBITDA SEK 34.2m (35.0)

JULI-SEPTEMBER 2022

Tillväxt i nettoomsättningen var 20,6% och 10,8% med
korrigering för valutaeffekt.
› EBITDA uppgick till 34,2 (35,0) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 32,2 (39,8) procent.
› Rörelseresultatet uppgick till 22,1 (20,9) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 20,8 (23,8) procent.
› Aktiverat arbete för egen räkning var 11,3 (13,7) MSEK.
› Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning
positivt med 8,6 MSEK och rörelseresultat positivt med
5,1 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande kvartal
föregående år.
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 47,4
(41,4) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE
KVARTALET
› Inga väsentliga händelser under perioden.


Denna information är sådan som IAR Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27 13:00 CET.