IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2018

Försäljningen ökar med 13 % under fjärde kvartalet

Årets nettoomsättning 385 MSEK och EBITDA 140 MSEK
Rörelsemarginal 30 procent, kassaflöde 93 MSEK

HELÅR 2018
›› Nettoomsättningen uppgick till 385,2 (345,0) MSEK
›› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 11 %
›› EBITDA uppgick till 140,1 (127,2) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 36,4 (36,9) procent
›› Rörelseresultatet uppgick till 115,6 (107,4) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 30,0 (31,1)
procent. Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader om 3,2 MSEK
›› Resultat före skatt uppgick till 113,8 (105,7) MSEK
›› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,67 (6,33) SEK, efter utspädning till 6,65 (6,33) SEK
›› Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 7,25 (7,32) SEK
›› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 92,6 (123,9) MSEK
›› Nettokassan uppgick vid periodens slut till 103,3 (117,0) MSEK
›› Styrelsen har för avsikt att föreslå en ordinarie utdelning om 5,00 SEK per aktie inför årsstämman
den 24 april 2019

OKTOBER-DECEMBER 2018
›› Nettoomsättningen uppgick till 102,8 (87,6) MSEK
›› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 13 %
›› EBITDA uppgick till 37,6 (31,9) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 36,6 (36,4) procent
›› Rörelseresultatet uppgick till 31,1 (26,8) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 30,3 (30,6) procent
›› Resultat före skatt uppgick till 31,7 (26,4) MSEK
›› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,60
(1,56) SEK, efter utspädning till 1,58 (1,56) SEK
›› Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till
2,21 (1,43) SEK
›› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 33,4 (33,3) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
›› En riktad nyemission om 812 000 B-aktier
genomförs vilket tillför Bolaget 178,6 MSEK före
emissionskostnader.
›› IAR Systems förvärvar Secure Thingz och genomför
en apportemission. Se vidare not 7 ”Förvärv av
Secure Thingz”.
›› På extra bolagsstämma den 16 juni beslutades
att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för
de anställda. Bolagsstämman beslutade vidare
i enlighet med styrelsens förslag om utbyte av
optioner för anställda i samband med förvärvet
av Secure Thingz, Inc.