IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2017

NYA ALLIANSER OCH
STÄRKT FINANSIELL STÄLLNING

ÅRETS NETTOOMSÄTTNING 345 MSEK OCH EBITDA 127 MSEK
RÖRELSEMARGINAL 31 procent, KASSAFLÖDE 124 MSEK

HELÅR 2017

OKTOBER-DECEMBER 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 08.00 CET.